De archeologische site van Sheikh Sha’ala in Noord Samaria. (Shomrim Al Hanetzach via TPS)

The archeological site of Sheikh Sha’ala in northern Samaria. (Shomrim Al Hanetzach via TPS)

Nederlands + English

Sjeik Sha’ala wordt verondersteld de plaats te zijn waar een hemels vuur de boodschappers van koning Ahaziah aan Elia de profeet verbrandde.

Door Aryeh Savir, TPS

De Palestijnse Autoriteit (PA) heeft weer een andere archeologische site in Samaria overgenomen en omgevormd tot een “Palestijns Erfgoed”, wat een toezichthouder ertoe aanzet te waarschuwen voor een onomkeerbaar verlies van Israëlische geschiedenis en cultuur.

De archeologische plaats van Sheikh Sha’ala, gelegen in Area A onder volledige controle van de PA in Samaria, werd onlangs heringericht met een enorme mast met een Palestijnse vlag.

Boeren maakten landbouwpercelen klaar en er werd een zomerhuis gebouwd, zonder rekening te houden met de archeologische vondsten die onherroepelijk beschadigd werden.

De betekenis van de naam “Sjeik Sha’ala” in het Arabisch is eigenaar of heer van de vlam, wat impliceert dat dit de bijbelse plaats is waar vuur neerdaalde en de boodschappers van Ahaziah, koning van Israël, verbrandde die naar Elia de profeet kwamen, zoals beschreven in het Boek van Koningen II.

De plaats kijkt uit over het oude Samaria, de hoofdstad van de koningen van Israël tijdens de Eerste Tempelperiode.

Op de plaats staat een oud bouwwerk met een Griekse inscriptie uit de 4e eeuw n.C., de Byzantijnse periode in het Land Israël, die verhaalt over het prachtige gebouw dat ter nagedachtenis aan Elia de profeet op deze plaats werd opgericht. “Help Stefanus … die dit prachtige huis bouwde voor Elia de profeet,” luidt de toewijding.

De vloer van het gebouw dateert uit de 6e eeuw n.C. In het gebouw zijn kruisvaarders- en moslimmotieven verwerkt. Het gebouw werd gebruikt in de Byzantijnse periode tot aan de Kruisvaardersperiode en werd daarna verlaten.

Shomrim Al Hanetzach (Preserving Eternity), een beschermingsgroep die zich inzet voor de bescherming van de archeologische schatten van Israël, ontdekte onlangs de aanzienlijke schade aan de antieke overblijfselen op deze plaats.

Naast het zomerhuis en de landbouwpercelen die met zware machines werden geprepareerd, krabbelden vandalen graffiti op de Byzantijnse inwijdingsplaquette die de bouwer van het huis ter ere van Elia op de plaats had aangebracht.

De PA heeft aangekondigd dat zij verdere plannen heeft voor de ontwikkeling van de locatie.

Het beschadigen van erfgoedlocaties in Judea en Samaria door de PA is niet nieuw. De afgelopen jaren zijn op verschillende erfgoedlocaties enorme PLO-vlaggen gehesen, waardoor de archeologische overblijfselen ernstig zijn beschadigd.

In november 2020 heeft de PA een “Palestijns” toeristisch complex ingehuldigd in de stad Sebastia in Samaria, de historische hoofdstad van het bijbelse Koninkrijk Israël. Een vlaggenmast met de PLO-vlag werd op de oude stenen bevestigd, onder de auspiciën van UNESCO en de Belgische regering, zonder enig archeologisch en wetenschappelijk toezicht.

Meer recentelijk hebben onbekenden van de PA opnieuw schade aangericht aan de Bijbelse plaats van het altaar van Joshua ben Nun op de berg Ebal.

In januari ontdekten Shomrim Al Hanetzach dat Arabieren die een illegale fabriek exploiteerden in Beit Fajar in Gush Etzion ongeveer twee kilometer van een aquaduct uit de periode van de Tweede Tempel hadden weggehaald en vermalen tot grind voor de bouw.

De IDF’s Civil Administration beweert dat zij geen bevoegdheden heeft in het gebied, en dat de PA verantwoordelijk is voor het bewaken van de locaties. Shomrim Al Hanetzach en het Shiloh Forum hebben echter een juridisch standpunt geformuleerd waarin wordt gesteld dat bij gebrek aan medewerking van de PA, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze belangrijke plaatsen bij Israël ligt.

Adi Shragai, de woordvoerder van Shomrim Al Hanetzach, verklaarde dinsdag dat “het omgaan met het uitwissen van erfgoedsites geen zaak is voor een lokale burgerlijke overheid, zoals het innen van onroerendgoedbelasting en het behandelen van water en rioolwater. Het is een schending van het wereldwijde erfgoed van de hele mensheid.”

Deze meest recente beschadiging van een erfgoedlocatie maakt deel uit van de nationalistische wildgroei van vlagvertoon door de Palestijnse Autoriteit op erfgoedlocaties. Het begon in het Hasmoneese Aroma-fort in Samaria dat deze dagen wordt vernietigd, via het oude Sebastia, en nu is een andere belangrijke site vernietigd. Ondertussen zwijgt de Israëlische kant en verhindert de vernietiging van het erfgoed niet.”

Zich wendend tot de regering, eist zij: “Wanneer men u zal vragen hoe een geschiedenis van 3000 jaar in 30 jaar werd vernietigd, wat zal u dan antwoorden? Dit is uw taak en de vinger wordt naar u gewezen. Jullie konden handelen – en jullie deden het niet. Schande.”

Oudheden in Judea en Samaria lopen voortdurend gevaar te worden vernietigd.

Grafrovers en oudheidkundige dieven uit de PA voeren illegale opgravingen en uitgravingen uit. Het fenomeen van de vernietiging van oudheden is alomtegenwoordig en treft alle sites die niet onder monumentenzorg vallen, en een onderzoek van de sites in Judea en Samaria toont aan dat maar liefst 95% van de archeologische sites is beroofd, vernield, of beschadigd.

Bevindingen die in januari aan de Knesset werden gepresenteerd tonen aan dat 90% van de vernielde sites door de PA wordt vernield voor ontwikkelingsdoeleinden, en 10% wordt vernield met het oog op roof. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

 

ENGLISH

Sheikh Sha’ala is believed to be the site where a heavenly fire burned King Ahaziah’s messengers to Elijah the prophet.

By Aryeh Savir, TPS

The Palestinian Authority (PA) has commandeered another archeological site in Samaria, converting it into a “Palestinian Heritage Site,” and prompting one watchdog to warn of an irreversible loss of Israeli history and culture.

The archeological site of Sheikh Sha’ala, located in Area A under full PA control in Samaria, was recently redecorated with a huge mast flying a Palestinian flag.

Farmers prepared agricultural plots and a summer house was built, without regard to the archeological findings irreversibly damaged.

The meaning of the name “Sheikh Sha’ala” in Arabic is owner or lord of the flame, implying that this is the biblical site at which fire came down and burned the messengers of Ahaziah king of Israel who came to Elijah the prophet, as described in the Book of Kings II.

The site overlooks all of ancient Samaria, the capital of the kings of Israel during the First Temple period.

The site has an ancient structure with a Greek inscription from the 4th century CE, the Byzantine period in the Land of Israel, which tells of the magnificent building erected on the site in memory of Elijah the Prophet. “Help Stephen … who built this wonderful house for Elijah the prophet,” the dedication reads

The floor of the building dates to the 6th century CE. The building incorporates Crusader and Muslim motifs. The building was used in the Byzantine period through the Crusader period and was then abandoned.

Shomrim Al Hanetzach (Preserving Eternity), a watchdog group dedicated to protecting Israel’s archaeological treasures, discovered recently the significant damage to the ancient remains at the site.

In addition to the summer house and agricultural plots that were prepared with heavy machines, vandals scrawled graffiti on the Byzantine-era dedication plaque affixed at the site by the builder of the house in honor of Elijah.

The PA has announced it has further plans for development at the site

The PA damaging of heritage sites in Judea and Samaria is not new. In recent years, huge PLO flags have been hoisted at several heritage sites, severely damaging the archeological remains.

In November 2020, the PA inaugurated a “Palestinian” tourist complex in the town of Sebastia in Samaria, the historic capital of the biblical Kingdom of Israel. A flagpole with the PLO flag was affixed to the ancient stones, under the auspices of UNESCO and the Belgian government, without any archeological and scientific supervision.

More recently, unknown individuals from the PA have again caused damage to the Biblical-era site of Joshua ben Nun’s altar on Mount Ebal.

In January, Shomrim Al Hanetzach discovered that Arabs operating an illegal factory in Beit Fajar in Gush Etzion took about two kilometers from a Second Temple period aqueduct and ground it into gravel for construction.

The IDF’s Civil Administration claims it has no powers in the area, and that the PA is responsible for guarding the sites. However, Shomrim Al Hanetzach and the Shiloh Forum have formulated a legal position stating that in the absence of cooperation from the PA, the ultimate responsibility for these important sites rests with Israel.

Adi Shragai, the spokesperson for Shomrim Al Hanetzach, stated Tuesday that “dealing with the erasing heritage sites is not an issue for a local civic authority, like collecting property taxes and treating water and sewage. It is a violation of the global heritage of all mankind.”

This latest damage caused to a heritage site is “part of the nationalist rampage of flag-flying by the Palestinian Authority at heritage sites. It started in the Hasmonean Aroma fortress in Samaria that is being destroyed these days, through ancient Sebastia, and now another important site has been destroyed. Meanwhile, the Israeli side remains silent and does not prevent the destruction of the heritage.”

Turning to the government, she demands: “when you will be asked how a history of 3,000 years was destroyed in 30 years, what will you answer? This is your shift and the finger is pointed at you. You could act – and you did not. Shame.”

Antiquities in Judea and Samaria face a constant danger of destruction.

Grave robbers and antiquities thieves from the PA carry out illegal digs and excavations. The phenomenon of antiquity destruction is pervasive and affects all sites that are not under preservation, and a survey of the sites in Judea and Samaria shows that a staggering 95% of the archeological sites have been robbed, vandalized, or disturbed.

Findings presented to the Knesset in January show that 90% of the sites that are destroyed are being destroyed by the PA for development purposes, and 10% are destroyed for robbery purposes.