Toenmalig vicepresident Joe Biden met de Palestijnse president MahmoudAbbas in 2010.
Then-Vice President Joe Biden with Palestinian President Mahmoud Abbas in 2010.
(AP/Tara Todras-Whitehill)

Nederlands + English

Palestijnse en Arabische media berichten dat hun leiders boos zijn na ontmoetingen die zij hebben gehad met Amerikaanse functionarissen in de aanloop naar het bezoek van Biden.

Door JNS.org

Voorafgaand aan het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël, heeft het leiderschap van de Palestijnse Autoriteit, onder leiding van Mahmoud Abbas, zijn eisen duidelijk gemaakt – namelijk de nakoming van toezeggingen die Biden volgens hen aan hen heeft gedaan tijdens zijn verkiezingscampagne en zijn presidentschap.

Volgens een rapport van het Middle East Media Research Institute (MEMRI), om de ernst aan te tonen, merkte Abbas op dat de PA in het verleden beslissingen tegen Israël en de Verenigde Staten heeft genomen en uitgevoerd. “Toen [de toenmalige Israëlische premier Benjamin] Netanyahu besloot detectiepoorten te installeren bij de ingangen van Al-Aqsa Moskee, hebben we de veiligheidscoördinatie opgeschort,” zei hij.

Enkele van de Palestijnse eisen zijn de schrapping van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie van de lijst van buitenlandse terroristische organisaties van het Amerikaanse Congres; de heropening van de PLO-missie in Washington, die door de vorige regering werd gesloten; de heropening van het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem, dat diende als de Amerikaanse vertegenwoordiging bij de PA totdat het door de regering-Trump werd gesloten; het probleem van de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël; en de verlenging van de financiële steun van de VS aan de PA.

Verslagen van de afgelopen maand in de Palestijnse en Arabische media geven aan dat Abbas en andere leiders boos en gefrustreerd zijn na ontmoetingen met Amerikaanse functionarissen in de aanloop naar Biden’s reis naar Israël en Saoedi-Arabië, met een tussenstop voor een ontmoeting met Abbas. Volgens hen hebben deze contacten hen doen geloven dat de regering-Biden niet van plan was hun eisen in te willigen of zelfs maar de nadruk te leggen op de Palestijnse kwestie.

In artikelen in de Palestijnse pers is eveneens opgeroepen de verwachtingen te temperen. Zo schreef Bassem Barhoum in zijn column in het PA dagblad Al-Hayat Al-Jadida dat “de Palestijnen zich geen illusies maken over en geen hoge verwachtingen hebben van dit bezoek.”

 

ENGLISH

Palestinian and Arab media reports indicate that their leaders are angry following meetings they held with US officials ahead of Biden’s visit.

By JNS.org

In advance of U.S. President Joe Biden’s visit to Israel, the Palestinian Authority leadership, headed by Mahmoud Abbas, made its demands clear—namely, the fulfillment of commitments they claim Biden made to them during his election campaign and his presidency.

According to a report by the Middle East Media Research Institute (MEMRI), to demonstrate his seriousness, Abbas noted that the PA has taken and implemented decisions against Israel and the United States in the past. “When [then-Israeli Prime Minister Benjamin] Netanyahu decided to install magnetometers at the entrances to Al-Aqsa [mosque], we suspended the security coordination,” he said.

Some of the Palestinian demands include the removal of the Palestine Liberation Organization from the U.S. Congress list of Foreign Terrorist Organizations; the reopening of the PLO mission in Washington, which the previous administration shut down; the reopening of the U.S. consulate in eastern Jerusalem, which served as the U.S. representation to the PA until it was closed by the Trump administration; recognition problem of Jerusalem as Israel’s capital; and the renewal of U.S. financial aid to the PA.

Reports from the last month in the Palestinian and Arab media indicate that Abbas and other leaders are angry and frustrated following meetings held with American officials ahead of Biden’s trip to Israel and Saudi Arabia, with a stopover to meet with Abbas. They say these contacts led them to believe that the Biden administration did not intend to meet their demands or even emphasize the Palestinian issue.

Articles in the Palestinian press have likewise called on lowering expectations. For example, Bassem Barhoum wrote in his column in the PA daily Al-Hayat Al-Jadida that “the Palestinians have no illusions about and no high hopes for this visit.”