Buiten Homesh, in Samaria werden door Palestijnen Nazi vlaggen opgehangen. (Homesh Yeshiva)
Nazi flags hung by Palestinians outside Homesh, in Samaria. (Homesh Yeshiva)

Nederlands + English

Officieel TV-station van de Palestijnse Autoriteit zendt gebed uit waarin wordt opgeroepen tot massaslachting van Joden en ongelovigen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De Israëlische regering heeft niet gereageerd naar aanleiding van een oproep tot massale slachting van Joden die vorige week werd uitgezonden via het officiële tv-station van de Palestijnse Autoriteit, noch heeft zij aangegeven van plan te zijn de diplomatieke of veiligheidscoördinatie met de entiteit te verbreken.

Op 17 april was op de zender een Ramadan-gebed te zien waarin werd opgeroepen tot de massale slachting van Joden, meldde Palestinian Media Watch. In een fragment dat door de waakhond is belicht en vertaald sprak een Palestijnse imam, in een moskee in de buurt van Ramallah, zijn wens uit voor de overwinning op ongelovigen, waaronder Joden.

“Allah, verblijd ons met de uitroeiing van de slechte Joden, O Meester van het Universum, en [de uitroeiing] van hun hypocriete aanhangers die kwaad in hun hart hebben,” zei de imam.

“Schenk ons de overwinning op de ongelovigen… Allah, verblijd ons met de verovering en bevrijding van de Al-Aqsa Moskee. Allah, maak ons tot de eersten die binnengaan, de veroveraars, de aanbidders en degenen die ‘Allahu Akbar’ binnen [de moskee] roepen tot U, Meester van het Universum.”

Minister van Defensie Benny Gantz heeft gezegd dat hij gelooft dat nauwe banden met de PA van cruciaal belang zijn voor de veiligheid van Israël en de regionale stabiliteit, en hij heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk Abbas ontmoet. Zijn ontmoetingen met de zwaar beproefde tachtigjarige leider, die zeer impopulair is bij de Palestijnen, leidde tot verzet van rechtse Israëlische politici, die opmerkten dat Abbas de terreur stilzwijgend en openlijk goedkeurt.

De PA is de afgelopen jaren onder vuur komen te liggen van internationale organen voor acties die haar steun voor terreur en gewelddadige jihad onderstrepen.

Voormalig president Donald Trump heeft tijdens zijn ambtstermijn de Amerikaanse financiering van de PA teruggeschroefd, deels vanwege het pay-for-slay-beleid (Betaal voor doden) waarbij de families van gevangen terroristen worden beloond met een maandelijkse toelage die veel royaler is dan het gemiddelde loon in de door de PA gecontroleerde gebieden.

De Europese Unie heeft de financiering van het onderwijssysteem van de PA met miljoenen dollars stopgezet nadat het weigerde antisemitische haat uit zijn schoolboeken te verwijderen.

 

ENGLISH

Official Palestinian Authority TV station broadcasts prayer calling for mass slaughter of Jews.

By Lauren Marcus, World Israel News

Israel’s government has not responded to a call for the mass slaughter of Jews broadcast last week through the Palestinian Authority’s offcial TV station nor has it indicated any intention to break diplomatic or security coordination with the entity.

On April 17th, the station featured a Ramadan prayer calling for the mass slaughter of Jews, Palestinian Media Watch reported. In a clip exposed and translated by the watchdog, a Palestinian imam is heard expressing his wish for victory over infidels, including Jews, at a mosque near Ramallah.

“Allah, delight us with the extermination of the evil Jews, O Master of the Universe, and [the extermination] of their hypocritical supporters who have evil in their hearts,” said the imam.

“Grant us victory over the infidels… Allah, delight us with the conquest and liberation of the Al-Aqsa Mosque. Allah, make us among the first to enter, the conquerors, the worshippers, and those calling out ‘Allahu Akbar’ inside [the mosque] to You, Master of the Universe.”

Defense Minister Benny Gantz has said he believes close ties with the PA are critical for Israel’s security and regional stability, repeatedly meeting with Abbas in recent months. His sit-downs with the embattled octogenarian leader, who is wildly unpopular with the Palestinians, sparked backlash from right-wing Israeli politicians, who noted Abbas’ tacit and overt endorsement of terror.

The PA has come under fire from international bodies in recent years for actions that underscore its support for terror and violent jihad.

Former president Donald Trump slashed American funding to the PA during his time in office, partially due to its pay-for-slay policy that rewards the families of imprisoned terrorists with a monthly stipend far more generous than the average wage in PA-controlled areas.

The European Union cut off millions of dollars in funding for the PA’s education system after it refused to remove antisemitic hate from its elementary school textbooks.