De regering Biden en de Europese Unie hebben de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, niet veroordeeld voor zijn ontmoeting vorige week met Ismail Haniyeh, de leider van Hamas, een beweging die door de Amerikanen, Europeanen en andere landen is aangemerkt als terroristische organisatie. Afgebeeld: Abbas praat met Haniyeh op 5 april 2007 in Gaza Stad. (Foto door Mohamed Alostaz/PPM via Getty Images)

Nederlands + English

Door The Gatestone Institute – Bassam Tawil

Ismail Haniyeh is de leider van Hamas, de Palestijnse islamistische beweging die door de VS en de Europese Unie is aangemerkt als terroristische organisatie vanwege haar “gewapende verzet” tegen Israël. Haniyeh, die momenteel gevestigd is in Qatar, heeft altijd terreuraanslagen tegen Israël gesteund en blijft zich volledig inzetten voor het verbond van Hamas, waarin staat dat het land “Palestina” alleen toebehoort aan moslims en alle “initiatieven of zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties” verwerpt. Het Hamas-convenant stelt verder dat “er geen oplossing is voor de Palestijnse kwestie behalve door middel van de Jihad [heilige oorlog].”


Ismail Haniyeh is de leider van Hamas, waarin staat dat het land “Palestina” alleen toebehoort aan moslims en alle “initiatieven of zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties” verwerpt. Het Hamas-convenant stelt verder dat “er geen oplossing is voor de Palestijnse kwestie behalve door middel van de Jihad [heilige oorlog].”

Haniyeh en zijn beweging blijven opscheppen over terreuraanslagen tegen Israëlische Joden, waaronder de koelbloedige moord op een Joodse vrouw en haar twee dochters. Onlangs heeft de beweging de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal terreuraanslagen tegen Joodse soldaten en burgers op de Westelijke Jordaanoever. Bovendien blijft Hamas de Palestijnen oproepen om de terreuraanslagen op te voeren met de verklaarde bedoeling om heel “Palestina”, van de Jordaan tot de Middellandse Zee, te bevrijden en Israël te vervangen door een door Iran gesteunde terreurstaat.

Vanwege zijn radicale standpunten en steun voor terrorisme tegen Israël is Haniyeh zo populair geworden onder de Palestijnen dat opiniepeilingen uitwijzen dat hij gemakkelijk zou winnen als er vandaag presidentsverkiezingen zouden worden gehouden. Vanwege zijn anti-Israël retoriek en activiteiten zijn Haniyeh en zijn beweging warm omarmd door Turkije en Qatar. Haniyeh en andere Hamasleiders, waaronder Khaled Mashaal en Saleh Arouri, voelen zich meer op hun gemak in deze landen dan in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook. Qatar en Turkije worden beschouwd als de belangrijkste geldschieters van de Moslim Broederschap, waarvan Hamas een uitloper is.

Op 26 juli werd Haniyeh uitgenodigd in Turkije voor een ontmoeting met de president van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas, die nauwe banden heeft met de regering Biden en de Europese Unie. Na de bespreking werden Abbas en Haniyeh uitgenodigd voor een audiëntie bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in het presidentieel paleis in Ankara.

De regering Biden en de Europese Unie veroordeelden Abbas niet voor zijn ontmoeting met de leider van een beweging die door de Amerikanen, Europeanen en andere landen is aangemerkt als een terroristische organisatie. Sterker nog, Amerikaanse en Europese functionarissen zullen waarschijnlijk doorgaan met het houden van regelmatige ontmoetingen met Abbas en hoge PA functionarissen ondanks de nieuwe harmonieuze relaties tussen Abbas en Hamas. De regering Biden en de Europeanen zullen waarschijnlijk ook doorgaan met het geven van financiële hulp aan de Palestijnen zonder Abbas te vragen naar zijn herhaalde pogingen om een alliantie te smeden met dezelfde Hamas terroristen die Joden vermoorden en openlijk oproepen tot de eliminatie van Israël. De regering Biden en de Europeanen hebben er blijkbaar geen probleem mee dat Abbas liever een ontmoeting heeft met de leider van een terroristische groep, Hamas, dan met de premier van Israël.

Abbas en Haniyeh ontmoetten elkaar niet om manieren te bespreken om het vastgelopen vredesproces tussen de Palestijnen en Israël nieuw leven in te blazen of om manieren te bespreken om de Palestijnse economie te stimuleren en het probleem van de werkloosheid op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook op te lossen.

In plaats daarvan ontmoetten de twee elkaar om manieren te bespreken om “de [Palestijnse] nationale inspanningen te verenigen” in de strijd tegen Israël, volgens hooggeplaatste Hamasfunctionaris Hussam Badran. Wanneer Hamas het heeft over “inspanningen” tegen Israël, verwijst het naar schietpartijen, steekpartijen, raketten en aanvallen met autoramen. Zoals zijn verbond ondubbelzinnig stelt, gelooft Hamas dat terrorisme de enige manier is om zijn doel, de vernietiging van de “Zionistische entiteit”, te bereiken.

Badran zei dat Haniyeh en de Hamas-functionarissen die Abbas in Turkije ontmoetten “tijdens de ontmoeting bevestigden dat alomvattend verzet de meest effectieve manier is om Israël te confronteren”. Het hoeft geen betoog dat de term “veelomvattend verzet” een eufemisme is voor terrorisme. Zoals het de afgelopen drie decennia heeft bewezen, verwerpt Hamas geweldloos “verzet” resoluut. Het enige “verzet” dat Hamas goedkeurt zijn zelfmoordaanslagen en het lukraak afvuren van raketten op Israëlische steden, maar ook drive-by schietpartijen en steekpartijen. Het enige “verzet” dat Hamas steunt is een verzet dat resulteert in de moord op zoveel mogelijk Joden.

Waarom ging Abbas, die herhaaldelijk heeft beweerd dat hij de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël steunt, dan akkoord met een ontmoeting met een terroristenleider die zijn hele leven heeft gewijd aan de vernietiging van Israël? Waarom ging hij akkoord met een ontmoeting met een terroristenleider wiens beweging hem en de Palestijnse Autoriteit uit de Gazastrook verdreef in 2007?

Abbas is ofwel bang dat Hamas hem zal doden en zijn regime op de Westelijke Jordaanoever omver zal werpen, of hij identificeert zich met de terreurgroep en steunt haar Jihad tegen Israël. Als het eerste waar is, is Abbas een zwakke leider die alleen geeft om zijn overleving. Als het laatste waar is, wat waarschijnlijker lijkt, dan heeft Abbas zijn echte intentie blootgelegd: de eliminatie van Israël. Door de Hamas-leider te omhelzen, onderschrijft Abbas in feite het handvest van de islamistische beweging, die niet gelooft in het bestaansrecht van Israël. De enige oplossing die Abbas en Hamas willen, is een oplossing die zou leiden tot de vernietiging van Israël.

Abbas en zijn hoge functionarissen in Ramallah, de de facto hoofdstad van de Palestijnen, hebben door de jaren heen betoogd dat hun herhaalde toenaderingen tot Hamas alleen bedoeld zijn om de Palestijnse “nationale eenheid” te bereiken en een einde te maken aan de tweedeling tussen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Een van Abbas’ naaste medewerkers, Azzam al-Ahmed, zei onlangs dat Abbas hoopt een eenheidsregering te vormen met Hamas. Een dergelijke stap zou betekenen dat de VS en de Europese Unie, de grootste financiers van de Palestijnen, uiteindelijk ook een islamistische beweging zouden financieren die ze al hebben geclassificeerd als een terroristische organisatie. Zodra Hamas deel uitmaakt van een regering onder leiding van de Palestijnse Autoriteit, zou het ook profiteren van Amerikaanse en Europese belastinggelden.

De ontmoeting tussen Abbas en Haniyeh was niet de eerste in zijn soort. Vorig jaar ontmoetten de twee elkaar in Algerije, waar ze naar verluidt ook spraken over de noodzaak om “nationale eenheid” te bereiken als een manier om de strijd tegen Israël te versterken. Net als vandaag, toen hun vriend Abbas een ontmoeting had met de leider van de Palestijnse terreurbeweging, zwegen de regering Biden en de Europese Unie.

De regering Biden maakt zich duidelijk meer zorgen over een Israëlische wet die door een democratische stemming in het Israëlische parlement is aangenomen, dan over de voortdurende pogingen van Abbas om Palestijnse terroristen gunstig te stemmen, hetzij door hen uit te nodigen om deel uit te maken van zijn regering of door hen financieel te belonen via zijn “pay-for-slay“-programma. In plaats van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en het Israëlische parlement te beschimpen, zou de regering Biden de Palestijnen misschien kunnen vragen waarom ze geen eigen parlement hebben. De regering Biden vraagt het niet omdat ze de Palestijnen niet in verlegenheid wil brengen door te laten zien dat ze geen democratie hebben en niet eens verkiezingen kunnen houden. Amerikanen en Europeanen lijken altijd te vermijden om de Palestijnen verantwoordelijk te stellen voor wandaden.

Is de regering Biden zich ervan bewust dat het Palestijnse parlement in 2018 door Abbas is ontbonden en dat de Palestijnen geen vrijheid van meningsuiting hebben, noch onder de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever, noch onder Hamas in de Gazastrook? Is de regering Biden zich ervan bewust dat Netanyahu en zijn coalitie door een meerderheid van de Israëli’s zijn gekozen, terwijl Abbas net het 18e jaar van zijn vierjarige ambtstermijn is ingegaan?

Er is geen liefde verloren tussen de regering Biden en Netanyahu, die zes verkiezingen heeft gewonnen. Dit is dezelfde regering Biden die de andere kant opkijkt als de president van de Palestijnse Autoriteit doorgaat met zijn pogingen om de krachten te bundelen met Hamas.

Ook de Europese Unie, die nooit een gelegenheid voorbij laat gaan om Israël te hekelen, lijkt zich geen zorgen te maken over het feit dat Abbas een terroristenleider ontmoet en hem uitnodigt om deel uit te maken van de Palestijnse regering. Toch zouden de regering Biden en de Europese Unie op zijn minst Abbas moeten aansporen om terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël en te stoppen met zijn voortdurende campagne om Israël zwart te maken en Joden te demoniseren. De onderhandelingen zullen niet leiden tot vrede en harmonie tussen Israël en de Palestijnen, maar ze kunnen wel de spanningen tussen de twee partijen verminderen en het geweld terugdringen. Op zijn minst zouden de regering Biden en de Europese Unie Abbas moeten aanspreken omdat hij een alliantie probeert te smeden met een van de meest dodelijke Palestijnse terreurbewegingen, Hamas.

Bassam Tawil is een Arabische moslim uit het Midden-Oosten.

 

****************************************************************

ENGLISH


The Biden administration and the European Union did not condemn Palestinian Authority President Mahmoud Abbas for his meeting last week with Ismail Haniyeh, the leader of Hamas, a movement designated by the Americans, Europeans and other countries as a terrorist organization. Pictured: Abbas talks with Haniyeh on April 5, 2007 in Gaza City. (Photo by Mohamed Alostaz/PPM via Getty Images)

The Gatestone Institute – Bassam Tawil

Ismail Haniyeh is the leader of Hamas, the Palestinian Islamist movement designated by the US and European Union as a terrorist organization because of its “armed resistance” against Israel. Haniyeh, who is currently based in Qatar, has always supported terror attacks against Israel and remains fully committed to Hamas’s covenant, which states that the land of “Palestine” belongs only to Muslims and rejects any “initiatives or so-called peaceful solutions and international conferences.” The Hamas covenant further states that “there is no solution for the Palestinian question except through Jihad [holy war].”

Haniyeh and his movement continue to boast of terror attacks against Israeli Jews, including the cold-blooded murder of a Jewish woman and her two daughters. Recently, the movement claimed responsibility for a number of terror attacks targeting Jewish soldiers and civilians in the West Bank. Hamas, in addition, continues to call on Palestinians to step up terror attacks with the declared intention of liberating all of “Palestine,” from the Jordan River to the Mediterranean Sea, and replacing Israel with an Iranian-backed terror state.

Because of his radical views and support of terrorism against Israel, Haniyeh has become so popular among Palestinians that public opinion polls show that if presidential elections were held today, he would win easily. Because of his anti-Israel rhetoric and activities, Haniyeh and his movement have been warmly embraced by Turkey and Qatar. Haniyeh and other Hamas leaders, including Khaled Mashaal and Saleh Arouri, feel more comfortable in these countries than they do in the Hamas-controlled Gaza Strip. Qatar and Turkey are considered the prime backers of the Muslim Brotherhood organization, of which Hamas is an offshoot.

On July 26, Haniyeh was invited to Turkey for a meeting with Palestinian Authority (PA) President Mahmoud Abbas, who has close relations with the Biden Administration and the European Union. After the discussion, Abbas and Haniyeh were invited to the presidential palace in Ankara for an audience with Turkish President Recep Tayyip Erdogan.

The Biden administration and the European Union did not condemn Abbas for meeting with the leader of a movement designated by the Americans, Europeans and other countries as a terrorist organization. In fact, American and European officials are likely to continue to hold regular meetings with Abbas and senior PA officials despite the new harmonious relations between Abbas and Hamas. The Biden Administration and the Europeans are also likely to continue providing financial aid to the Palestinians without asking Abbas about his repeated attempts to forge an alliance with the same Hamas terrorists who murder Jews and openly call for the elimination of Israel. The Biden Administration and the Europeans apparently have no problem with Abbas preferring to meet with the leader of a terrorist group, Hamas, than with the prime minister of Israel.

Abbas and Haniyeh did not meet to discuss ways of reviving the stalled peace process between the Palestinians and Israel or to discuss ways of boosting the Palestinian economy and solving the problem of unemployment in the West Bank and Gaza Strip.

Instead, the two met to discuss ways of “unifying [Palestinian] national efforts” in the fight against Israel, according to senior Hamas official Hussam Badran. When Hamas refers to “efforts” against Israel, it is referring to shootings, stabbings, rockets and car-ramming attacks. As its covenant unambiguously states, Hamas believes that terrorism is the only way to achieve its goal of destroying the “Zionist entity.”

Badran said that Haniyeh and the Hamas officials who met with Abbas in Turkey “affirmed during the meeting that comprehensive resistance is the most effective way to confront” Israel. Needless to say, the term “comprehensive resistance” is a euphemism for terrorism. As it has proven over the past three decades, Hamas outright rejects non-violent “resistance.” The only “resistance” Hamas endorses is one that includes suicide bombings and the indiscriminate firing of rockets at Israeli towns and cities, as well as drive-by shootings and stabbings. The only “resistance” Hamas endorses is one that results in the murder of as many Jews as possible.

So, why did Abbas, who has repeatedly claimed that he supports the establishment of a Palestinian state alongside Israel, agree to meet with a terrorist leader who has dedicated his entire life to destroying Israel? Why did he agree to meet with a terrorist leader whose movement expelled him and the Palestinian Authority from the Gaza Strip in 2007?

Abbas is either afraid that Hamas will kill him and topple his regime in the West Bank, or he identifies with the terror group and supports its Jihad against Israel. If the former is true, Abbas is a weak leader who cares only about his survival. If the latter is true, which seems more likely, Abbas has exposed his real intention: the elimination of Israel. By embracing the Hamas leader, Abbas is actually endorsing the Islamist movement’s charter, which does not believe in Israel’s right to exist. The only solution Abbas and Hamas want is one that would lead to the obliteration of Israel.

Abbas and his senior officials in Ramallah, the de facto capital of the Palestinians, have argued over the years that their repeated overtures of friendship toward Hamas are only aimed at achieving Palestinian “national unity” and ending the split between the West Bank and Gaza Strip. One of Abbas’s close associates, Azzam al-Ahmed, recently said that Abbas is hoping to form a unity government with Hamas. Such a move would mean that the US and European Union, the largest funders of the Palestinians, would also end up funding an Islamist movement which they have already classified as a terrorist organization. Once Hamas joins a Palestinian Authority-led government, it too would benefit from American and European taxpayer funds.

The meeting between Abbas and Haniyeh was not the first of its kind. Last year, the two met in Algeria, where they also reportedly talked about the need to achieve “national unity” as a way of strengthening the fight against Israel. As is the situation today, when their friend Abbas met with the leader of the Palestinian terrorist movement, the Biden Administration and the European Union remained silent.

The Biden Administration is evidently more concerned about an Israeli law passed by a democratic vote in the Israeli parliament than by Abbas’s ongoing efforts to appease Palestinian terrorists, whether by inviting them to join his government or by rewarding them financially through his pay-for-slay program. Rather than reviling Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Israeli parliament, perhaps the Biden Administration might ask the Palestinians why they do not have their own parliament. The Biden Administration does not ask because it does not want to embarrass the Palestinians by showing that they do not have democracy and cannot even hold elections. Americans and Europeans seems always to avoid holding the Palestinians accountable for any wrongdoing.

Is the Biden Administration aware that the Palestinian parliament was dissolved by Abbas in 2018 and that the Palestinians have no freedom of expression under either the Palestinian Authority in the West Bank or Hamas in the Gaza Strip? Is the Biden Administration aware that while Netanyahu and his coalition were elected by a majority of the Israelis, Abbas has just entered the 18th year of his four-year term in office?

There is no love lost between the Biden Administration and Netanyahu, who has won six elections. This is the same Biden Administration that looks the other way as the Palestinian Authority president pursues his efforts to join forces with Hamas.

Similarly, the European Union, which never misses an opportunity to denounce Israel, seems unconcerned about Abbas meeting a terrorist leader and inviting him to join the Palestinian government. Yet, at a bare minimum, the Biden Administration and the European Union ought to urge Abbas to return to the negotiating table with Israel and cease his ongoing campaign to vilify Israel and demonize Jews. The negotiations will not achieve peace and harmony between Israel and the Palestinians, but they could ease tensions between the two sides and reduce the level of violence. At the very least, the Biden Administration and the European Union ought to call out Abbas for seeking to forge an alliance with one of the most deadly Palestinian terrorist movements, Hamas.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.