Nederlands + English

Opinie-artikel van Likoed Nederland, 15 juni 2022.

Al jarenlang houdt de anti-Israël beweging in het voorjaar een “Apartheids-week”. Daarmee willen ze aandacht vragen voor de vermeende ‘Apartheid’ in Israël.

Het is totale nonsens. Zoals de hoogleraar van Midden-Oosten Studies Karsh van de universiteit van Londen in een artikel aantoonde, is Israël nu juist het enige land in de regio dat niet aan institutioneel racisme en apartheid doet.
Zoals wel vaker, is hier sprake van projectie: wat de Arabieren doen – in dit geval met hun minderheden – wordt geprojecteerd op de Joden.

In plaats van te reageren met redenen waarom de beschuldiging tegen Israël vals is, had de Amerikaanse studentenorganisatie ‘Students Supporting Israel’ dit jaar een originele reactie. Het ging in de tegenaanval. Het organiseerde voor het eerst de Palestijnse Apartheids-week!
En daar is inderdaad wél alle reden toe.

Sharia

In artikel 4.2 van de Palestijnse grondwet staat dat de Sharia de basis vormt van de wetgeving.
In de Palestijnse wetgeving is dus Apartheid officieel bepaald, want in de Sharia is de discriminatie van vrouwen, LGBTQ en religieuze minderheden vastgelegd.

Racisme

Antisemitisme wordt verspreid door de Palestijnse regeringen – van zowel Hamas als Fatah.
Ook de Palestijnse president Abbas doet de meest bizarre antisemitische beweringen. 
Contacten met Joden zijn verboden. 
Er wordt tegen geageerd dat de Joden hun heilige plaatsen bezoeken – zoals de Tempelberg en de Klaagmuur. In een nazi-achtige bewering wordt dit “verontreiniging door de Joden” genoemd. 
Op de Palestijnse officiële televisie wordt zelfs gebeden voor de uitroeiing van de Joden.

Judenrein

Een bijzondere vorm van het racisme vormt de gewenste etnische zuivering van Joden. Deze is in 1948 al eens uitgevoerd met de Gazastrook en Judea en Samaria (Westbank) door Egypte en Jordanië.
De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft ook al meermalen verklaard dat er geen Joden mogen wonen in door Palestijnen bestuurd gebied. Dat is momenteel daarom ook niet het geval.
Het verkopen van grondbezit aan Joden is dus verboden. Dit is uit religieuze discriminatie (wederom volgens de Sharia). Het is vastgelegd in de Palestijnse wet. De straf op overtreding van deze wet is de doodstraf.
Gezien de oproepen tot geweld tegen Joden is het voor hen zelfs levensgevaarlijk om autonoom Palestijns gebied te bezoeken. De Israëlische regering raadt daarom het bezoek ten sterkste af, omdat ze niet kan instaan voor de veiligheid van hun burgers daar. Dus terwijl Joden en Arabieren in Israël door elkaar leven, is dit onder Palestijns bestuur niet mogelijk.

Terreur

En last but not least uiteraard de terreur tegen Joden. Zoals al vaak op deze website met filmpjes van de officiële Palestijnse televisie is aangetoond, wordt die terreur aangemoedigd. In een recente uitzending van de Palestijnse televisie werd er opnieuw toe opgeroepen.
Het conflict wordt als religieus voorgesteld en de terreur als islamitische plicht. Palestijnen moeten hun dood zoeken in de strijd tegen de Joden, om zo naar het islamitisch paradijs te gaan: “Palestijnen houden ervan om dood te gaan – als martelaar .”
En na hun aanslag worden terroristen zeer royaal financieel beloond (vanuit de internationale ‘ontwikkelingshulp’).

Apartheid alom

U ziet het: in Palestijns bestuurd gebied is Apartheid werkelijk overal. Dit is op basis van de Sharia: dus dit geldt voor iedereen die niet een mannelijke, heteroseksuele soenniet is. Maar voor de Joden nog veel meer.
Dit is veel te weinig bekend.
De Palestijnse Apartheids-week mag daarom volgens jaar best meer aandacht krijgen

 

**************************************************

**************************************************


ENGLISH:

Opinion article by Likoed Netherlands, June 15, 2022.

For years, the anti-Israel movement has held an “Apartheid Week” in the spring. With this they want to draw attention to the alleged “Apartheid” in Israel.

It is total nonsense. As University of London professor of Middle East Studies Karsh demonstrated in an article, Israel is precisely the only country in the region that does not practice institutional racism and apartheid.
As is often the case, there is projection here: what the Arabs do – in this case to their minorities – is projected onto the Jews.

This year, instead of responding with reasons why the accusation against Israel is false, the American student organization Students Supporting Israel had an original response. It went on the counterattack. It organized Palestinian Apartheid Week for the first time!
And there is indeed every reason to do so.

Sharia

Article 4.2 of the Palestinian constitution states that the Sharia is the basis of the law.
Palestinian law thus officially defines Apartheid, because Sharia law enshrines discrimination against women, LGBTQ and religious minorities.

Racism

Anti-Semitism is spread by the Palestinian governments – of both Hamas and Fatah.
Palestinian President Abbas also makes the most bizarre anti-Semitic claims.
Contacts with Jews are forbidden.
Jews are objected to visiting their holy sites – such as the Temple Mount and the Wailing Wall. In a Nazi-like claim, this is called “pollution by the Jews.”
Palestinian official television even prays for the extermination of the Jews.

Judenrein

A special form of racism constitutes the desired ethnic cleansing of Jews. This has already been carried out in 1948 with the Gaza Strip and Judea and Samaria (West Bank) by Egypt and Jordan.
Palestinian President Mahmoud Abbas has also stated on several occasions that no Jews are allowed to live in Palestinian-ruled territory. Therefore, this is currently not the case either.
Selling land ownership to Jews is therefore prohibited. This is out of religious discrimination (again, according to Sharia law). It is enshrined in Palestinian law. The penalty for violating this law is the death penalty.
Given the calls for violence against Jews, it is even life-threatening for them to visit autonomous Palestinian territory. The Israeli government therefore strongly advises against visiting, as they cannot guarantee the safety of their citizens there. So while Jews and Arabs live together in Israel, this is not possible under Palestinian rule.

Terror

And last but not least of course the terror against Jews. As has been demonstrated many times on this website with clips from official Palestinian television, this terror is encouraged. In a recent broadcast by Palestinian television, it was again called for.
The conflict is presented as religious and terror as Islamic duty. Palestinians must seek their death in the fight against the Jews, in order to go to the Islamic paradise: “Palestinians love to die – as martyrs .”
And after their attack, terrorists are very generously rewarded financially (from international “development aid”).

Apartheid everywhere

You see: in Palestinian-administered territory, Apartheid is really everywhere. This is based on Sharia law: so this applies to anyone who is not a male, heterosexual Sunni. But to Jews much more so.
This is far too little known.
The Palestinian Apartheid Week should therefore be given more attention according to the year