Plan van de Palestijnse Autoriteit voor de bouw van een Arabische wijk op een archeologische locatie met het altaar van Jozua.Palestinian Authority plan for building an Arab neighborhood on an archaeological site containing Joshua’s altar.
(Twitter/Channel 14)

Nederlands + English

Het doel van de bouw is tweeledig, zegt de groep: het uitwissen van een site van enorm bijbels en joods belang, en het doen van landjepik.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Een Joodse groep die probeert de Palestijnse inbeslagname van Israëlisch land te voorkomen, heeft bewijs dat de Palestijnse Autoriteit (PA) van plan is een Arabische wijk te bouwen op de Bijbelse plaats van Jozua’s altaar op de berg Ebal in Samaria, meldde Channel 14 donderdag.

Het Fight for Every Dunam forum ontving officiële documenten van de PA waaruit haar voornemen blijkt om tientallen woningen te bouwen aan de oostelijke en westelijke zijden van het oude altaar dat volgens Israëlische archeologen werd gebruikt door het Joodse volk toen zij voor het eerst het land betraden na hun uittocht uit Egypte.

Het doel van de bouw is tweeledig, zegt de groep: het uitwissen van een plaats van enorm bijbels en joods belang, en landjepik.

“Het grootste deel van de site, met al zijn archeologische vondsten, zal worden vermalen tot grind,” zei de Samaria-coördinator van het forum, Benayahu Mellet.

“Het altaar zelf zal worden opgeslokt door al hun gebouwen”, voegde hij eraan toe, terwijl de plannen in het rapport het als een groen gebied in het midden van de buurt lieten zien.


De Palestijnse vlag gezien op de berg Ebal bij het altaar van Jozua.

(Flash90/Sebi Berens)

Al in 2019 ontkende de PA dat de archeologische schat op enigerlei wijze verbonden was met het Joodse volk, en noemde het de “Burnat site en plantte olijfbomen in de buurt als onderdeel van een campagne om wat zij noemde een “Palestijnse erfgoedsite” te behouden.

Ongeveer anderhalf jaar geleden, merkte Channel 14 op, dat de Palestijnen illegaal, op klaarlichte dag, een grote weg aanlegden langs de Ebal heuvelrug, die vlak langs het altaar liep en de nabijgelegen stad Nablus (Sichem), verbond met de omliggende dorpen. Een deel van het oude hek grensend aan de vindplaats werd ontmanteld en de stenen ervan werden vergruisd om te dienen als ondergrond voor de bestrating van de weg. dDeze weg loopt gedeeltelijk door gebied C dat onder volledige Israëlische civiele en militaire controle staat.

Dit alles gebeurde nadat de IDF een familie had verdreven die in het gebied een boerderij had opgezet met het specifieke doel het land onder Joodse controle te houden, zei de publiciteitsdirecteur van het forum, Elisha Yered.

“Als gevolg van Arabische druk,” zei Yered, werd de boerderij van Itamar Meshulami “steeds weer met geweld ontruimd”. Helaas maakten de defensieautoriteiten Meshulami’s leven ondraaglijk totdat hij gedwongen werd de heuvelrug te verlaten.”

De IDF plaatste vervolgens een enorm ijzeren hek over de toegangsweg, speciaal om Joden de toegang tot het gebied te belemmeren, voegde hij eraan toe.

“Dit is een van de belangrijkste historische plaatsen die we in het land hebben,” wees Yered erop. “De site is ons antwoord op iedereen die probeert de band van het Joodse volk met Israël te ondermijnen. Als God verhoede dat deze site wordt vernietigd, zal dat een eeuwige tragedie zijn.”

De bouw, die in de komende maanden zal beginnen, maakt deel uit van een Palestijnse poging om de hele bergkam onder controle te krijgen. Het plan omvat de aanleg van veel landbouwpercelen en de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur.

Fight for Every Dunam eiste dat de nieuwe coalitie actie onderneemt.

“De Israëlische regering moet tot bezinning komen, onmiddellijk preventieve maatregelen nemen, een permanente bewaker op de site plaatsen en de Joodse aanwezigheid op de heuvelrug herstellen, wat het enige is dat de vernietiging van de plek en de overname van de strategische heuvelrug zal voorkomen,” zei het forum. “Wij roepen de ministers van de regering op om wakker te worden, voordat we, God verhoede, te laat zijn.”

 

 

**************************************

ENGLISH

The purpose of the construction is two-fold, says the group: to erase a site of huge biblical and Jewish importance, and to make a land grab.

By Batya Jerenberg, World Israel News

A Jewish group trying to prevent the Palestinian seizure of Israeli land has proof that the Palestinian Authority (PA) plans to build an Arab neighborhood on the biblical site of Joshua’s altar on Mount Ebal in Samaria, Channel 14 reported Thursday.

The Fight for Every Dunam forum received official PA documents proving its intent to construct dozens of homes on the eastern and western sides of the ancient altar that Israeli archaeologists believe was used by the Jewish people when they entered the land for the first time after their exodus from Egypt.

The purpose of the construction is two-fold, says the group: to erase a site of huge biblical and Jewish importance, and to make a land grab.

“Most of the site, with all its archeological findings, is going to be crushed into gravel,” said the forum’s Samaria coordinator, Benayahu Mellet.

“The altar itself is going to be swallowed up among all their buildings,” he added, with the plans displayed in the report showing it as a green area in the midst of the neighborhood.

The Palestinian flag seen on Mount Ebal when the altar of Joshua is located.
(Flash90/Sebi Berens)

Already in 2019 the PA denied that the archaeological treasure was tied to the Jewish people in any way, calling it the Burnat site and planting olive trees nearby as part of a campaign to preserve what it called a “Palestinian heritage site.”

About a year and a half ago, Channel 14 noted, the Palestinians illegally constructed, in broad daylight, a major road along the Ebal ridge that passed right next to the altar, connecting the nearby city of Nablus (Shechem) to surrounding villages. Part of the ancient fence that borders the site was dismantled and its stones were crushed to serve as a substrate for the paving of the road, which runs partly through Area C land that is under total Israeli civilian and military control.

All this occurred after the IDF expelled a family that had set up a farm in the area with the specific aim of keeping the land under Jewish control, said the forum’s publicity director, Elisha Yered.

“Due to Arab pressure,” Yered said, Itamar Meshulami’s farm was “forcibly evacuated again and again and again. Unfortunately, the defense authorities made Meshulami’s life intolerable until he was forced to leave the ridge.”

The IDF then put a huge iron gate across the access road specifically to block Jews from getting to the area, he added.

“This is one of one of the most important historical sites we have in the country,” Yered pointed out. “The site is our answer to anyone who tries to undermine the Jewish people’s connection to Israel. If God forbid this site is destroyed, it will be an eternal tragedy.”

The construction, which is set to begin in the coming months, is part of a Palestinian effort to gain control of the entire ridge. The plan includes setting up many agricultural plots and laying down electricity infrastructure.

Fight for Every Dunam demanded that the new coalition take action.

“The Israeli government must come to its senses, take immediate preventive measures, place a permanent guard at the site and restore the Jewish presence to the ridge, which is the only thing that will prevent the destruction of the site and the takeover of the strategic ridge,” the forum said. “We call on the government ministers to wake up, before, God forbid, we are too late.”