Christelijk-Arabische gelovigen dragen een groot houten kruis als ze de Kerk van het Heilig Graf binnengaan tijdens de processie van Goede Vrijdag in de Oude Stad van Jeruzalem op 6 april 2012. (Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

Nederlands + English

Er is een reden waarom Joden niet op Christenen mogen spugen. Het heeft niets te maken met welk standpunt die Christenen innemen ten opzichte van Israël.

Door: Times of Israel – Faydra Shapiro

Het is geen geheim dat we een soort ‘christelijk probleem’ hebben ontwikkeld in de Joodse staat, en het is een probleem dat alleen maar groter lijkt te worden. De afgelopen decennia laten een aanhoudend en zelfs toenemend patroon van antichristelijke activiteiten in Israël zien, waaronder intimidatie, spugen, vandalisme en brandstichting gepleegd door Joodse Israëli’s. Elke christen die in Israël woont, en in het bijzonder degenen die in Israël wonen die openlijk een priesterboordje of een religieus habijt dragen, weten heel goed: vroeg of laat wordt ook jij op straat bespuugd of vervloekt. Het probleem is zo acuut geworden dat er eindelijk een hotline is geopend om Christenen in Israël te helpen bij het melden van haatmisdrijven tegen hun gemeenschap. In de eerste week van zijn werking ontving de hotline alleen al in Jeruzalem vier meldingen van bedreigingen en intimidatie.

Als ik me uitspreek over ons ‘christelijke probleem’ stuit ik op ongelofelijke reacties. Ten eerste zijn er de mensen die er absoluut op staan ​​dat dit niet waar kan zijn (daar haal ik mijn voorraad video’s, krantenartikelen en politierapporten uit). Dan zijn er de mensen die weigeren te geloven – zelfs als ze op video zijn vastgelegd of door de politie zijn gearresteerd – dat de daders Joden zijn. En tot slot kom ik een aantal mensen tegen die me proberen te vertellen dat zelfs als de dingen niet perfect zijn, hoe gelukkig Christenen zijn om in Israël te leven en niet in Palestina/Iran/Syrië. Ik heb weinig geduld met dit soort reacties die proberen feiten onder het tapijt te vegen om alles er mooi uit te laten zien.

Onlangs vond er een gebeurtenis plaats die een hele nieuwe generatie aanspoorde om zich uit te spreken tegen antichristelijke intimidatie, maar het is een reactie die ons tot nadenken zou moeten stemmen. In het kort komt het erop neer dat een ​​groep orthodoxe Joden onder leiding van rabbijn Tzvi Tau naar buiten kwam om krachtig te protesteren tegen een christelijk evenement in Jeruzalem genaamd Pinksteren 2023: Wereldwijde Gebedsdag voor Jeruzalem en de Naties. Hun specifieke woede was gericht op de kwestie van missie en christelijke evangelisatie bij Joden. Ongetwijfeld niet het soort praktijk dat Joden en Christenen kan helpen groeien in wederzijdse respectvolle betrokkenheid.

Van de ene op de andere dag kwamen mensen die ooit stilletjes hadden geprobeerd de uitdagingen, waarmee lokale Christenen te maken hadden te negeren (omdat daardoor Joden en Israël in een kwaad daglicht kwamen te staan), in de problemen. Omdat plotseling de Christenen die werden lastiggevallen geen Arabieren of buitenlanders waren, maar Amerikanen. En niet alleen Amerikanen, maar Amerikaanse christelijke aanhangers van Israël. Het strekt tot hun eer dat veel Joden zich hebben uitgesproken tegen de agressieve demonstranten.

Maar we moeten even kijken naar het waarom, en vooral naar ‘waarom nu’. Waarom waren sommige Joodse politici en activisten plotseling bereid om intimidatie te veroordelen? Hun rechtvaardigingen, hun redenen waarom ze dit Joodse protest tegen Christenen veroordelen, zijn zowel veelzeggend als verontrustend. Omdat ze ‘onze vrienden’ zijn. Omdat ze “Israël en de Joden steunen”. Omdat zij onze ‘onwankelbare supporters’ zijn.

Of met andere woorden, we raken een delicaat punt aan: waarom zouden Joden Christenen en hun heilige plaatsen niet bespugen, lastigvallen, vervloeken, bang maken en vernielen? We moeten op onze hoede zijn voor een antwoord dat Christenen instrumentaliseert en hen op basis van politieke opvattingen in ‘goed’ en ‘slecht’ verdeelt. Want laten we eerlijk zijn: als het ons lukt om te leven met scherpe meningsverschillen over fundamentele religieuze overtuigingen, dan zouden we ook moeten kunnen leven met onenigheid over de staat Israël. Het argument dat ‘goede’ Christenen onze vrienden zijn en bescherming en basisrechten verdienen, is gevaarlijk. Christenen verdienen gelijke bescherming en basisrechten omdat ze mensen zijn, gemaakt naar het beeld van God. Ze vormen een levendig onderdeel van het leven in Israël, onze buren, medeburgers en kinderen van God.

Twee rabbijnen, God zij dank, zien dit niet alleen, maar hebben deze maar al te vaak voorkomende aanvallen van Joden op Christenen duidelijk en openlijk veroordeeld. Onlangs schreven zowel de Asjkenazische opperrabbijn van Israël, Rav David Lau, als de voormalige Sefardische opperrabbijn van Israël en de huidige opperrabbijn van Jeruzalem, Rav Shlomo Amar, sterke en moedige brieven in precies deze geest. Ze bieden een echt Joods antwoord, een antwoord dat spreekt uit onze spirituele bronnen, niet uit onze politieke strevingen. Ze presenteren een duidelijke religieuze veroordeling zonder een zweem van dubbelzinnigheid. Ze herinneren ons eraan dat de vrede waar we allemaal om bidden, gemaakt zal worden met mensen die anders zijn, mensen met wie we het niet eens zijn.

Joden hebben de afgelopen 2000 jaar enorm geleden onder de christelijke macht. Wij Joden, die terecht en noodzakelijkerwijs gevoelig zijn voor het antisemitisme dat ons ertoe brengt onze kippa af te doen of onze davidster kettingen in Europa te verbergen, mogen niet zwijgen wanneer Christenen uit angst hetzelfde moeten doen in Israël. Angst voor ons.

Met de staat Israël hebben we eindelijk veiligheid, soevereiniteit en een kans om een ​​samenleving van rechtvaardigheid, respect en veiligheid voor anderen te creëren. Doen alsof we nog steeds een vervolgde minderheid zijn, duidt op een gebrek aan vertrouwen in de betekenis van dit moment in de geschiedenis. Tegelijkertijd brengt deze kans een echte morele, culturele en politieke verantwoordelijkheid met zich mee. De rabbijnen hebben de moed gevonden om krachtig, welsprekend en duidelijk te spreken over wat nodig is als het om Christenen gaat. De uitdaging is nu om degenen te vinden die klaar zijn om te horen.

Het nummer van de hotline voor Godsdienstvrijheid voor het melden van religieuze haatmisdrijven is 052-555-4008. Meldingen kunnen ook op hun website worden gedaan .

OVER DE AUTEUR

Faydra Shapiro is de oprichter en directeur van het Israel Center for Jewish-Christian Relations en heeft een Ph.D. bij Religiewetenschappen. Ze is ook hoofdmedewerker bij The Philos Project en lid van het Centre for the Study of Religion aan het Tel Hai College in Israël. Dr. Shapiro geeft les aan bezoekende christelijke groepen en lokale Israëli’s en schrijft ook regelmatig academische en populaire artikelen over joods-christelijke relaties. Ze is gepassioneerd over haar missie om meer begrip te creëren tussen Joden en Christenen, zowel in Israël als in de diaspora. Haar nieuwste boek is “Catholic Approaches to the People, Land and State of Israel”, gepubliceerd in 2022.

***********************************

ENGLISH

 

Christian Arab worshipers carry a large wooden cross as they enter the Church of the Holy Sepulchre during the Good Friday procession in Jerusalem’s Old City on April 6, 2012. (Photo credit: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)

There’s a reason Jews shouldn’t spit on Christians. It has nothing to do with where those Christians stand on Israel.

By: Times of Israel – Faydra Shapiro

It’s no secret that we have developed something of a “Christian problem” in the Jewish state, and it’s a problem that only seems to be growing. Recent decades show a persistent and even rising pattern of anti-Christian activity in Israel, including harassment, spitting, vandalism and arson perpetrated by Jewish Israelis. Every Christian living in Israel, and particularly those who live in Israel openly wearing a clerical collar or religious habit, knows the drill: sooner or later you too will be spat on or cursed in the street. The problem has become so acute that a hotline has finally been opened to assist Christians in Israel to report hate crimes against their community. In the first week of its functioning, the hotline received four reports of threats and harassment in Jerusalem alone.

When I speak out about our “Christian problem” I encounter a dizzying array of reactions. First, there are the people who absolutely insist that this cannot be true (which is where I pull out my stash of videos, newspaper articles and police reports). Then there are the people who refuse to believe – even when caught on video or arrested by the police – that the perpetrators are Jews. And finally, I encounter a number of people who try to tell me that even if things aren’t perfect, just how fortunate Christians are to be living in Israel and not in Palestine/Iran/Syria. I have very little patience for these kinds of responses that seek to sweep facts under the rug in order to make everything look nice.

Recently an event took place that galvanized a whole new population to speak out against anti-Christian harassment, but it’s a response that should give us pause. Briefly, a group of Orthodox Jews, led by Rabbi Tzvi Tau, came out to forcefully protest a Christian event in Jerusalem called Pentecost 2023: Global Day of Prayer for Jerusalem and the Nations. Their particular ire was focused on the issue of mission and Christian evangelism of Jews, undoubtedly not the kind of practice that can help Jews and Christians grow in respectful engagement.

Overnight, people who had once quietly sought to ignore the challenges facing local Christians (because they made Jews and Israel look bad) found themselves in a bit of a bind. Because suddenly the Christians being harassed were not Arabs or foreigners, but Americans. And not only Americans, but American Christian supporters of Israel. To their credit, many Jews did speak out against the aggressive protestors.

But we need to look for a moment at why, and particularly “why now.” Why were some Jewish politicians and activists suddenly ready to condemn harassment? Their justifications, their reasons why they condemn this Jewish protest against Christians are both telling and troubling. Because they’re “our friends.” Because they “support Israel and the Jews.” Because they are our “staunch supporters.”

Or in other words, we touch on a delicate point: Why shouldn’t Jews spit on, harass, curse, frighten, and vandalize Christians and their holy sites? We must be wary of an answer that instrumentalizes Christians, dividing them into “good” and “bad” based on political views. Because let’s face it: if we can manage to live with strident disagreement about fundamental religious beliefs, we should be able to live also with disagreement about the state of Israel. The argument that “good” Christians are our friends and deserve protection and basic rights is a dangerous one. Christians deserve equal protections and basic rights because they are people, made in the image of God. They are a vibrant part of the fabric of life in Israel, our neighbors, fellow citizens and children of God.

Two rabbis, thank G-d, not only see this but have clearly and openly condemned these all-too-common attacks by Jews against Christians. Recently, both the Ashkenazi Chief Rabbi of Israel, Rav David Lau, and the former Sepharadi Chief Rabbi of Israel and presently Chief Rabbi of Jerusalem, Rav Shlomo Amar both wrote strong and courageous letters in this precise vein. They offer a truly Jewish response, one that speaks from our spiritual sources, not our political strivings. They present clear religious condemnation without a hint of equivocation. They remind us that the peace we all pray for will be made with people who are different, people with whom we disagree.

 

Jews have suffered greatly under Christian power over the last 2000 years. We Jews who are justifiably and necessarily sensitive to the antisemitism that makes us remove our kippot or hide our star of David necklaces in Europe must not remain silent when Christians need to do the same in Israel out of fear. Fear from us.

With the state of Israel, we finally have security, sovereignty and a chance to create a society of justice, respect and safety for others. To act as if we are still a persecuted minority signals a lack of faith in the significance of this moment in history. At the same time, with this opportunity comes a real moral, cultural and political responsibility. The rabbis have found the tongues to speak, powerfully, eloquently, clearly about what is required when it comes to Christians. The challenge now is to find those ready to hear.

The Religious Freedom hotline number for the reporting of religious hate crimes is 052-555-4008. Reports can also be filed on their website.

ABOUT THE AUTHOR

Faydra Shapiro is the founding director of the Israel Center for Jewish-Christian Relations and holds a Ph.D. in Religious Studies. She is also a senior fellow at The Philos Project and a member of the Center for the Study of Religion at Tel Hai College in Israel. Dr. Shapiro teaches visiting Christian groups as well as local Israelis and also writes regular academic and popular articles on Jewish-Christian relations. She is passionate about her mission of creating greater understanding between Jews and Christians both in Israel and in the diaspora. Her latest book is “Catholic Approaches to the People, Land and State of Israel”, published in 2022.