Tiran Fero

Nederlands – English

VN-MiddenOosten gezant deed een beroep op leiders van de Palestijnse Islamitische Jihad in Damascus. 

Door Debbie Reiss – World Israel News.

Een omvangrijke diplomatieke inspanning van de VS en de Verenigde Naties, gekoppeld aan een plan voor militaire actie van Israël, was aan de gang om de vrijlating te bewerkstelligen van het lichaam van een Druzisch-Israëlische tiener die door Palestijnse terroristen was ontvoerd uit een ziekenhuis in Jenin.

Samen met Israëlische functionarissen was de Amerikaanse veiligheidscoördinator, generaal Michael Penzel, betrokken bij 30 uur van intensieve onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit en de al-Aqsa Martelaren Brigades, de militaire vleugel van Fatah die door de VS als terreurorganisatie is aangemerkt, meldde de nieuwssite Walla.

De speciale VN-coördinator voor het vredesproces in het Midden-Oosten, Tor Wennesland, deed zelfs een beroep op de leiders van de Palestijnse Islamitische Jihad in Damascus, waar de terreurgroep zijn hoofdkwartier heeft, aldus het rapport.

Naast de diplomatieke druk maakte de IDF zich op voor een grootschalige tweedaagse operatie in Jenin in een poging het lichaam van Tiran Fero naar Israël terug te brengen.

Fero’s lichaam werd uiteindelijk donderdag aan zijn familie teruggegeven en er werd niets in ruil gegeven, ondanks berichten dat de Palestijnse schutters de vrijlating hadden geëist van PIJ-terroristen die in Israëlische gevangenissen worden vastgehouden, alsmede de lichamen van terroristen die door de IDF waren gedood. Veiligheidsfunctionarissen ontkenden de berichten en zeiden dat Israël niet “onderhandelde met de houders van het lichaam. We hebben niets teruggegeven.”

“De Palestijnse veiligheidsmechanismen en de Palestijnse Autoriteit namen het incident zeer ernstig als een testcase” zeiden de ambtenaren donderdag na de teruggave van het lichaam van Fero. “Zij gaven blijk van samenwerking en een grote wil om dit complexe probleem op te lossen, juist in de stad Jenin. De Palestijnse Autoriteit heeft hier verantwoordelijkheid en ernst getoond.”

“De Palestijnse Autoriteit wist dat als zij de test van het teruggeven van het lichaam niet zou doorstaan, het een ramp voor hen zou zijn, hoe te handelen in de toekomst. Het Palestijnse publiek verwacht dat zij in dit gebied bestuur laten zien,” zeiden de functionarissen.

Jenin is een broeinest van terrorisme geworden en de veiligheidstroepen van de PA vinden het steeds moeilijker om de wetteloosheid daar aan te pakken.

Fero reed met een vriend in de stad om zijn auto te laten repareren toen ze betrokken raakten bij een verkeersongeval. Zijn vriend werd later met een militaire helikopter overgebracht naar Israël voor behandeling. Palestijns medisch personeel vond het te riskant om Fero te verplaatsen, dus bleef hij in het Ibn Sina-ziekenhuis in Jenin.

De terroristen die Fero ontvoerden, dachten dat hij een undercover IDF-soldaat was. Toen eenmaal duidelijk werd dat hij geen Israelische soldaat was, hebben zij hun steun verloren, zeiden Israelische functionarissen.

“Ze begrepen dat ze een zware financiële prijs zouden betalen,” zeiden de functionarissen. “Ze [begrepen ook] dat de IDF uiteindelijk een actie zou uitvoeren die zou eindigen met de terugkeer van het lichaam en dode of gearresteerde gewapende militanten.”

De ontvoering maakte de Druzische gemeenschap woedend. Honderden namen deel aan een bijeenkomst in Fero’s woonplaats Daliyat al-Carmel, en tientallen mensen blokkeerden woensdagavond korte tijd een belangrijke snelweg uit protest. Op sociale media dook ook een video op van een kleine groep gemaskerde mannen die zeiden dat als het lichaam niet onmiddellijk werd teruggegeven, de Druzen naar Jenin zouden gaan om het lichaam zelf op te halen.

Israëls Druzische geestelijk leider Sheikh Moafaq Tarif uitte een verholen dreigement, in een interview op 103FM: “Iedereen die betrokken was bij de ontvoering – hun namen zijn al bekend.”

De oom van Fero, Edri, zei echter tegen majoor-generaal Ghassan Alian, een van de hoogste Druzen van de IDF, dat “met alle pijn” die de familie voelt, zijn neef niet meer in leven was en dat hij “niet wilde dat ook maar één IDF-soldaat gewond zou raken” bij een missie om het lichaam terug te krijgen.

De oom van Fero beweerde later dat zijn neef nog leefde vóór de ontvoering en dat een groep van 30 schutters het ziekenhuis had bestormd en vroeg naar de “jongen die een auto-ongeluk had gehad”, alvorens hem van de beademing te halen en hem weg te dragen in een wachtende auto. De IDF ontkende zijn beweringen en zei dat Fero al dood was op het moment van zijn ontvoering.

Fero werd donderdagmiddag te ruste gelegd in Daliyat al-Carmel, met duizenden rouwenden in zijn begrafenisstoet.

Tijdens de begrafenis zei Edri over de Druzische gemeenschap: “Wij zijn een vreedzame groep. Ik vraag aan iedereen zich na de begrafenis vreedzaam te gedragen. Er mogen geen levens meer verloren gaan. Laten we terugkeren naar een rustig leven.”

 

ENGLISH

UN Mideast envoy appealed to leaders of the Palestinian Islamic Jihad in Damascus.

By Debbie Reiss, World Israel News

A broad diplomatic effort by the U.S. and the United Nations, coupled with a plan of military action by Israel, was underway to secure the release of the body of a Druze-Israeli teenager who had been kidnapped by Palestinian terrorists from a hospital in Jenin.

Alongside Israeli officials, U.S. Security Coordinator Gen. Michael Penzel was involved in 30 hours of intense negotiations with the Palestinian Authority and the al-Aqsa Martyrs’ Brigades, the military wing of Fatah that is a U.S.-designated terror organization, the Walla news site reported.

UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process Tor Wennesland even appealed to leaders of the Palestinian Islamic Jihad in Damascus, where the terror group is headquartered, according to the report.

Alongside the diplomatic pressure, the IDF was readying to conduct a large-scale, two-day operation in Jenin in a bid to c

Fero’s body was ultimately returned to his family on Thursday and nothing was given in exchange, despite reports that the Palestinian gunmen had demanded the release of PIJ terrorists held in Israeli prisons as well as the bodies of terrorists who were killed by the IDF. Security officials denied the reports, saying that Israel did not “any negotiations with the holders of the body. We did not give anything in return.”

“The Palestinian security mechanisms and the Palestinian Authority took the incident very seriously as a testcase” the officials said on Thursday after the return of Fero’s body. “They demonstrated cooperation and a great desire to solve this complex problem, precisely in the city of Jenin. The Palestinian Authority demonstrated responsibility and seriousness here.”

“The Palestinian Authority knew that if it failed the test of returning the body, it would be a disaster for them, how to act in the future in this area. The Palestinian public expects them to demonstrate governance in the area,” the officials said.

Jenin has become a hotbed of terrorism and PA security forces have found it increasingly difficult to crack down on lawlessness there.

Fero had been driving with a friend in the city to get his car fixed when they were involved in a traffic accident. His friend was later transferred to Israel for treatment via a military helicopter. Palestinian medical personnel believed it would be too risky to move Fero, so he remained at Ibn Sina Hospital in Jenin.

The terrorists who kidnapped Fero,allegedly did so after mistakenly taking him for an undercover IDF soldier. Once it became clear that he wasn’t an Israeli soldier, they lost support, Israeli officials said.

“They understood that they would pay a heavy financial price,” the officials said. “They [also] understood that at the end, the IDF would carry out an action that would end with the return of the body and dead or arrested armed militants.”

The abduction enraged the Druze community. Hundreds participated in a rally in Fero’s hometown of Daliyat al-Carmel, and dozens of people blocked a major highway Wednesday night for a short time in protest. A video also surfaced on social media of a small group of masked men saying that if the body wasn’t returned immediately, the Druze would go into Jenin to get it themselves.

Israel’s Druze spiritual leader Sheikh Moafaq Tarif made a veiled threat in an interview on 103FM, saying, “All those who were involved in the kidnapping – their names are already known.”

However, Fero’s uncle, Edri, told Maj. Gen. Ghassan Alian, one of the IDF’s highest-ranking Druze, that “with all the pain” the family is feeling, his nephew wasn’t alive anymore and he “didn’t want even a single IDF soldier to get hurt” in a mission to get the body back.

Fero’s uncle later claimed his nephew was alive prior to the abduction and that a group of 30 gunmen had stormed the hospital, asking for the “boy who had been in a car crash,” before taking him off life support and whisking him away in a waiting car. The IDF denied his claims, saying Fero was already dead by the time of his abduction.

Fero was laid to rest on Thursday afternoon in Daliyat al-Carmel, with thousands of mourners participating in his funeral procession.

Speaking at the funeral, Edri said of the Druze community, “We are a peaceful group. I ask that everyone act peacefully after the funeral. There should be no more lives lost. Let us return to a quiet life.”