Hamas ziet de resultaten van haar verpletterende overwinning in de studentenraadverkiezingen van de Birzeit Universiteit als een blijk van vertrouwen in hun beleid van dodelijke terreuraanslagen tegen Israël. Afgebeeld: Hamas-aanhangers vieren de overwinning op de Birzeit Universiteit, nabij Ramallah, op 19 mei 2022. (Foto door Abbas Momani/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

De Palestijnen hebben opnieuw laten zien dat ze de droom om Israël te vernietigen en te vervangen door een islamistische staat, gefinancierd door Iran en zijn terroristische proxies, waaronder Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en Hezbollah, niet hebben opgegeven.

Bron: Gatestone Institute – Bassam Tawil

Op 18 mei behaalde Hamas, die op de Amerikaanse lijst van buitenlandse terroristische organisaties staat en die niet gelooft in het bestaansrecht van Israël, een verpletterende overwinning bij de verkiezingen voor de studentenraad van de Birzeit-universiteit, een van de belangrijkste Palestijnse academische instellingen op de Westelijke Jordaanoever.

Het aan Hamas gelieerde Islamitische Blok won 28 van de 51 zetels van de raad; de lijst die behoort tot Fatah, de regerende Fatah-factie onder leiding van Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, kreeg daarentegen slechts 18 zetels.

Een derde lijst die behoort tot het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een andere Palestijnse buitenlandse terroristische organisatie die niet gelooft in het bestaansrecht van Israël, kreeg vijf zetels.

Dit betekent dat de studentenraad nu wordt gedomineerd door aanhangers van twee terreurgroepen, die beide sterk gekant zijn tegen elk vredesproces met Israël en waarvan de leden betrokken zijn geweest bij honderden terreuraanslagen tegen Israëliërs.

De lijst van Hamas kreeg 5068 stemmen, terwijl de lijst van de PFLP 888 stemmen kreeg. De Fatah-lijst kreeg 3779 stemmen.

In totaal brachten 9782 studenten hun stem uit op een totaal van 12.521 kiesgerechtigden, wat neerkomt op een opkomst van 78,1%.

De resultaten van de verkiezingen in Birzeit, dat zichzelf omschrijft als “de belangrijkste academische instelling van Palestina”, kwamen niet als een verrassing voor degenen die bekend zijn met de groeiende anti-Israël gevoelens onder de Palestijnen.

Opiniepeilingen die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd hebben een dramatische stijging van de populariteit van Hamas onder het Palestijnse publiek aangetoond. De opiniepeilingen hebben aangetoond dat een meerderheid van de Palestijnen de “gewapende strijd” (een eufemisme voor terreuraanslagen) tegen Israël steunt.

De meest recente opiniepeiling, die tussen 16 en 20 maart werd uitgevoerd door het Palestijnse Centrum voor Beleids- en Enquêteonderzoek, wees uit dat een meerderheid van de Palestijnen vindt dat Hamas het meer verdient om het Palestijnse volk te vertegenwoordigen en te leiden dan het Fatah van Mahmoud Abbas. Bovendien bleek uit de resultaten van de opiniepeiling dat de meeste Palestijnen op Hamas-leider Ismail Haniyeh zouden stemmen.

Anderzijds wil volgens de opiniepeiling meer dan 70% van de Palestijnen dat Abbas aftreedt.

Net als de resultaten van de studentenraadverkiezingen tonen de peilingen aan dat een meerderheid van de Palestijnen het vertrouwen in Abbas, de leiding van de Palestijnse Autoriteit en de regerende Fatah-factie heeft verloren.

Deze Palestijnen hebben duidelijk genoeg van een welig tierende corruptie en het slechte bestuur door de leiding van de Palestijnse Autoriteit. Bovendien verklaren deze Palestijnen, die Abbas niet langer steunen, dat zij geen belangstelling hebben voor een vredesproces met Israël.

Zoals uit de laatste opiniepeiling bleek, is 70% van de Palestijnen tegen een onvoorwaardelijke hervatting van de vredesonderhandelingen met Israël. Nog eens 58% sprak zich uit tegen de twee-staten-oplossing.

Tegen deze achtergrond is het gemakkelijk te begrijpen waarom Abbas heeft besloten de presidents- en parlementsverkiezingen die in mei en juli 2021 hadden moeten plaatsvinden, af te gelasten.

Abbas beweerde dat hij de verkiezingen afgelast heeft omdat Israël de Arabische inwoners van Jeruzalem niet toestond aan de stemming deel te nemen. Israël heeft nooit gezegd dat het de Arabieren uit Jeruzalem zou verbieden hun stem uit te brengen. Elke Arabier die had willen stemmen, had vrijelijk naar een nabijgelegen stemcentrum op de Westelijke Jordaanoever kunnen reizen. Israël verbiedt de Arabische inwoners van Jeruzalem, die in het bezit zijn van door Israël afgegeven identiteitskaarten, niet om de Westelijke Jordaanoever binnen te komen.

De waarheid is dat Abbas de verkiezingen afgelast heeft omdat hij bang was dat Hamas zijn Fatah-factie zou verslaan bij de parlementsverkiezingen, zoals in 2006 gebeurde. Toen won Hamas een meerderheid van de zetels in het Palestijnse parlement, de Palestijnse Wetgevende Raad, waardoor een machtsstrijd met de Fatah-factie van Abbas uitbrak. De strijd bereikte zijn hoogtepunt in juli 2007, toen Hamas een bloedige en gewelddadige staatsgreep pleegde, waarbij de Palestijnse Autoriteit werd omvergeworpen en uit de Gazastrook werd verdreven.

De resultaten van de verkiezingen aan de Birzeit-universiteit bewijzen dat de vrees van Abbas niet ongegrond was. Als hij had aangedrongen op het houden van de presidents- en parlementsverkiezingen, dan zou zijn Fatah-factie hoogstwaarschijnlijk opnieuw een vernederende nederlaag hebben geleden. Het is ook zeer waarschijnlijk dat Hamas het presidentschap en het parlement van de Palestijnse Autoriteit in handen zou hebben gekregen.

Hamas van zijn kant kondigde aan dat het de resultaten van de universiteitsverkiezingen ziet als een blijk van vertrouwen in hun beleid van dodelijke terroristische aanvallen op Israël. “Deze duidelijke overwinning is een nieuwe bevestiging van de volksmennerij rond de optie van verzet,” zei Hamas in een verklaring na de verkiezingen. Wanneer Hamas het heeft over het “verzet”, verwijst het naar terreuraanslagen tegen Israël, met inbegrip van het afvuren van raketten op Israëlische steden en dorpen, schietpartijen, steekpartijen en “operaties” waarbij met auto’s worden geramd.

De studenten die voor Hamas stemden, identificeren zich volledig met het handvest van de terreurgroep, waarin staat dat “Israël zal bestaan en zal blijven bestaan totdat de islam het zal uitwissen, net zoals het anderen voor die tijd heeft uitgewist.”

Artikel 11 van het convenant stelt:

“De Islamitische verzetsbeweging gelooft dat het land Palestina een Islamitische Waqf is, gewijd voor toekomstige generaties tot de Dag des Oordeels. Het, of een deel ervan, mag niet worden verkwanseld; het, of een deel ervan, mag niet worden opgegeven. Noch een enkel Arabisch land, noch alle Arabische landen, noch een koning of president, noch alle koningen en presidenten, noch een organisatie of alle organisaties, of ze nu Palestijns of Arabisch zijn, hebben het recht om dat te doen.”

De studenten die op de PFLP hebben gestemd, hebben dat gedaan omdat zij het platform van de terroristische groepering steunen, die oproept tot de “bevrijding van al het Palestijnse land” door middel van verschillende methoden en middelen, waaronder de “gewapende strijd”. De PFLP verklaart dat zij “alle vormen van politieke, ideologische, economische, vreedzame en gewelddadige strijd, met inbegrip van de gewapende strijd, beoefent om het gehele Palestijnse grondgebied te bevrijden”. Net als Hamas zegt ook de PFLP dat haar hoofddoel de bevrijding van heel Palestina is, van de Jordaan tot de Middellandse Zee.

De groeiende populariteit van Hamas, PFLP en andere terreurgroepen onder de Palestijnen is het directe gevolg van de massale ophitsing tegen Israël door Palestijnse politieke en religieuze leiders, en ook door de media. De Palestijnen zijn door hun leiders en media zo geradicaliseerd dat zij niets meer willen horen over een vredesproces met Israël. In feite willen zij Israël van de kaart zien verdwijnen, zoals de resultaten van de studentenraadverkiezingen en de opiniepeilingen duidelijk illustreren.

De resultaten van de verkiezingen aan de Birzeit-universiteit en de opiniepeilingen staan in schril contrast met de standpunten van de regering-Biden over het Israëlisch-Palestijnse conflict. In het afgelopen jaar hebben regeringsfunctionarissen van Biden herhaaldelijk verklaard voorstander te zijn van de “twee-staten-oplossing”, terwijl zij de wijdverbreide steun onder de Palestijnen voor de eliminatie van Israël volledig negeerden.

De overwinning van Hamas in de studentenraad van de universiteit zou bij de regering-Biden, en vooral bij Buitenlandse Zaken, alarmbellen moeten laten rinkelen over de ware bedoelingen van de Palestijnen. Hun enige streven is een staat die Israël zou vervangen, niet een die vreedzaam naast Israël zou bestaan. Daarom is het onzinnig druk uit te oefenen op Israël om territoriale (of niet-territoriale) concessies te doen aan de Palestijnen, die openlijk verkondigen dat zij een Palestijnse staat willen stichten op de ruïnes van Israël en de lichamen van dode Joden.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

 

*********************************************

Hamas sees the results of its landslide victory in Birzeit University student council elections as a vote of confidence in its policy of pursuing deadly terrorist attacks against Israel. Pictured: Hamas supporters celebrate victory at Birzeit University, near Ramallah, on May 19, 2022. (Photo by Abbas Momani/AFP via Getty Images)

ENGLISH

The Palestinians have once again shown that they have not given up the dream of destroying Israel and replacing it with an Islamist state funded by Iran and its terrorist proxies, including Hamas, Palestinian Islamic Jihad (PIJ) and Hezbollah.

By: Gatestone Institute – Bassam Tawil

On May 18, Hamas, on the US list of Foreign Terrorist organizations, and which does not believe in Israel’s right to exist, scored a landslide victory in the elections for Student Council at Birzeit University, one of the most important Palestinian academic institutions in the West Bank.

The Hamas-affiliated Islamic Bloc won 28 of the 51 seats of the council; by contrast, the list belonging to Fatah, the ruling Fatah faction headed by Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas, got only 18 seats.

A third list belongs to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), another Palestinian Foreign Terrorist Organization that does not believe in Israel’s right to exist, won five seats.

This means that the student council is now dominated by supporters of two terrorist groups, both strongly opposed to any peace process with Israel and whose members have been involved in hundreds of terror attacks against Israelis.

The Hamas list received 5068 votes, while the PFLP list won 888 votes. The Fatah list got 3,379 votes.

Altogether, 9782 students cast their ballots in the elections out of 12,521 eligible voters, constituting a 78.1% turnout.

The results of the elections at Birzeit, which describes itself as “Palestine’s leading academic institution,” did not come as a surprise to those who are familiar with the growing anti-Israel sentiments among the Palestinians.

Public opinion polls published over the past year have demonstrated a dramatic surge in Hamas’s popularity among the Palestinian public. The polls have shown that a majority of Palestinians support the “armed struggle” (a euphemism for terror attacks) against Israel.

The most recent poll, conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research between March 16 and 20, indicated that a majority of Palestinians think Hamas is more deserving to represent and lead the Palestinian people than Mahmoud Abbas’s Fatah. In addition, the results of the poll showed that most Palestinians would vote for Hamas leader Ismail Haniyeh.

On the other hand, according to the poll, more than 70% of the Palestinians want Abbas to resign.

Like the results of the student council elections, the polls show that a majority of Palestinians have lost confidence in Abbas, the Palestinian Authority leadership and the ruling Fatah faction.

These Palestinians are evidently fed up with the rampant corruption and bad governance of the Palestinian Authority leadership. Moreover, these Palestinians who no longer support Abbas are stating that they have no interest in any peace process with Israel.

As the last poll showed, 70% of the Palestinians are opposed to an unconditional return to peace negotiations with Israel. Another 58% expressed opposition to the two-state solution.

Against this backdrop, it is easy to understand why Abbas decided to call off the presidential and parliamentary elections that were supposed to take place in May and July 2021.

Abbas claimed that he cancelled the elections because Israel did not allow the Arab residents of Jerusalem to participate in the vote. Israel, it is worth mentioning, never said that it would ban the Arabs from Jerusalem from casting their votes. Any Arab who wanted to vote could have freely travelled to a nearby voting center in the West Bank. Israel does not ban the Arab residents of Jerusalem, who hold Israeli-issued ID cards, from entering the West Bank.

The truth is that Abbas called off the elections because he was afraid that Hamas would defeat his Fatah faction in the parliamentary election, as took place in 2006. Then, Hamas won a majority of the seats of the Palestinian parliament, the Palestinian Legislative Council, triggering a power struggle with Abbas’s Fatah faction. The dispute reached its peak in July 2007, when Hamas staged a bloody and violent coup, toppling and expelling the Palestinian Authority from the Gaza Strip.

The results of the Birzeit University elections prove that Abbas’s fears were not unfounded. Had he insisted on proceeding with the presidential and parliamentary elections, it is most likely that his Fatah faction would have suffered yet another humiliating defeat. It is also highly likely that Hamas would have taken control of the Palestinian Authority presidency and parliament.

Hamas, for its part, announced that it sees the results of the university election as a vote of confidence in its policy of pursuing deadly terrorist attacks against Israel. “This clear victory is another confirmation of the popular rallying around the option of resistance,” Hamas said in a statement after the elections. When Hamas talks about the “resistance,” it is referring to terrorist attacks against Israel, including firing rockets at Israeli cities and towns, shootings, stabbings and car-ramming “operations.”

The students who voted in support of Hamas fully identify with the terrorist group’s covenant, which states that “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it.”

Article 11 of the covenant states:

“The Islamic resistance Movement believes that the land of Palestine is an Islamic Waqf consecrated for future generations until judgement Day. It, or any part of it, should not be squandered; it or any part of it, should not be given up. Neither a single Arab county nor all Arab countries, neither any king or president, nor all kings and presidents, neither any organization nor all of them, be they Palestinian or Arab, possesses the right to do that.”

The students who voted for the PFLP did so because they support the terrorist group’s platform, which calls for the “liberation of all the Palestinian lands” through various methods and means, including the “armed struggle.” The PFLP states that it “practices all forms of political, ideological, economic, peaceful and violent struggle, including the armed struggle, to liberate the entire Palestinian lands.” Like Hamas, the PFLP is also saying that its main goal is to liberate all of Palestine, from the Jordan River to the Mediterranean Sea.

The growing popularity of Hamas, PFLP and other terrorist groups among the Palestinians is the direct result of the massive incitement against Israel by Palestinian political and religious leaders, as well as media outlets. Palestinians have been radicalized by their leaders and media to a point where they do not want to hear anything about a peace process with Israel. In fact, they want to see Israel vanish from the map, as the results of the student council elections and the polls clearly illustrate.

The results of the Birzeit University elections and the polls stand in sharp contrast to the views expressed by the Biden administration concerning the Israeli-Palestinian conflict. Over the past year, Biden administration officials have repeatedly stated their commitment to the “two-state solution,” while totally ignoring the widespread support among the Palestinians for the elimination of Israel.

The Hamas victory at the university’s student council should sound alarm bells in the Biden administration, especially the State Department, regarding the true intentions of the Palestinians. Their sole commitment is to have a state that would replace Israel, not one that would exist peacefully alongside Israel. That is why it is nonsensical to pressure Israel to make any territorial (or non-territorial) concessions to the Palestinians, who are openly proclaiming that they want to establish a Palestinian state on the ruins of Israel and the bodies of dead Jews.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.