Tiran Fero

Nederlands + English

De Druzische familie van Tiran Fero, 18 jaar, beschuldigt dat hij uit de operatiekamer is ontvoerd terwijl hij nog leefde. Israël eist dat het lichaam wordt teruggegeven.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Israël eist de teruggave van het lichaam van een Druzische tiener die woensdagochtend vroeg uit een ziekenhuis in Jenin werd meegenomen door Palestijnse terroristen nadat zij erachter waren gekomen dat hij een Israëlisch staatsburger was.

De vader van de 18-jarige Tiran Fero heeft de gewapende mannen ervan beschuldigd zijn zoon te hebben ontvoerd terwijl hij nog in leven was.

“We zijn naar het ziekenhuis in Jenin gegaan,” vertelde de vader, een inwoner van Daliyat al-Karmel in het noorden van Israël, aan de Hebreeuwstalige site N12. “Hij werd goed behandeld, zijn toestand verbeterde, en toen kwamen er uit het niets een heleboel gewapende mannen, ik schat zo’n 20, die hem voor mijn ogen ontvoerden.”

“Ze gingen gewoon de operatiekamer binnen en namen hem mee. Met andere woorden, je kunt gerust zeggen – ze hebben hem vermoord. Hij leefde nog, in een ernstige maar stabiele toestand; zodra ze hem meenamen, was het voorbij. Toen hoorden we geweerschoten alsof ze feest vierden en trots waren op hun misdaad.”

De oom van Tiran vertelde aan het Hebreeuwstalige Kan Reshet Bet dat de mannen schreeuwden, in de lucht schoten, en “niemand durfde hen tegen te houden. Ze maakten hem los van de apparatuur en gooiden hem in een auto.”

“Als we hen hadden geprobeerd tegen te houden dan hadden ze ons ook ontvoerd,” zei hij. “We ontsnapten ternauwernood en verstopten ons ergens totdat [Israëlische] veiligheidstroepen ons bevrijdden. We hadden geluk. Het was als een scène uit een film.”

“Tiran en een vriend waren betrokken bij een ernstig auto-ongeluk en werden naar het plaatselijk ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Een plaatselijke eenheid van de al-Aqsa Martelarenbrigade heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de bestorming van het ziekenhuis en de gewelddadige ontvoering van het lichaam.

De IDF, die eist dat het lichaam aan Israël wordt teruggegeven, heeft onmiddellijk alle grensovergangen in het gebied rond Jenin afgesloten en alle werknemers de toegang tot Israël ontzegd.

De Palestijnse Autoriteit, die officieel de leiding heeft in Jenin maar daar in werkelijkheid weinig invloed heeft, is naar verluidt ook betrokken bij inspanningen om het lichaam terug te krijgen, evenals de geestelijk leider van de Druzische gemeenschap in Israël en de burgemeester van Daliyat al-Karmel.

“Ze proberen alles om hem terug te krijgen,” vertelde de vader van Tiran aan Kan News. “Hij is nog maar een kleine jongen, hij heeft zijn school nog niet eens afgemaakt. Hij is geen soldaat.

AANVULLING OP DIT BERICHT
Ontvoerd lichaam van Israëlisch slachtoffer van auto-ongeluk terug in Israël
Het lichaam van Tiran Ferro, een jonge Israëli van de Druzische minderheid, is donderdagochtend teruggebracht naar Israël, aldus de Israel Defense Forces Spokesperson’s Unit.

 

ENGLISH

The Druze family of Tiran Fero, 18, charged that he was kidnapped from the operating room while still alive. Israel is demanding the body be returned.

By Batya Jerenberg, World Israel News

Israel is demanding the return of the body of a Druze teenager snatched early Wednesday morning from a Jenin hospital by Palestinian terrorists after they learned that he was an Israeli citizen.

The father of 18-year-old Tiran Fero has charged that the gunmen kidnapped his son while he was still alive.

“We went to the hospital in Jenin,” the father, a resident of Daliyat al-Karmel in northern Israel, told the Hebrew-language N12 site. “He was treated well, his condition improved, and then out of nowhere a lot of armed men came, I estimate about 20, who kidnapped him in front of my eyes.”

“They just went into the operating room and took him out. In other words, you can say – they murdered him. He was alive, in a serious but stable condition; as soon as they took him, it was over. Then we heard gunfire as if they were celebrating and proud of the deed.”

Tiran’s uncle told Hebrew-language Kan Reshet Bet that the men shouted, fired into the air, and “nobody dared to stop them. They disconnected him from the machines and tossed him into a car.”

“If we had not complied, they’d have kidnapped us too,” he said. “We barely escaped and hid somewhere until [Israeli] security forces got us out. We were lucky. It was like a scene from a movie.”

“Tiran en een vriend were involved in a serious car accident and were taken to a local hospital for medical treatment.

A local unit of the al-Aqsa Martyrs’ Brigade has taken responsibility for storming the hospital and forcibly removing the body.

The IDF, which is demanding that the body be returned to Israel, immediately closed off all crossings in the Jenin area and banned the entrance of all workers into Israel.

The Palestinian Authority, which is officially in charge in Jenin but in reality has little sway there, is reportedly also involved in efforts to return the body, as is the spiritual leader of the Druze community in Israel and the mayor of Daliyat al-Karmel.

“They’re trying to do everything to get him out,” Tiran’s father told Kan News. “He’s just a little boy, he hasn’t even finished school yet. He’s not a soldier.”

ADDITION TO THIS POST
Snatched body of Israeli car-crash victim returned to Israel

The body of Tiran Ferro, a young Israeli from the Druze minority, was returned to Israel Thursday morning according to the Israel Defense Forces Spokesperson’s Unit.