Rabbijn Moshe MargarettenRabbijn Moshe Margaretten (Reuvain Borchardt/Hamodia/File)

Nederlands + English

Vier Afghaanse kinderen zijn geëvacueerd naar de Verenigde Staten na de tussenkomst van een groep orthodoxe Joden in de VS die koortsachtig hebben gewerkt om Afghanen te redden nu de evacuatie mogelijkheid wordt gesloten.

Bron: Hamodia

Het keerpunt in de wanhopige poging om de vier broers en zussen te redden, begon toen rabbijn Moshe Margaretten van Tzedek Association vorige week een artikel zag dat op CNN.com was geplaatst en waarin de benarde situatie van een vrouw genaamd Suneeta werd uiteengezet, een Afghaanse die een permanente verblijfsvergunning in de VS heeft en sinds 2018 in de Verenigde Staten woont.

Suneeta woont in Albany, N.Y., en heeft vier kinderen onder de 18 in Afghanistan die bij familieleden wonen. Nu de Taliban de controle over het land hebben overgenomen, vreesde Suneeta dat haar kinderen in gevaar waren omdat haar man met Amerikaanse troepen had gewerkt, totdat hij acht jaar geleden vermist raakte. (Suneeta weigerde CNN haar achternaam te geven, of de namen van haar kinderen, uit angst voor hun veiligheid).

“Dit is als een nachtmerrie,” zei Suneeta. “Ik ben erg bang.”

Sara Lowry, een advocaat van het U.S. Committee for Refugees and Immigrants die met Suneeta heeft samengewerkt, vertelde CNN dat de Amerikaanse regering in juni 2020 heeft goedgekeurd om de kinderen als vluchtelingen toe te laten, maar dat ze nog geen visum hebben kunnen krijgen.

“We zijn gewoon doodsbang dat we niet in staat zullen zijn om deze kinderen eruit te krijgen,” zei Lowry. “Als er andere landen zijn die hen willen halen, als er nog journalisten in de stad zijn die hen willen escorteren, dan doen we een beroep op iedereen, overal, help ons alstublieft.

Margaretten, een gevangenis hervormingsactivist uit Monsey, heeft onlangs zijn activisme uitgebreid naar andere gebieden, en besloot onmiddellijk om gehoor te geven aan de oproep, vertelde hij Hamodia vrijdag in een interview.

Hij heeft zijn connecties bij regeringen en elders al gebruikt om onlangs mensen uit Afghanistan te helpen evacueren, hoewel hij zegt dat hij nog niet alle mensen en connecties en methodes kan beschrijven uit angst om de lopende reddingsoperaties in gevaar te brengen.

Margaretten heeft verschillende vergeefse pogingen ondernomen om Lowry te bereiken. Uiteindelijk, nadat het nieuws van de bomaanslag buiten de luchthaven van Kaboel donderdag bekend werd, “dacht ik dat die kinderen waarschijnlijk in de buurt van de luchthaven waren en in gevaar verkeerden, en ik besloot dat ik absoluut de advocaat moest bereiken”.

Lipa Boyarski, die werkt in een pidyon shvuyim organisatie onder auspiciën van het Aleph Institute (waar Lipa’s bekendere broer Zvi werkt als directeur van Constitutional Advocacy), was uiteindelijk in staat om Lowry te pakken te krijgen.

“Ik vroeg haar of ze contact had met de kinderen,” zegt Margaretten. “Zij heeft de kinderen gelokaliseerd en onze mensen ter plaatse hebben contact met hen gelegd.”

Margaretten’s “mensen op de grond” zijn een groep voormalige Amerikaanse Delta Force officieren en geallieerde Afghanen, die de chaotische wereld van het menselijk transport in Kabul in deze wanhopige tijden navigeren. Om deze groep samen te stellen, huurde Margaretten Moti Kahana in, een boer en zakenman uit New Jersey met connecties in het Midden-Oosten, die heeft gewerkt om Syriërs die gewond waren geraakt in de burgeroorlog van dat land naar ziekenhuizen in Israël te brengen.

Margaretten deed een beroep op zijn netwerk van orthodox-joodse donateurs, die binnen 24 uur 100.000 dollar toezegden voor deze reddingsoperaties om de levens van Afghanen te redden.

Suneeta’s kinderen, zo bleek, hadden 30 uur in de buurt van de luchthaven gewacht, in een poging om op een van de laatste levensreddende vliegtuigen te komen die mensen uit het land vliegen voor 31 augustus, wanneer de Amerikaanse president Joe Biden zegt dat de Amerikaanse troepen zich zullen terugtrekken uit het land.

Margaretten deed een beroep op het kantoor van Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) en het Witte Huis, die snel het papierwerk voor de kinderen regelden. De mensen van Kahana en Margaretten ter plaatse in Afghanistan hielpen de kinderen door de verraderlijke wegen en de controleposten van de Taliban.

Tegen donderdagavond New Yorkse tijd zaten de kinderen op een reddingsvlucht van de regering, eerst naar Qatar, met een uiteindelijke verbinding naar New York om met hun moeder te worden herenigd.

“Zoveel mensen hebben ons wanhopig gebeld, roepend om hulp om mensen uit Afghanistan te krijgen” zegt Margaretten. “We willen iedereen helpen die we kunnen, maar we doen het op volgorde van de hoogste risico’s en meest kwetsbaren, wat deze jonge kinderen zeker waren.”

Dit was niet de eerste succesvolle operatie van Margaretten en Kahana’s teams. Eerder hielpen ze al bij de evacuatie van het Afghaanse vrouwenvoetbalteam in de afgelopen dagen.

En ze coördineren andere reddingsoperaties van Afghanen, maar Margaretten zegt dat hij nog niet kan praten over deze lopende en gevaarlijke operaties.

“Ik voel dat dit mijn plicht is, vooral als Jood,” zegt Margaretten. “Onze voorouders hebben zo vaak vergelijkbare situaties meegemaakt, waarbij ze moesten vluchten voor vervolging. Onze wijzen zeggen dat als iemand een leven redt, het is alsof hij de hele wereld heeft gered. Wij gebruiken al onze energie, middelen en connecties om zoveel mogelijk levens te redden.”

 

*******************************
ENGLISH:

Four Afghan children have been evacuated to the United States following the intervention of a group of Orthodox Jews in the U.S. who have been working feverishly to rescue Afghans as the evacuation window closes.

Source: Hamodia

The turning point in the desperate attempt to rescue the four siblings began when Rabbi Moshe Margaretten of Tzedek Association saw an article posted to CNN.com last week detailing the plight of a woman named Suneeta, an Afghan who has permanent residency in the U.S. and has been living in the States since 2018.

Suneeta lives in Albany, N.Y., and has four children under 18 in Afghanistan living with relatives. Now that the Taliban have taken control of the country, Suneeta feared her children were in danger because her husband had worked with U.S. troops until he went missing eight years ago. (Suneeta declined to give CNN her last name, or her children’s names, out of fear for their safety.)

“This is like a nightmare,” said Suneeta. “I’m very scared.”

Sara Lowry, an attorney for the U.S. Committee for Refugees and Immigrants who has been working with Suneeta, told CNN that the American government approved allowing the children in as refugees in June 2020, but they have not been able to get a visa issued.

“We’re just terrified that we’re not going to be able to get these children out,” Lowry said. “If there are other countries that are willing to go get them, if there are journalists still in the city that are willing to be an escort for them, we are appealing … to everyone, everywhere, please help us.”

Margaretten, a Monsey-based prison-reform activist, has recently expanded his activism to other areas, and immediately decided to answer the plea, he told Hamodia in an interview Friday.

He has already used his connections in governments and elsewhere to help evacuate people from Afghanistan recently, though he says he cannot yet detail all the people and connections and methods for fear of jeopardizing ongoing rescue operations.

Margaretten made several unsuccessful attempts to reach Lowry. Finally, after news hit Thursday of the bombing outside the Kabul airport, “I figured those kids were probably near the airport and in danger, and I decided I absolutely had to reach the lawyer.”

Lipa Boyarski, who works in a pidyon shvuyim organization under auspices of the Aleph Institute (where Lipa’s more famous brother Zvi serves as Director of Constitutional Advocacy), was finally able to get ahold of Lowry.

“I asked if she has any contact with the kids,” Margaretten says. “She located the kids, and our people on the ground made a connection with them.”

Margaretten’s “people on the ground” are a group of former U.S. Delta Force officers and allied Afghans, who navigate the chaotic world that is human transport in Kabul in these desperate times. To put together this group, Margaretten hired Moti Kahana, a New Jersey farmer and businessman with connections in the Middle East, who has worked to get Syrians injured in that country’s Civil War to hospitals in Israel.

Margaretten reached out to his network of Orthodox Jewish donors, who within 24 hours pledged $100,000 for these rescue operations to save the lives of Afghans.

Suneeta’s children, it turned out, had been waiting near the airport for 30 hours, trying to get on one of the last lifesaving planes airlifting people out of the country before August 31, when U.S. President Joe Biden said American troops will withdraw from the country.

Margaretten appealed to the office of Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) as well as the White House, who quickly arranged the paperwork for the children. Kahana and Margaretten’s people on the ground in Afghanistan helped the children navigate the treacherous roads and Taliban checkpoints.

By Thursday night New York time, the children were on a government rescue flight, first to Qatar, with an eventual connection to New York to be reunited with their mother.

“So many people have been desperately calling us, crying for help to get people out of Afghanistan” says Margaretten. “We want to help everyone we can, but we are doing it order of the highest risk and most vulnerable, which these young kids certainly were.”

This was not the first successful operation by Margaretten and Kahana’s teams. They were previously instrumental in helping to evacuate the Afghan women’s soccer team in recent days.

And they are coordinating other rescue operations of Afghans, but Margaretten says he can’t yet discuss these ongoing and dangerous operations.

“I feel this is my duty, especially as a Jew,” Margaretten says. “Our ancestors went through similar situations so many times, having to flee persecution. Our sages say that if one saves a life, it is as if he has saved the entire world. We are using all our energy, resources and connections to save as many lives as possible.”