Siloam vijver in Jeruzalem
(Koby Harati/City of David Archief)

Nederlands + English

Oude bezienswaardigheid in Jeruzalem, gebouwd tijdens het bewind van Koning Hizkia, wordt blootgelegd en opengesteld voor het publiek.

Door Pesach Benson, TPS

Israëlische autoriteiten hebben dinsdag plannen aangekondigd om de Bijbelse Siloam-Pool in Jeruzalem uit te graven en open te stellen voor het publiek.

De poel werd ongeveer 2700 jaar geleden aangelegd tijdens het bewind van Koning Hizkia en maakte deel uit van het watersysteem van de stad. Het ligt in het gebied van het Nationaal Park van de Muren van Jeruzalem dat de Oude Stad omringt.

De werkzaamheden aan de poel staan onder toezicht van de Oudheidkundige Dienst, de Israel National Parks Authority en de City of David Foundation. Er is geen tijdschema vastgesteld.

De Pool van Siloam diende als reservoir voor het water van de Bron van Gihon, die tijdens de Eerste Tempelperiode via een ondergrondse watertunnel werd omgeleid, zoals beschreven in het boek Koningen II 20:20.

De poel van Siloam werd uitgebreid tijdens de Tweede Tempelperiode, waarschijnlijk als een “mikva” of ritueel bad voor de menigte pelgrims die naar de Tempel gingen.

In 1880 werd de Siloam Inscriptie ontdekt in de watertunnel, slechts enkele tientallen meters van de waterpoel. De inscriptie, geschreven in oud Hebreeuws geschrift, vermeldt hoe het water van de bron Gihon werd omgeleid naar de poel tijdens de regering van Hizkia.

 


Replica van de Siloam inscriptie, waarvan het origineel
werd ontdekt in de stad David, bij de poel van Siloam.
(Foto: Ze’ev Radovan/City of David Archives)

De inscriptie bevindt zich momenteel in het Archeologisch Museum van Istanbul. Turkije heeft Israëlische pogingen om de inscriptie terug te krijgen naar Jeruzalem afgewezen.

In 2004, tijdens infrastructuurwerken uitgevoerd door het Hagihon waterbedrijf, werden enkele treden van de poel blootgelegd. Als gevolg daarvan begon de Israëlische Autoriteit voor Oudheden met een systematische opgraving, waarbij de noordelijke omtrek van de poel en een deel van de oostelijke omtrek werden blootgelegd.

“De Poel van Siloam in het Nationale Park van de Stad van David in Jeruzalem is een plaats van historische, nationale en internationale betekenis,” zei burgemeester Moshe Lion van Jeruzalem. “Na vele jaren van voorbereiding kunnen we binnenkort deze belangrijke plek blootleggen en toegankelijk maken voor de miljoenen bezoekers die Jeruzalem elk jaar bezoeken.”

Het nationale park Jerusalem Walls omvat de toeristische en archeologische site City of David, de Tower of David, Mount Zion en het graf van Koning David, evenals de begraafplaats Mount Zion.

 

****************************************

ENGLISH

Ancient Jerusalem landmark built during the reign of King Hezekiah to be excavated, made open to the public.

By Pesach Benson, TPS

Israeli authorities announced plans to excavate Jerusalem’s biblical Siloam Pool on Tuesday and open the site to the public.

The pool was constructed some 2,700 years ago during the reign of King Hezekiah and was part of the city’s water system. It lies within the area of the Jerusalem Walls National Park surrounding the Old City.

Work at the Pool is being overseen by the Antiquities Authority, the Israel National Parks Authority and the City of David Foundation. No timeline was specified.

The Pool of Siloam served as the reservoir for the waters of the Gihon Spring, which were diverted through an underground water tunnel during the First Temple period as described in the Book of Kings II 20:20.

The Pool of Siloam was expanded during the Second Temple period, likely as a “mikva” or ritual bath for the crowds of pilgrims ascending to the Temple.

In 1880, the Siloam Inscription was uncovered in the water tunnel, just a few dozen meters from the Pool. The Inscription, written in ancient Hebrew script, records how the Gihon Spring’s water was diverted to the Pool during Hezekiah’s reign.


Replica of the Siloam Inscription, the original of which
was discovered in the City of David, near the Pool of Siloam.
(Photo: Ze’ev Radovan/City of David Archives)

The Inscription is currently at the Istanbul Archaeology Museum. Turkey has rejected Israeli efforts to have it returned to Jerusalem.

In 2004, during infrastructure works carried out by the Hagihon water company, some of the Pool’s steps were exposed. As a result, the Israeli Antiquities Authority began a systematic excavation, exposing the Pool’s northern perimeter and a portion of its eastern perimeter.

“The Pool of Siloam in the City of David National Park in Jerusalem is a site of historic, national and international significance,” said Jerusalem Mayor Moshe Lion. “After many years of anticipation, we will soon merit being able to uncover this important site and make it accessible to the millions of visitors visiting Jerusalem each year.”

The Jerusalem Walls National Park includes the City of David tourism and archaeological site, the Tower of David, Mount Zion and King David’s Tomb, as well as the Mount Zion Cemetery.