Palestinian terrorists Muhammed Alownah and Abed Hazem

Nederlands + English

IDF beweert dat Abed Hazem en zijn partner Muhammed Alownah verantwoordelijk zijn voor een reeks terreuraanslagen. De aan Fatah gelieerde Al-Aqsa Martelaren Brigades zeggen dat de mannen lid waren van de organisatie en dreigen met vergelding.

Door: Ynet News

Een Palestijnse terrorist die woensdag in Jenin door veiligheidstroepen werd gedood, plande “belangrijke aanvallen tegen Israël in de nabije toekomst”, zei de IDF.

Abed Hazem, de broer van de gedode terroristen die afgelopen april drie doden maakte bij een schietpartij in Tel Aviv, en zijn partner Muhammed Alownah, waren verantwoordelijk voor een reeks schietpartijen tegen Israëli’s op de Westelijke Jordaanoever, zei het leger.

De twee gezochte terreurverdachten, die in de vroege ochtenduren werden gedood tijdens vuurgevechten met troepen in het vluchtelingenkamp van Jenin, hadden de veiligheidstroepen verwacht en een krachtige explosieve lading geplaatst op de zijkant van het huis waarin zij zich schuilhielden.

De troepen waren echter op een dergelijk scenario voorbereid en namen maatregelen om schade te voorkomen.

Terwijl de troepen in het kamp opereerden, wisselden militanten beschietingen uit met hen en met de undercovereenheden en speciale eenheden, die ter plaatse waren om de troepenmacht te versterken.

Volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen werden minstens vier militanten, waaronder de twee door Israël genoemde, gedood tijdens de uitwisseling en raakten anderen gewond.

Er werden geen slachtoffers gemeld onder de Israëlische troepen, die door hoge militaire bevelhebbers en premier Yair Lapid werden geprezen voor het uitvoeren van een “nauwkeurige operatie op het hoogste niveau”.

“De veiligheidstroepen traden vastberaden op om een aantal terroristen te stoppen die betrokken waren bij het plannen van aanslagen om Israëli’s te vermoorden, waaronder de broer van de moordenaar van de schietpartij in Tel Aviv, die van plan was meer aanslagen te plegen en meer bloed te vergieten,” zei Lapid.

De Al-Aqsa Martelaren Brigades, een militaire vleugel van de Fatah-beweging, beweerde dat de twee mannen tot haar leden behoorden en dreigde met vergelding voor hun moord.

De derde gedode Palestijn werd geïdentificeerd als Ahmed Alawneh, een lid van de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit, en de vierde was Muhammad Abu Na’asa.


De in beslag genomen M-16
(Foto: Woordvoerder Israëlische Politie)

De troepen konden ook een automatisch M-16 geweer in beslag nemen dat toebehoorde aan een van de terroristen.

Eerder meldde de IDF twee afzonderlijke schietincidenten op de Westelijke Jordaanoever, één buiten Nablus en de andere, in de buurt van Jenin. Het leger arresteerde bij invallen ook drie mannen die verdacht worden van terroristische activiteiten.

Het hoge PLO-lid Hussein al-Sheikh, die na president Mahmoud Abbas aan het hoofd van de Palestijnse Autoriteit komt te staan, noemde de IDF-operatie in Jenin een grote misdaad. “De Israëlische regering draagt de verantwoordelijkheid voor deze misdaden en de gevolgen ervan,” zei hij. “Wij roepen de internationale gemeenschap op haar verantwoordelijkheid te nemen en het Palestijnse volk te beschermen,” zei al-Sheik. V

 

ENGLISH

IDF claims Abed Hazem and his partner Muhammed Alownah, are responsible for a series of shooting attacks; Fatah affiliated Al-Aqsa Martyrs’ Brigades say the men were members of the organization, threaten retaliation

By: Ynet News

A Palestinian terrorists killed in Jenin by security forces on Wednesday, planned “significant attacks against Israel in the near future,” the IDF said.

Abed Hazem, the brother of the slain terrorists who killed three in a shooting attack in Tel Aviv last April, and his partner Muhammed Alownah, were responsible for a series of shooting attacks against Israelis on the West Bank, the military said.

The two wanted terror suspects who were killed in exchanges of fire with troops in the Jenin refugee camp in the early morning hours, had been expecting the security forces, and placed a powerful explosive charge on the side of the house they were hiding in.

However, the forces were prepared for such a scenario and took measures to avoid harm.

As troops operated in the camp, militant exchanged fire with them and with undercover units and special forces, on the scene to bolster the force.

According to Palestinian health officials at least four militants including the two named by Israel, were killed in the exchange and others were wounded.

No casualties were reported among the Israeli force which was praised by senior military commanders as well as Prime Minister Yair Lapid, for carrying out a “precise operation at the highest level.”

“The security forces acted with determination to stop a number of terrorists involved in planning attacks to murder Israelis, including the murderer’s brother from the Tel Aviv shooting, who planned to carry more attacks and spill more blood,” Lapid said.

The Al-Aqsa Martyrs’ Brigades, a military wing of the Fatah movement, claimed the two men were among its members and threatened to retaliate for their killing.

The third slain Palestinian was identified as Ahmed Alawneh, a member of the Palestinian Authority security forces, and the fourth was Muhammad Abu Na’asa.


The seized M-16
(Photo: Israel Police Spokesperson)

The troops were also able to seize an M-16 automatic rifle that belonged to one of the terrorists.

Earlier, the IDF reported two separate shooting incidents on the West Bank one outside Nablus and the other, near Jenin. The military also arrested three men suspected of terror activity in raids.

Senior PLO member Hussein al-Sheikh, who is expected to head the Palestinian Authority after President Mahmoud Abbas called the IDF operation in Jenin a major crime. “The Israeli government bears responsibility for these crimes and their consequences,” he said. “We call on the international community to take responsibility and protect the Palestinian people,” al-Sheik said.