The IDF military court in the Kirya military headquarters
(photo credit: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Let op. artikel bevat gevoelige content

Nederlands + English

De twee Palestijnse beklaagden, toen 17,  filmden zichzelf terwijl ze een Poolse toerist verkrachtten en haar partner dwongen toe te kijken.

Door Jerusalem Post – Shlomi Heller/Walla

De militaire rechtbank van de IDF op de Westelijke Jordaanoever veroordeelde twee 19-jarigen tot respectievelijk 14 jaar en zes en een half jaar gevangenisstraf en legde hen een boete op voor het verkrachten van een Poolse toerist in de buurt van Bethlehem drie jaar geleden.

Een andere beklaagde is nog in afwachting van zijn proces en een andere verdachte moet nog worden gearresteerd.

De toerist en haar partner reden in februari 2020 richting Beit Jala, nabij Bethlehem.

De twee beklaagden, die toen allebei rond de 17 waren, waren samen met twee anderen aan het liften door hetzelfde gebied.

De twee herkenden het stel en blokkeerden hun auto om ze te laten stoppen, terwijl een van hen zich voorstelde een Palestijnse politieagent te zijn.

De vier mensen “arresteerden” vervolgens de toerist en haar partner, die ze vastbonden, waarna ze het slachtoffer vastgrepen en haar om de beurt verkrachtten.

De beklaagden filmden een deel van het incident en dwongen het slachtoffer in de camera te kijken, terwijl een van hen een mes vasthield en de ander ervoor zorgde dat haar partner niet ontsnapte. Toen ze klaar waren, stalen ze het geld en de sieraden van de vrouw voordat ze de banden van hun auto lek staken en het toneel verlieten.

De twee beklaagden, toen minderjarig, werden gearresteerd door de politie van de Palestijnse Autoriteit , maar werden zes maanden later vrijgelaten. Daarna arresteerden de IDF en de Israëlische politie hen en hielden ze vast.

“De acties van de beklaagden werden uitgevoerd met grote wreedheid en onmenselijkheid. Een van hen droeg zelfs een mes”, aldus de uitspraak.

“Tijdens het incident pleegden drie van de aanvallers meerdere verkrachtingen, tegelijkertijd en na elkaar. Het slachtoffer was hulpeloos, huilde en smeekte voor haar leven. Tijdens het hele incident toonde geen van de vier verdachten ook maar een greintje menselijkheid, medeleven of genade jegens haar.”

Uitspraak van de rechtbank

Uit de veroordeling blijkt dat de reden voor het verschil in straf voor de twee beklaagden te maken heeft met hun mate van betrokkenheid bij het incident zelf.

“De eerste beklaagde was tijdens het hele incident actief dominant en nam actief deel aan de verkrachtingen”, aldus de uitspraak. De tweede beklaagde verkrachtte de vrouw echter niet zelf, maar waakte alleen over haar partner terwijl de anderen haar verkrachtten.

De rechters noteerden ook wat de aanvallers met de partner van het slachtoffer deden. “Nadat ze hem dichtbij hadden vastgebonden, brachten ze het slachtoffer zelfs dichterbij zodat hij de verkrachting van dichtbij kon zien. Zelfs nadat ze bevredigd waren, was het nog niet genoeg. Ze fotografeerden het slachtoffer in vernederende posities.”

Het vonnis zegt ook dat het slachtoffer sinds het incident zei dat ze “lijdt aan bloeddrukproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, slaapgebrek en niet kan slapen zonder medicatie. Ze is bang om ’s avonds haar huis alleen te verlaten en lijdt aan constante stress.

Ze zei, dat ze vanwege haar angsten een operatie had ondergaan om haar baarmoeder te laten verwijderen.”

Israëls wetten voor seksuele misdrijven zijn niet van toepassing op de Westelijke Jordaanoever

Rechter Lt.-Col. Meirav Hershkovitz Itzhaki schreef in haar uitspraak dat “ik het gepast vond om contact op te nemen met de lokale raad om te overwegen de wet van 2006 op de bescherming van het publiek tegen het plegen van seksuele misdrijven in de regio uit te voeren. Meer dan eens komen zedendelinquenten voor bij deze rechtbanken die veroordeeld zijn voor ernstige en minder ernstige misdaden tegen inwoners van het gebied en Israëli’s en zelfs toeristen.

De rechter vervolgde: “Het lijkt erop dat de redenen achter de wet vooral relevant zijn voor het gebied. Daarom is het gepast om de mogelijkheid te onderzoeken om de wetten die in Israël op dit gebied van toepassing zijn, aan te nemen, terwijl de vereiste wijzigingen worden aangebracht, om het publiek te beschermen tegen seksuele misdrijven. ”

Advocaat Lt.-Col. (res.) Ran Cohen Rochbeger, voormalig hoofd militaire verdediging, vertelde Walla over de wetswijziging.

“Dit is een Israëlische wet die niet van toepassing is op de Westelijke Jordaanoever en een soortgelijke wetgeving is niet aangenomen in het gebied. Een van de belangrijkste elementen van deze wet is de verplichting om zedendelinquenten te beoordelen door de gevaarlijkheid en criminele achtergrond van de verdachte te onderzoeken voordat ze worden veroordeeld,” legde hij uit.

Hij zei verder dat “het amendement dat enkele jaren geleden door het leger op de Westelijke Jordaanoever is geïntroduceerd, een verplichting heeft ingesteld om een dergelijke beoordeling uit te voeren voordat minderjarigen worden veroordeeld, maar er is geen verplichting om hetzelfde te doen voor volwassenen.”

Volgens hem is “de ongelijkheid in de instrumenten die de IDF-rechtbank op de Westelijke Jordaanoever heeft, vergeleken met Israëlische rechtbanken, met betrekking tot volwassen Palestijnse zedendelinquenten uiterst aanzienlijk en kan leiden tot gerechtelijke dwalingen.”

Cohen Rochberger verklaarde echter ook dat het moeilijk is om de wet op de Westelijke Jordaanoever toe te passen.

“Het is moeilijk voor te stellen dat een inspecteur gebied A of gebied B zou kunnen betreden. Het betreden van deze gebieden is gevaarlijk en elke binnenkomst door veiligheidstroepen wordt gevolgd door botsingen en spanningen. Het is moeilijk voor te stellen dat een politieagent of inspecteur in staat zou zijn om het huis van een Palestijnse zedendelinquent binnen te gaan.”

Hij vervolgde: “Tegelijkertijd kunnen sommige van de regelingen in de wet om het publiek te beschermen tegen zedendelinquenten naar mijn mening zelfs vandaag nog op de Westelijke Jordaanoever worden toegepast, zoals de noodzaak om een evaluatie uit te voeren voordat ze worden veroordeeld. Om dat te doen, is alles wat nodig is een ontmoeting met de verdachte, die deel uitmaakt van het detentieproces. Deze belangrijke informatie over de mate van risico die hij vormt, zal de rechters een beter instrument geven om een juiste en rechtvaardige straf uit te spreken. De rechters zullen strenger kunnen zijn voor degenen die als gevaarlijker worden beschouwd en kunnen mild zijn voor degenen die dat niet zijn.”

 

*********************************

Please note. article contains sensitive content

ENGLISH

The two Palestinian defendants, 17 at the time, filmed themselves raping a Polish tourist and forcing her partner to watch.

By Jerusalem Post – Shlomi Heller/Walla

The IDF military court in the West Bank sentenced two 19-year-olds to 14 years and six and a half years in prison respectively and fined them for raping a Polish tourist near Bethlehem three years ago.

Another defendant’s involvement is still pending trial and another suspect has yet to be arrested.

The tourist and her partner drove towards Beit Jala, near Bethlehem, in February 2020.

The two defendants, who were both around 17 at the time, were hitchhiking through the same area along with two others.

The two recognized the couple and blocked their car to make them stop, while one of them introduced himself claiming to be a Palestinian police officer.

The four people then “arrested” the tourist and her partner, tying up the latter who begged them to let them go before grabbing the victim and taking turns raping her.

The defendants recorded some of the incident and forced the victim to look at the camera, while one of them held a knife and the other made sure her partner didn’t escape. When they finished, they stole the woman’s cash and jewelry before puncturing their car’s tires and leaving the scene.

The two defendants, then minors, were arrested by Palestinian Authority police but were released six months later. Afterward, the IDF and Israel Police arrested them and kept them in custody.

“The defendants’ actions were carried out with great cruelty and inhumanity. One of the even carried a knife,” the ruling said.

“During the incident, three of the attackers committed several acts of rape, simultaneously and one after the other. The victim was helpless, crying and begging for her life. Throughout the whole incident, none of the four suspects showed even a shred of humanity, compassion or mercy towards her.”

Court ruling

The sentencing shows that the reason for the difference in punishment for the two defendants has to do with their level of involvement in the incident itself.

“The first defendant was actively dominant throughout the entire incident and was an active participant in the rapes,” the ruling said. However, the second defendant didn’t actually rape the woman himself but only watched over her partner while the others raped her.

The judges also noted what the attackers did to the victim’s partner. “After tying him up and leaving him nearby, they even brought the victim closer so he could see the rape up close. Their evil persisted even after they were satisfied. They photographed the victim in humiliating positions.”

The verdict also says that since the incident happened, the victim said she “suffers from blood pressure problems, breathing difficulties, lack of sleep and can’t sleep without medication. She’s afraid to leave her home alone in the evenings and suffers from constant stress. Due to her fears, she said she underwent surgery to remove her uterus.”

Israel’s sexual offense laws don’t apply in the West Bank

Judge Lt.-Col. Meirav Hershkovitz Itzhaki wrote in her ruling that “I found it appropriate to contact the local council to consider enacting the 2006 Law on the Protection of the Public from Committing Sexual Offenses in the region. More than once, sex offenders arrive at these courts convicted of serious and less serious crimes against residents of the area and Israelis and even tourists.

The judge continued, saying that “It seems that the reasons behind the law are especially relevant for the area. Therefore, it is appropriate to examine the possibility of adopting the laws applicable in Israel to this area, while making the required changes, in order to protect the public from sexual offenses.”

Attorney Lt.-Col. (res.) Ran Cohen Rochbeger, former chief military defense attorney, told Walla about the amendment to the law.

“This is an Israeli law that doesn’t apply in the West Bank and a similar legislation hasn’t been enacted in the area. One of the most important elements of this law is the obligation to review sex offenders by examining the defendant’s dangerousness and criminal background before sentencing them,” he explained.

He further said that “the amendment introduced by the military in the West Bank several years ago instituted an obligation to conduct such a review before sentencing minors, but there isn’t any obligation to do the same for adults.”

According to him, “The disparity in the tools the IDF court in the West Bank has, compared to Israeli courts, in relation to adult Palestinian sex offenders is extremely significant and can lead to miscarriage of justice.”

However, Cohen Rochberger also explained the difficulty in applying the law in the West Bank.

“It is difficult to imagine that an inspector could enter Area A or Area B. Entering these areas is dangerous and every entry made by security forces is followed by clashes and tensions. It’s hard to imagine a police officer or inspector would be able to enter the home of a Palestinian sex offender.”

He continued: “At the same time, some of the arrangements in the law to protect the public against sex offenders can, in my opinion, be applied in the West Bank even today, like the need to conduct a review before sentencing. In order to do that, all that is needed is a meeting with the defendant, which is part of being detained. This important information regarding the degree of risk he poses will give the judges a better tool to hand down a correct and just sentence. The judges will be able to be more severe with those viewed as being more dangerous and can be lenient with those who are not.”