Nederlands + English

Uit een op 18 september gepubliceerd rapport blijkt dat 638 Palestijnen de afgelopen jaren zijn doodgemarteld door Syrische inlichtingenofficieren. 

Door: Gatestone Institute – Brabosh

Onder de slachtoffers zijn 37 vrouwen, volgens het rapport van de Action Group for Palestinians of Syria (AGPS), een mensenrechtenwaakhond die toezicht houdt op de situatie van Palestijnse vluchtelingen in het door oorlog verscheurde Syrië.

De groep riep de Syrische autoriteiten op om de status van honderden Palestijnen die in Syrische gevangenissen worden vastgehouden en wier lot onbekend is, bekend te maken. “Wat er in de Syrische detentiecentra tegen de Palestijnen gebeurt, is naar alle maatstaven een oorlogsmisdaad”, zei het.

AGPS onthulde ook dat 4.121 Palestijnen zijn gedood in Syrië sinds het begin van de burgeroorlog daar.

“AGPS-gegevens geven aan dat 79% van de Palestijnen in Syrië die zijn gedood sinds het uitbreken van het conflict burgers zijn. 21% van de doden zijn leden van gewapende groeperingen die gelieerd zijn aan het Syrische regime of de oppositie. De doodsoorzaken variëren van beschietingen, botsingen, marteling in overheidsgevangenissen, verdrinking, executies in het veld, de blokkade [op Palestijnse gemeenschappen] en medische verwaarlozing.”

Het lot van 1.797 Palestijnse gevangenen, waaronder 110 vrouwen, blijft onbekend ondanks herhaalde oproepen aan de Syrische autoriteiten.

“Het werkelijke aantal gevangenen en slachtoffers van marteling is groter dan wat is gedocumenteerd vanwege de weigering van het Syrische regime om informatie vrij te geven over degenen die in zijn gevangenissen worden vastgehouden. Bovendien zijn de families van de slachtoffers bang om de dood van hun zonen onder marteling aan te kondigen uit angst voor vervolging door het Syrische regime.”

De publicatie van deze verontrustende cijfers viel samen met de aankondiging door Hamas, de door Iran gesteunde Palestijnse terroristische groepering, dat het heeft besloten haar betrekkingen met Syrië te vernieuwen. Sommige Palestijnen hebben de stap van Hamas verwelkomd, terwijl anderen het een verraad aan Palestijnen en andere Arabieren veroordeelden.

Door zich te haasten om het regime van de Syrische president Bashar Assad te omarmen, heeft Hamas, wiens leiders de Gazastrook beheersen vanuit hun luxueuze villa’s, hotelsuites en spa’s in Qatar en Turkije, opnieuw zijn minachting getoond voor de Palestijnen en andere Arabieren die het slachtoffer zijn geworden van de wreedheden begaan door de Syrische autoriteiten, met name in de afgelopen tien jaar.

De Hamas-leiders kruipen terug in de richting van het Assad-regime, tien jaar nadat ze uit Syrië werden verdreven omdat ze weigerden het brute optreden van het Syrische leger tegen de oppositie te steunen, die bestond uit verschillende seculiere en islamitische groepen, waaronder de Nationale Coalitie voor Syrische Revolutionaire en oppositiekrachten, het Vrije Syrische Leger, Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham en het Zuidelijk Front.

In het Syrië van Assad wordt het niet steunen van de misdaden van het regime zelf als een misdaad beschouwd. Volgens het Assad-regime waren de misdaden van Hamas dat het niet de kant van het regime koos in de burgeroorlog.

Assad hoopte blijkbaar dat Hamas zijn regime zou steunen en zelfs zou deelnemen aan het hardhandig optreden tegen de oppositie, zoals sommige pro-Assad Palestijnse groeperingen deden, waaronder het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina – Algemeen Commando, onder leiding van aartsvijand -terrorist Ahmed Jibril. Nu Hamas op het punt staat terug te keren naar Syrië, is de kans groot dat zijn mannen zich bij Assads harde optreden tegen de Syrische oppositie zullen aansluiten.

Volgens sommige rapporten traden Iran en zijn Libanese terroristenvolmacht Hezbollah op als bemiddelaars tussen Hamas en het Assad-regime. De Iraanse mullahs en Hezbollah zijn fervente aanhangers van Assad en hebben zelfs troepen en veiligheidsexperts naar Syrië gestuurd om hem te helpen bij het onderdrukken en onderdrukken van het Syrische volk, evenals de Palestijnen die daar wonen.

De mullahs van Iran willen ervoor zorgen dat hun terroristen en het regime van Assad op goede voet blijven. De mullahs hopen dat de hernieuwing van de banden tussen Hamas en Syrië de door Iran geleide “as van verzet” in het Midden-Oosten zal versterken. De “as van verzet” verwijst naar een antiwesterse/anti-Israëlische/anti-Saoedische politieke en militaire alliantie tussen Iran, de Palestijnse terroristische groeperingen Hamas en de Islamitische Jihad, het Syrische regime en Hezbollah.

De toenadering tussen Hamas en Assad heeft een aantal Palestijnen en Syriërs woedend gemaakt. Ze roepen Hamas op voor zijn hypocrisie en eisen dat het zijn banden met Assad niet normaliseert.

De Syrische Islamitische Raad veroordeelde Hamas voor het negeren van de gevoelens van miljoenen Syriërs die werden gemarteld, verdreven en vermoord door het Assad-regime. “Door verder te gaan met de normalisering van de criminele bende [in Syrië] en zichzelf in de armen van Iran te werpen, heeft Hamas Jeruzalem en Palestina in de steek gelaten en de Arabieren in de steek gelaten, vooral in Irak en Jemen, waar de mullahs en hun bendes corruptie, moord en en vernietiging”, aldus de gemeente.

De Palestijnse politiek analist Ibrahim Hamami zei dat er wijdverbreide onvrede was onder de Palestijnen over de verzoening van Hamas met Syrië. “Hamas zal de steun van veel Arabieren en moslims verliezen”, schreef Hamami . “De beslissing zal een rampzalige impact hebben op Hamas. De beslissing van Hamas is een ramp en tragedie en zelfs een zonde.”

De Palestijnse politieke activist Issa Amro vroeg : ‘Wat is de rechtvaardiging voor de terugkeer van de Hamas-Syrische betrekkingen? De Syrische dictator Bashar Assad is een oorlogsmisdadiger die zijn eigen volk heeft vermoord, en onze positie tegenover hem kan niet worden veranderd.”

Wat bizar is, is dat Hamas nu de “effectieve en historische” rol van Syrië bij de ondersteuning van de Palestijnen prijst . Dit is hetzelfde Syrië dat verantwoordelijk is voor het bloedbad van duizenden Palestijnen in zowel Syrië als Libanon in de afgelopen vijf decennia.

Hamas heeft er echter blijkbaar geen probleem mee om een ​​Arabisch regime te omarmen dat zoveel Palestijns bloed aan zijn handen heeft. Wanneer een Arabisch regime Palestijnen doodt en gevangenzet, houden de leiders van Hamas en andere Palestijnse groeperingen liever hun mond. Ze zijn bang om de Arabische regimes te bekritiseren voor het plegen van wreedheden tegen de Palestijnen, omdat ze weten dat ze gestraft en vernederd zouden worden door hun Arabische broeders als ze dat zouden durven.

De omarming door Hamas van het Assad-regime is nog een ander voorbeeld van hoe Palestijnse leiders niets om hun eigen volk geven, laat staan ​​om het leven van andere Arabieren.

De leiders van Hamas, die een goed leven leiden in Qatar en Turkije, zijn veel meer geïnteresseerd in het vullen van hun schatkist met geld van de mullahs in Iran dan in het zien van het lijden van hun mensen in de Gazastrook of in welk Arabisch land dan ook, inclusief Syrië.

De leiders van de Palestijnse Autoriteit zijn niet veel anders. Ook zij zijn bezig met het behartigen van hun persoonlijke belangen en ervoor te zorgen dat ze voor altijd aan de macht blijven.

Binnenkort zal de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaan om nog meer gif tegen Israël te spuwen. De benarde situatie van zijn volk in Syrië en andere Arabische landen zal helemaal onderaan zijn prioriteitenlijst staan, of helemaal niet. Net als Hamas lijkt het ook Abbas niet te kunnen schelen of zijn volk wordt afgeslacht door een Arabische dictatuur.

ENGLISH:

A report published on September 18 revealed that 638 Palestinians have been tortured to death by Syrian intelligence officers in the past few years. The victims include 37 women. The Action Group for Palestinians of Syria also revealed that 4,121 Palestinians have been killed in Syria since the beginning of the civil war there. The fate of 1,797 Palestinian detainees, including 110 women, remains unknown. Pictured: The Yarmouk Palestinian refugee camp, near Damascus, on May 22, 2018, days after Assad regime forces regained control over the camp. (Photo by Louai Beshara/AFP via Getty Images)

By: Gatestone Institute

 • A report published on September 18 revealed that 638 Palestinians have been tortured to death by Syrian intelligence officers in the past few years. The victims include 37 women.
 • “What is happening inside the Syrian detention centers against the Palestinians is a war crime by all standards.” — Action Group for Palestinians of Syria (AGPS), September 18, 2022.
 • AGPS also revealed that 4,121 Palestinians have been killed in Syria since the beginning of the civil war there.
 • The fate of 1,797 Palestinian detainees, including 110 women, remains unknown despite repeated appeals to the Syrian authorities.
 • By rushing to embrace the regime of Syrian President Bashar Assad, Hamas, whose leaders control the Gaza Strip from their luxurious villas, hotel suites and spas in Qatar and Turkey, has again shown its contempt for the Palestinians and other Arabs who have fallen victim to the atrocities committed by the Syrian authorities, especially over the past decade.
 • Iran’s mullahs want to make sure that their terrorist proxies and the Assad regime remain on good terms. The mullahs are hoping that the renewal of ties between Hamas and Syria will strengthen the Iranian-led “axis of resistance” in the Middle East. The “axis of resistance” refers to an anti-Western/anti-Israeli/anti-Saudi political and military alliance between Iran, the Palestinian terrorist groups Hamas and Islamic Jihad, the Syrian regime and Hezbollah.
 • Hamas… apparently has no problem embracing an Arab regime that has so much Palestinian blood on its hands.
 • The Hamas embrace of the Assad regime is yet another example of how Palestinian leaders care nothing about their own people, let alone the lives of other Arabs.
 • The leaders of Hamas, who are living the good life in Qatar and Turkey, are much more interested in stuffing their coffers with money from the mullahs in Iran than in seeing the suffering of their people in the Gaza Strip or in any Arab country, including Syria.
 • The leaders of the Palestinian Authority are not much different. They too are preoccupied with looking after their personal interests and making sure that they remain in power forever.
 • Shortly, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas will head to the United Nations General Assembly to spew yet more venom against Israel. The plight of his people in Syria and other Arab countries will be at the very bottom of his list of priorities, if at all. Like Hamas, Abbas too does not seem to care if his people are being slaughtered by an Arab dictatorship.

A report published on September 18 revealed that 638 Palestinians have been tortured to death by Syrian intelligence officers in the past few years. The victims include 37 women, according to the report by the Action Group for Palestinians of Syria (AGPS), a human rights watchdog that monitors the situation of Palestinian refugees in war-torn Syria.

The group called on the Syrian authorities to disclose the status of hundreds of Palestinians who are being held in Syrian prisons and whose fate remains unknown. “What is happening inside the Syrian detention centers against the Palestinians is a war crime by all standards,” it said.

AGPS also revealed that 4,121 Palestinians have been killed in Syria since the beginning of the civil war there.

“AGPS data indicates that 79% of the Palestinians of Syria killed since the outbreak of the conflict are civilians.

“21% of those killed are members of armed groups affiliated with the Syrian regime or opposition forces.

“The causes of death vary between shelling, clashes, torture in government jails, drowning, field executions, the blockade [on Palestinian communities], and medical neglect.”

The fate of 1,797 Palestinian detainees, including 110 women, remains unknown despite repeated appeals to the Syrian authorities.

“The real number of detainees and victims of torture is greater than what has been documented due to the Syrian regime’s refusal to release information about those being held in its prisons,” according to AGPS. “In addition, the victims’ families are afraid to announce the death of their sons under torture for fear of prosecution by the Syrian regime.”

The publication of these disturbing figures coincided with the announcement by Hamas, the Iranian-backed Palestinian terrorist group, that it has decided to renew its relations with Syria. Some Palestinians have welcomed the Hamas move, while others condemned it a betrayal of Palestinians and other Arabs.

By rushing to embrace the regime of Syrian President Bashar Assad, Hamas, whose leaders control the Gaza Strip from their luxurious villas, hotel suites and spas in Qatar and Turkey, has again shown its contempt for the Palestinians and other Arabs who have fallen victim to the atrocities committed by the Syrian authorities, especially over the past decade.

The Hamas leaders are crawling back towards the Assad regime ten years after they were expelled from Syria for refusing to support the brutal crackdown by the Syrian army against the opposition, which was made up of various secular and Islamist groups, including the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces, the Free Syrian Army, Jaysh al-Islam, Ahrar al-Sham and the Southern Front.

In Assad’s Syria, failure to support the crimes perpetrated by the regime is itself considered a crime. Hamas’s crimes, according to the Assad regime, was that it did not take the regime’s side in the civil war.

Assad has evidently been hoping that Hamas would come out in support of his regime and even participate in the crackdown on the opposition, as some pro-Assad Palestinian groups did, including the Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command, headed by arch-terrorist Ahmed Jibril. Now that Hamas is about to return to Syria, there is a high probability that its men will join Assad’s crackdown on the Syrian opposition.

According to some reports, Iran and its Lebanese terrorist proxy, Hezbollah, acted as mediators between Hamas and the Assad regime. Iran’s mullahs and Hezbollah are staunch supporters of Assad and have even sent troops and security experts to Syria to assist him in suppressing and oppressing the Syrian people, as well as the Palestinians living there.

Iran’s mullahs want to make sure that their terrorist proxies and the Assad regime remain on good terms. The mullahs are hoping that the renewal of ties between Hamas and Syria will strengthen the Iranian-led “axis of resistance” in the Middle East. The “axis of resistance” refers to an anti-Western/anti-Israeli/anti-Saudi political and military alliance between Iran, the Palestinian terrorist groups Hamas and Islamic Jihad, the Syrian regime and Hezbollah.

The Hamas-Assad rapprochement has enraged a number of Palestinians and Syrians. They are calling out Hamas for its hypocrisy and demanding that it refrain from normalizing its ties with Assad.

The Syrian Islamic Council condemned Hamas for disregarding the feelings of millions of Syrians who were tortured, displaced and killed by the Assad regime. “By proceeding with normalization with the criminal gang [in Syria] and throwing itself into the arms of Iran, Hamas has abandoned Jerusalem and Palestine and failed the Arabs, especially in Iraq and Yemen, where the mullahs and their gangs have wreaked corruption, murder and destruction,” the council said.

Palestinian political analyst Ibrahim Hamami said that there was widespread discontent among the Palestinians over the Hamas reconciliation with Syria. “Hamas will lose the support of many Arabs and Muslims,” Hamami wrote. “The decision will have a disastrous impact on Hamas. Hamas’s decision is a disaster and tragedy and even a sin.”

Palestinian political activist Issa Amro asked: ‘What is the justification for the return of Hamas-Syrian relations? Syrian dictator Bashar Assad is a war criminal who killed his own people, and our position towards him can’t be changed.”

What is bizarre is that Hamas is now praising Syria’s “effective and historical” role in supporting the Palestinians. This is the same Syria that is responsible for the massacre of thousands of Palestinians in both Syria and Lebanon over the past five decades.

Hamas, however, apparently has no problem embracing an Arab regime that has so much Palestinian blood on its hands. When an Arab regime kills and imprisons Palestinians, the leaders of Hamas and other Palestinian groups prefer to keep their mouths shut. They are afraid of criticizing the Arab regimes for committing atrocities against the Palestinians because they know that they would be punished and humiliated by their Arab brothers if they dared to do so.

The Hamas embrace of the Assad regime is yet another example of how Palestinian leaders care nothing about their own people, let alone the lives of other Arabs.

The leaders of Hamas, who are living the good life in Qatar and Turkey, are much more interested in stuffing their coffers with money from the mullahs in Iran than in seeing the suffering of their people in the Gaza Strip or in any Arab country, including Syria.

The leaders of the Palestinian Authority are not much different. They too are preoccupied with looking after their personal interests and making sure that they remain in power forever.

Shortly, Palestinian Authority President Mahmoud Abbas will head to the United Nations General Assembly to spew yet more venom against Israel. The plight of his people in Syria and other Arab countries will be at the very bottom of his list of priorities, if at all. Like Hamas, Abbas too does not seem to care if his people are being slaughtered by an Arab dictatorship.