Uitzicht op de Joodse nederzetting Eli, op de Westelijke Jordaanoever op 17 januari 2021.
View of the Jewish settlement of Eli, in the West Bank on January 17, 2021. (Sraya Diamant/Flash90

Nederlands + English

Premier, ministers van Defensie en Financiën zijn het eens over het plan als reactie op de dood van vier Israëli’s bij Palestijnse terreuraanslag in nederzetting de dag ervoor.

Door Times of Israel

Israël zal toestemming geven voor de bouw van 1.000 nieuwe woningen in de nederzetting Eli op de Westelijke Jordaanoever, de plaats van een dodelijke terreuraanslag waarbij vier Israëli’s om het leven kwamen, zei het ministerie van premier Benjamin Netanyahu woensdag in een verklaring.

De beslissing werd genomen tijdens een vergadering tussen Netanyahu, minister van Defensie Yoav Gallant en minister van Financiën Bezalel Smotrich, die het eens werden over de “onmiddellijke voortgang” van de planning voor de woningen.

“Ons antwoord op terreur is om het hard aan te pakken en te bouwen in ons land,” zei de verklaring.

Nachman Mordoff en Elisha Anteman, beiden 17 jaar oud, evenals de 21-jarige Harel Masood en de 64-jarige Ofer Fayerman, waren dinsdag in een hummus restaurant bij een aangrenzend tankstation toen een paar gewapende Palestijnen het vuur openden, waarbij ze werden gedood en vier anderen gewond raakten. Eén van de terroristen werd ter plekke doodgeschoten door een gewapende Israëlische burger, terwijl de tweede vluchtte en ongeveer twee uur later werd gedood door speciale eenheden.

Begrafenissen voor alle vier werden gehouden op dinsdag en woensdag.

(Van links naar rechts) Harel Masood, 21, van Yad Binyamin, Elisa Anteman, 17, van Eli, Ofer Fayerman, 64, van Eli, en Nachman Mordoff, 17, van Ahiya, die werden gedood bij een schietpartij in de buurt van de nederzetting Eli op de Westelijke Jordaanoever op 20 juni 2023. (Foto met dank aan)

Het was niet duidelijk of de nieuwe huizen voor Eli deel uitmaakten van bestaande plannen voor duizenden extra huizen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf een verklaring uit waarin het de plannen voor de bouw van 1.000 nieuwe woningen in Eli afkeurde en Israël waarschuwde voor verdere schendingen van het internationaal recht die de tweestatenoplossing voorgoed ten grave dreigen te dragen.

Minister van Financiën Bezalel Smotrich (L) premier Benjamin Netanyahu (C) en minister van Defensie Yoav Gallant (R) (Yonatan Sindel; Tomer Neuberg/Flash90)

Eerder deze week nam de regering een controversiële resolutie aan die praktisch alle controle over de goedkeuring van de planning voor de bouw in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever geeft aan Smotrich, een ultranationalistische voorstander van nederzettingen, en zei dat het volgende week groen licht zou geven voor meer dan 4.500 nieuwe kolonistenwoningen.

Eerder deze week nam de regering een controversiële resolutie aan die praktisch alle controle over de planning van de goedkeuring voor de bouw in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever geeft aan Smotrich, een ultranationalistische voorstander van nederzettingen, en zei dat het volgende week groen licht zal geven voor meer dan 4.500 nieuwe kolonistenwoningen.

Het besluit dat werd goedgekeurd tijdens de kabinetsvergadering van zondagochtend en dat onmiddellijk in werking trad, versnelt en versoepelt ook drastisch het proces voor het uitbreiden van bestaande nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en het met terugwerkende kracht legaliseren van enkele illegale buitenposten.

Volgens de resolutie, die een amendement is op een regeringsbesluit uit 1996, worden de talrijke toestemmingsprocedures die tot nu toe nodig waren van de minister van Defensie voor de goedkeuring van masterplannen voor landgebruik, teruggebracht tot één handtekening. En, in overeenstemming met een eerdere overeenkomst, zal die goedkeuring nu komen van Smotrich in zijn secundaire rol als minister binnen het Ministerie van Defensie belast met nederzettingszaken.

Maandag zei secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties dat hij “diep verontrust” was nadat Israël Smotrich de nieuwe bevoegdheden gaf en de nieuwe huizen op de Westelijke Jordaanoever goedkeurde.

Tor Wennesland, de speciale VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten, waarschuwde dat de stappen van Israël de wrijving zouden kunnen vergroten.

De aankondigingen werden ook aan de kaak gesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zondag zei “diep verontrust” te zijn over de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, die Washington bestempelde als een “obstakel voor vrede”.

Een meerderheid van de 4.560 eenheden die ter goedkeuring worden voorgelegd, zullen worden gebouwd in Joodse gemeenschappen diep in de Westelijke Jordaanoever, ten oosten van de veiligheidsbarrière, wat de inspanningen om een aaneengesloten, levensvatbare Palestijnse staat op te richten verder zal bemoeilijken.

Eerder op woensdag reisden honderden kolonisten, waaronder leiders van de beweging en leden van Netanyahu’s regerende coalitie, naar de illegale buitenpost Evyatar op de Westelijke Jordaanoever, om er bij de regering op aan te dringen een nieuwe permanente nederzetting goed te keuren als reactie op de aanval op Eli.

Jacob Magid heeft bijgedragen aan dit verslag.

 

 

*****************************************

ENGLISH

Prime minister, defense and finance ministers agree on plan as response to killing of four Israelis in Palestinian terror attack in community the day before.

Israel will authorize 1,000 new homes to be constructed in the West Bank settlement of Eli, the site of a deadly terror attack that killed four Israelis, Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office said in a statement Wednesday.

The decision was made in a meeting between Netanyahu, Defense Minister Yoav Gallant and Finance Minister Bezalel Smotrich who agreed on the “immediate advancement” of planning for the homes.

“Our response to terror is to hit it hard and build in our land,” the statement said.

Nachman Mordoff and Elisha Anteman, both 17 years old, as well as 21-year-old Harel Masood and 64-year-old Ofer Fayerman, were at a hummus restaurant and an adjacent gas station on Tuesday when a pair of armed Palestinians opened fire, killing them and injuring four others. One of the terrorists was shot dead at the scene by an armed Israeli civilian, while the second fled and was killed some two hours later by special forces.

Funerals for all four were held on Tuesday and Wednesday.

(Left to right) Harel Masood, 21, of Yad Binyamin, Elisha Anteman, 17, of Eli, Ofer Fayerman, 64, of Eli, and Nachman Mordoff, 17, of Ahiya, who were killed in a shooting attack near the West Bank settlement of Eli on June 20, 2023. (Courtesy)

It was not clear if the new homes for Eli were part of reported existing plans for thousands more homes in West Bank settlements.

Jordan’s Foreign Ministry issued a statement blasting the plans to build 1,000 new homes at Eli, warning Israel against further violations of international law that risk burying the two-state solution for good.

Finance Minister Bezalel Smotrich (L) Prime Minister Benjamin Netanyahu (C) and Defense Minister Yoav Gallant (R) (Yonatan Sindel; Tomer Neuberg/Flash90)

Earlier this week the government passed a controversial resolution that gives practically all control over planning approval for construction in West Bank settlements to Smotrich, an ultranationalist advocate of settlements, and said it would green-light over 4,500 new settler homes next week.

Earlier this week the government passed a controversial resolution that gives practically all control over planning approval for construction in West Bank settlements to Smotrich, an ultranationalist advocate of settlements, and said it would green-light over 4,500 new settler homes next week.

The decision approved at Sunday morning’s cabinet meeting, which took immediate effect, also dramatically expedites and eases the process for expanding existing West Bank settlements and retroactively legalizing some illegal outposts.

According to the resolution, which is an amendment to a 1996 government decision, the numerous stages of authorization hitherto needed from the defense minister for the approval of land usage designation masterplans will be reduced to just one required signature. And, in line with a previous agreement, that approval will now come from Smotrich in his secondary role as a minister within the Defense Ministry in charge of settlement affairs.

On Monday, United Nations Secretary-General Antonio Guterres said he was “deeply troubled” after Israel gave Smotrich the new powers and approved the new homes in the West Bank.

UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process Tor Wennesland warned that Israel’s moves were liable to increase friction.

The announcements were also pilloried by the US State Department, which said Sunday that it was “deeply troubled” by settlement construction in the West Bank, which Washington branded as an “obstacle to peace.”

A majority of the 4,560 units up for approval will be located in Jewish communities located deep in the West Bank, east of the security barrier in what will further complicate efforts to create a contiguous, viable Palestinian state.

Earlier Wednesday, hundreds of settlers, including leaders of the movement and members of Netanyahu’s ruling coalition, traveled to the illegal West Bank outpost of Evyatar, urging the government to approve a new permanent settlement there in response to the Eli attack.

Jacob Magid contributed to this report.