Terrorists affiliated with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). (AP/Jacqueline Larma)

(Nederlands + English)

Dekmantel organisatie voor de PFLP – de terreurgroep die Rina Shnerb vermoordde – werkt samen met scholen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als onderdeel van een studentenuitwisselingsprogramma, onthult waakhondgroep.

Door World Israel News

Een Palestijns-Arabische terreurgroep gebruikt een dekmantel organisatie om deel te nemen aan studentenuitwisselingsprogramma’s met academische instellingen in Groot-Brittannië en Frankrijk, zo bleek maandag uit een onthulling van een waakhondgroep.

Volgens een rapport van de Intelligence Division van de Regavim Movement, die toezicht houdt op de activiteiten van de Palestijnse Autoriteit en buitenlandse organisaties in gebied C van Judea en Samaria, beheert een dekmantelorganisatie voor het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina een “studentenuitwisselingsprogramma voor Palestijnse studenten” in samenwerking met scholen in Frankrijk en het VK.

Met name de dekmantelorganisatie van het PFLP (Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina), de Union of Agricultural Work Committees, is ook door Israël aangewezen als terroristische organisatie, in opdracht van toenmalig minister van Defensie Benny Gantz (Nationale Eenheid) in 2021.

Israël verklaarde de UAWC (De Union of Agricultural Work Committee) tot terroristische organisatie vanwege haar nauwe banden met de PFLP na de dodelijke PFLP-bomaanslag in de zomer van 2019, waarbij een Israëlische tiener, Rina Shnerb, werd gedood en haar vader en broer gewond raakten.

In zijn beslissing om het UAWC op de zwarte lijst te zetten, benadrukte het Israëlische ministerie van Defensie het gebruik door de PFLP van het UAWC om de stroom van miljoenen euro’s, geschonken door Europese regeringen en NGO’s, te sturen.

Het internationale studentenuitwisselingsprogramma van het UAWC in samenwerking met scholen in Frankrijk en Groot-Brittannië beweert “jongeren te versterken in verband met landbouw- en milieuactiviteiten”.

Als onderdeel van het komende zomerprogramma worden de deelnemers meegenomen naar Marseille, Berlijn en Hebron.

De organisatoren benadrukten in de toelatingsvoorwaarden dat voorrang zal worden gegeven aan Arabische inwoners van Gebied C – het deel van Judea en Samaria dat volledig onder Israëlische controle staat, en dat zwaar getroffen wordt door groepen als het UAWC.

Vorige week lobbyde de Regavim-beweging bij minister van Defensie Yoav Gallant (Likud) en het Israëlische leger om het studentenuitwisselingsprogramma stop te zetten en harder op te treden tegen het UAWC.

MK Sharren Haskel (Nationale Eenheid) schreef een brief aan minister van Defensie Gallant met de vraag waarom het UAWC als erkende terreurgroep nog steeds vrij mag opereren.

“De aanwijzing van een terroristische organisatie mag niet slechts een verklaring blijven,” zei Avraham Binyamin, directeur van de afdeling Beleid en Parlementaire Zaken van Regavim.

“We waren verrast toen we tijdens het lopende inlichtingenonderzoek ontdekten dat de Unie van Landbouwwerkcomités, een aangewezen terroristische organisatie, haar activiteiten openlijk voortzet onder Palestijnse studenten en in samenwerking met het buitenland.”

“Het verzuim van de Israëlische regering om op te treden tegen de activiteiten van deze terroristische organisatie komt neer op het opgeven van grondgebied dat onder Israëlische jurisdictie valt. Israël moet onmiddellijk optreden om het vermogen van de UAWC te blokkeren, om op het lokale en internationale toneel te opereren om haar terroristische agenda te verspreiden, en om het vermogen van de UAWC af te snijden om internationale contacten te onderhouden die Europees geld naar de PFLP doorsluizen.

“Wij eisen dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken de ambassadeurs van Frankrijk en Duitsland oproept en hun samenwerking met het UAWC in het bijzonder en hun betrokkenheid bij illegale activiteiten in gebieden C in het algemeen veroordeelt.”

****************************

ENGLISH

Front organization for the PFLP – the terrorist group which murdered Rina Shnerb – is working with schools in the UK and France as part of a student exchange program, watchdog group reveals.

By World Israel News 

A Palestinian-Arab terrorist group is using a front organization to participate in student exchange programs with academic institutions in Britain and France, an exposé by a watchdog group revealed on Monday.

According to a report by the Intelligence Division of the Regavim Movement, which monitors the activities of the Palestinian Authority and foreign organizations in Area C of Judea and Samaria, a front organization for the Popular Front for the Liberation of Palestine terrorist group is running a “student exchange program for Palestinian students” in cooperation with schools in France and the UK.

Notably, the PFLP’s front organization, the Union of Agricultural Work Committees, has also been designated as a terrorist organization by Israel, under the instructions of then-Defense Minister Benny Gantz (National Unity) in 2021.

Israel declared the UAWC a terrorist organization over its close ties with the PFLP following the deadly PFLP bombing attack in the summer of 2019, in which an Israeli teenager, Rina Shnerb, was killed and her father and brother injured.

In its decision to blacklist the UAWC, the Israeli Defense Ministry highlighted the PFLP’s use of the UAWC to direct the flow of millions of Euros, donated by European governments and NGOs.

The international student exchange program run by UAWC in conjunction with schools in France and Britain claims to “strengthen young people in relation to agricultural and environmental activities.”

As part of the upcoming summer program, participants will be taken to Marseille, Berlin and Hebron.

Organizers emphasized in the terms of admission that priority will be given to Arab residents of Area C – the portion of Judea and Samaria under full Israeli control, and heavily targeted by groups like the UAWC.

Last week, the Regavim Movement lobbied Defense Minister Yoav Gallant (Likud) and the Israeli military to shut down the student exchange program, and to take greater action against the UAWC.

MK Sharren Haskel (National Unity) penned a letter to Defense Minister Gallant inquiring why as a recognized terrorist group, the UAWC is still permitted to operate freely.

“The designation of a terrorist organization must not remain merely a declaration,” said Avraham Binyamin, director of Regavim’s Policy and Parliamentary Affairs Division.

“We were surprised to discover, in the course of ongoing intelligence research, that the Union of Agricultural Work Committees, a designated terrorist organization, continues its operations openly among Palestinian students and in cooperation with foreign countries.”

“The Israeli government’s failure to act against the activities of this terrorist organization constitutes abandonment of territory under Israeli jurisdiction. Israel must act immediately to block the UAWC’s ability to operate on the local and international stage to spread its terrorist agenda, and to cut off the UAWC’s ability to maintain international contacts that funnel European money to the PFLP.

“We demand that the Ministry of Foreign Affairs summon the ambassadors of France and Germany and condemn their cooperation with the UAWC in particular and their involvement in illegal activity in areas C in general.”