Palestijnse terreurgroepen rekruteren minderjarigen om terroristische aanslagen te plegen, terwijl Palestijnse leiders en internationale organisaties schreeuwen dat “onschuldige kinderen worden gedood”. Palestijnse kinderen worden vanaf de wieg gehersenspoeld tegen Israël en worden opzettelijk in gevaar gebracht, terwijl de VN en de rest van de wereld de andere kant opkijken. Afgebeeld: Hamas-terroristen, gewapend met raketgestuurde granaten, paraderen met kinderen in de Gazastrook, 20 juli 2017.
(Foto door Chris McGrath/Getty Images)

Nederlands + English

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) hield op 5 januari snel een spoedzitting omdat een Jood het waagde om op de heiligste plek van het Jodendom te lopen, de Tempelberg in Jeruzalem. Twee dagen eerder had die jood, Itamar Ben-Gvir, de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, een stille, 13 minuten durende rondgang over de site gemaakt.

Door Gatestone Institute – Bassam Taw

Hoewel Joden die de Tempelberg bezoeken vaak worden lastiggevallen, bedreigd en soms fysiek aangevallen door moslims, eindigde de korte rondleiding van Ben-Gvir vreedzaam en werden er geen gewelddadige incidenten gemeld door moslims of Joden. Toch bleven de Palestijnen en sommige landen, die het bezoek een “gevaarlijke en ongekende provocatie” noemden, Israël erover veroordelen.

Onthullend is dat in dezelfde week dat de VN-Veiligheidsraad en verschillende landen Joden aan de kaak stelden voor het bezoeken van hun heiligste plaats in Jeruzalem, de Palestijnen, in een voortdurende vorm van kindermisbruik en misdaden tegen de menselijkheid die regelmatig door de media en de internationale gemeenschap wordt genegeerd, opnieuw minderjarigen stuurden om Israëlische soldaten op de Westelijke Jordaanoever aan te vallen.

Misdaden tegen de menselijkheid omvatten volgens de Verenigde Naties:

h. Vervolging tegen een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke, raciale, nationale, etnische, culturele, religieuze, gendergerelateerde, zoals gedefinieerd in lid 3, of andere gronden die universeel worden erkend als ontoelaatbaar krachtens internationaal recht, in verband met een in dit lid genoemde handeling of een misdrijf waarover het Hof rechtsmacht heeft;

k. Andere onmenselijke handelingen van soortgelijke aard die opzettelijk groot lijden of ernstig letsel aan het lichaam of de geestelijke of lichamelijke gezondheid veroorzaken.

De uitbuiting van Palestijnse minderjarigen in de oorlog tegen Israël is niet nieuw. Het begon onmiddellijk na de oprichting van verschillende Palestijnse terreurgroepen, met name de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), meer dan 50 jaar geleden. Deze groepen hebben niet geaarzeld om kinderen te hersenspoelen en hen te rekruteren als strijders in de “gewapende strijd” tegen Israël.

De afgelopen weken hebben de Palestijnse terreurgroepen die op de Westelijke Jordaanoever opereren minderjarigen van 15-17 jaar uitgezonden om het op te nemen tegen Israëlische soldaten die Palestijnse gemeenschappen binnenkomen om terroristen te arresteren. Veel van de minderjarigen zijn gewapend met automatische geweren en geïmproviseerde explosieven, alsmede molotovcocktails, stenen en andere voorwerpen.

Wanneer deze minderjarigen tijdens gevechten met de soldaten gewond raken of gedood worden, veroordelen Palestijnse leiders Israël snel omdat het “onschuldige kinderen” als doelwit heeft. Veel slordige buitenlandse journalisten en mensenrechtenactivisten hebben er geen moeite mee om het valse Palestijnse verhaal over de dood van de minderjarigen na te praten.

De meest recente slachtoffers van het Palestijnse misbruik en de uitbuiting van kinderen zijn Amer Abu Zeitoun, 16 jaar, uit het vluchtelingenkamp Balata, en Adam Ayyad, 15 jaar, uit het vluchtelingenkamp Dheisheh. De twee, die in de eerste week van januari werden gedood tijdens gewelddadige confrontaties met Israëlische soldaten, waren allesbehalve “onschuldige kinderen”.

Degenen die minderjarigen sturen om terreuraanslagen uit te voeren, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het plegen van een misdaad tegen de Palestijnen, voor het opzettelijk in gevaar brengen van hun kinderen, en niet alleen voor Israël.

Abu Zeitoun was, volgens de Palestijnen, één van de verschillende minderjarigen die door de gewapende groepen in zijn kamp werden gerekruteerd om de bewegingen van Israëlische soldaten die betrokken waren bij antiterroristische operaties te controleren. De minderjarigen worden “de bewakers van het kamp” genoemd en het is hun taak de terroristen te waarschuwen als zij soldaten in het gebied zien.

De regerende Fatah-factie onder leiding van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit gaf toe dat Abu Zeitoun feitelijk betrokken was bij de gewapende confrontaties tussen de Israëlische soldaten en de Palestijnse terroristen. In een op 5 januari gepubliceerde poster prees Fatah Abu Zeitoun als een “martelaar, held en strijder”.

De begrafenis van Abu Zeitoun werd bijgewoond door tientallen schutters, waarschijnlijk dezelfde terroristen die hem rekruteerden en stuurden om de Israëlische soldaten aan te vallen.

De Palestijnse Autoriteit die terroristen verheerlijkt en hen en hun families beloont met maandelijkse inhuur – in wezen een “banenprogramma” dat aanzet tot moord – organiseerde een “militaire begrafenis” voor de Palestijnse minderjarige. Dit is dezelfde Palestijnse Autoriteit die terreurgroepen toestaat om vrij te opereren in gebieden onder haar controle. Dit is dezelfde Palestijnse Autoriteit die de terroristen er niet op aanspreekt dat zij de kinderen uitbuiten en hen naar het Israëlische leger sturen, een van de sterkste legers in het Midden-Oosten.

Het tweede recente slachtoffer van Palestijns kindermisbruik, Adam Ayyad, bleek ook geen “onschuldig kind” te zijn. Volgens zijn vrienden en buren was Ayyad aangesloten bij het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) van de PLO, een beruchte Palestijnse groepering die door de VS, de Europese Unie, Canada en Israël als terroristische organisatie is aangemerkt. Tijdens zijn begrafenis was het lichaam van Ayyad omwikkeld met de roodgekleurde vlag van de PFLP.

Ayyad, die werd gedood tijdens gewelddadige botsingen met Israëlische soldaten, had zelfs een testament geschreven waarin hij zijn wens uitsprak om als “martelaar” te sterven.

“Ik vertel iedereen dat martelaarschap niet alleen de dood is,” schreef Ayyad. “Martelaarschap is een trots voor jezelf en trots voor de hele wereld. Martelaarschap is een ware overwinning die je leven beëindigt, maar het eindigt terwijl je gelukkig bent. Ik ben blij dat God een van mijn dromen heeft vervuld: het martelaarschap.”

Tot zover het “onschuldig kind”. Net als Abu Zeitouneh en andere minderjarigen wist Ayyad precies wat hij deed en dat hij gedood kon worden terwijl hij Israëlische soldaten aanviel. De PFLP, wiens leiders Ayyad rekruteerden en naar het slagveld stuurden, hield later een ceremonie om hem te eren voor zijn “martelaarschap”.

Abu Zeitouneh en Ayyad waren niet de enige minderjarigen die door terroristische groeperingen werden gerekruteerd om terroristische aanslagen te plegen. In november 2022 werd Mahdi Hashash, een 15-jarige jongen uit het vluchtelingenkamp van Balata, gedood toen een geïmproviseerd explosief dat hij naar Israëlische soldaten wilde gooien, per ongeluk voortijdig afging. Na zijn dood prees een plaatselijke terreurgroep, genaamd Balata Battalion, Hashash als een “held” en “leeuw”.

Palestijnse terreurgroepen rekruteren minderjarigen om terroristische aanslagen uit te voeren, terwijl Palestijnse leiders en internationale organisaties schreeuwen dat “onschuldige kinderen worden gedood”.

Palestijnse kinderen worden vanaf de wieg gehersenspoeld tegen Israël en worden opzettelijk in gevaar gebracht, terwijl de VN en de rest van de wereld de andere kant opkijken.

De VN-leden die een spoedzitting hielden om het bezoek van een Jood aan de Tempelberg te bespreken, zijn de grootste hypocrieten van allemaal. Deze zogenoemde deugnieten willen niet erkennen dat de Palestijnse rekrutering van kinderen als soldaten de echte bedreiging vormt voor vrede en veiligheid, en niet een jood die op het terrein van een heilige plaats in Jeruzalem wandelt.

Het zou beter zijn geweest voor de VN en al degenen die zich hebben gehaast om het bezoek van Ben-Gvir te veroordelen, als zij een spoedzitting hadden belegd om na te gaan waarom Palestijnse kinderen door hun eigen volk worden gestuurd om te sterven in botsingen met het Israëlische leger.

Het zou ook beter zijn geweest als de VN een speciale zitting had gehouden om de verantwoordelijkheid van de Palestijnse leiders te bespreken voor hun voortdurende ophitsing tegen Israël en het aanmoedigen van minderjarigen om de dood te zoeken als “martelaren”.

Door de kinderuitbuiting niet aan te pakken, brengen de VN en Israëls vijanden het leven van nog meer Palestijnse kinderen in gevaar, die zijn gerekruteerd om zich aan te sluiten bij de jihad (heilige oorlog) tegen Israël en de Joden.

Het bloed van het volgende Palestijnse kind dat in de strijd wordt gedood, zal aan de handen kleven van de leugenaars in de wandelgangen van de VN en de kantoren van grote kranten over de hele wereld, die de Palestijnse wreedheden tegen hun eigen volk blijven negeren.

*******************************************

 

Palestinian terror groups are recruiting minors to carry out terrorist attacks while Palestinian leaders and international organizations are screaming that “innocent children are being killed.” Palestinian children are brainwashed against Israel from the cradle and are deliberately placed in harm’s way, while the UN and the rest of the world look the other way. Pictured: Hamas terrorists, armed with rocket-propelled grenades, parade with children in the Gaza Strip, July 20, 2017.
(Photo by Chris McGrath/Getty Images)

ENGLISH

The United Nations Security Council (UNSC) was quick to hold an emergency session on January 5 because a Jew dared to walk on the holiest site in Judaism, the Temple Mount in Jerusalem. Two days earlier, that Jew, Itamar Ben-Gvir, Israel’s National Security Minister, had made a quiet, 13-minute tour of the site.

By Gatestone Institute – Bassam Taw

Although Jews visiting the Temple Mount are often harassed, threatened and sometimes physically attacked by Muslims, Ben-Gvir’s brief tour ended peacefully and no violent incidents were reported by either Muslims or Jews. Still, the Palestinians and some countries, dubbing the visit a “dangerous and unprecedented provocation,” continued to condemn Israel over it.

Revealingly, in the same week that the UNSC and various countries were denouncing Jews for visiting their holiest site in Jerusalem, Palestinians, in an ongoing form of child abuse and crimes against humanity regularly ignored by the media and international community, were again sending minors to attack Israeli soldiers in the West Bank.

Crimes against humanity, according to the United Nations, include:

h. Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;

k. Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

The exploitation of Palestinian minors in the war against Israel is not a new occurrence. It started immediately after the establishment of several Palestinian terror groups, particularly the Palestine Liberation Organization (PLO) more than 50 years ago. These groups have not hesitated to brainwash children and recruit them as combatants in the “armed struggle” against Israel.

In recent weeks, the Palestinian terror groups operating in the West Bank have been dispatching minors aged 15-17 to confront Israeli soldiers who enter Palestinian communities to arrest terrorists. Many of the minors are armed with automatic rifles and improvised explosive devices, as well as Molotov cocktails, stones and other objects.

When these minors are injured or killed during clashes with the soldiers, Palestinian leaders are quick to condemn Israel for targeting “innocent children.” Many sloppy foreign journalists and human rights activists have no problem parroting the false Palestinian narrative regarding the death of the minors.

The most recent victims of the Palestinian abuse and exploitation of children are Amer Abu Zeitoun, 16, from Balata Refugee Camp, and Adam Ayyad, 15, of Dheisheh Refugee Camp. The two, who were killed during violent clashes with Israeli soldiers in the first week of January, were anything but “innocent children.”

Those who send minors to carry out terror attacks should be held responsible for committing a crime against the Palestinians, for deliberately placing their children in danger, and not only Israel.

Abu Zeitoun, according to the Palestinians, was one of several minors recruited by the armed groups in his camp to monitor the movements of Israeli soldiers engaged in counterterrorism operations. The minors are called “The Guards of the Camp” and their job is to alert the terrorists when they see soldiers in the area.

The ruling Fatah faction headed by Palestinian Authority President Mahmoud Abbas admitted that Abu Zeitoun was actually involved in the armed clashes between the Israeli soldiers and the Palestinian terrorists. In a poster published on January 5, Fatah hailed Abu Zeitoun as a “martyr, hero and fighter.”

Abu Zeitoun’s funeral was attended by dozens of gunmen, most likely the same terrorists who recruited him and sent him to attack the Israeli soldiers.

The Palestinian Authority that glorifies terrorists and rewards them and their families with monthly stipends – essentially a “jobs program” soliciting murder — organized a “military funeral” for the Palestinian minor. This is the same Palestinian Authority that allows the terror groups to freely operate in areas under its control. This is the same Palestinian Authority that does not call out the terrorists for exploiting the children and sending them to fight the Israeli army, one of the strongest armies in the Middle East.

The second recent victim of Palestinian child abuse, Adam Ayyad, also turned out not to be an “innocent child.” According to his friends and neighbors, Ayyad was affiliated with the PLO’s Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), a notorious Palestinian group designated as a terrorist organization by the US, European Union, Canada and Israel. During his funeral, Ayyad’s body was wrapped with the red-colored flag of the PFLP.

Ayyad, who was killed during violent clashes with Israeli soldiers, had even written a will expressing his desire to die as a “martyr.”

“I’m telling everyone that martyrdom is not just death,” Ayyad wrote. “Martyrdom is a pride for yourself and pride for the whole world. Martyrdom is a true victory that ends your life, but it ends while you are happy. I’m happy that God has fulfilled one of my dreams: martyrdom.”

So much for being an “innocent child.” Like Abu Zeitouneh and other minors, Ayyad knew exactly what he was doing and that he could be killed while attacking Israeli soldiers. The PFLP, whose leaders recruited and dispatched Ayyad to the battlefield, later held a ceremony to honor him for his “martyrdom.”

Abu Zeitouneh and Ayyad were not the only minors recruited by terrorist groups to carry out terrorist attacks. In November 2022, Mahdi Hashash, a 15-year-old boy from Balata Refugee Camp, was killed when an improvised explosive device he was preparing to throw at Israeli soldiers, accidentally went off prematurely. After his death, a local terror group, called Balata Battalion, praised Hashash as a “hero” and “lion.”

Palestinian terror groups are recruiting minors to carry out terrorist attacks while Palestinian leaders and international organizations are screaming that “innocent children are being killed.”

Palestinian children are brainwashed against Israel from the cradle and are deliberately placed in harm’s way, while the UN and the rest of the world look the other way.

The UN members who held an emergency session to discuss the visit by a Jew to the Temple Mount are the biggest hypocrites of all. These supposed purveyors of virtue do not want to acknowledge that the Palestinian recruitment of children as soldiers is the real threat to peace and security, and not a Jew walking on the grounds of a holy site in Jerusalem.

It would have been better for the UN and all those who rushed to condemn Ben-Gvir’s visit had they called an emergency session to see why Palestinian children are being sent by their own people to die in clashes with the Israeli army.

It would also have been better had the UN held a special session to discuss the Palestinian leadership’s responsibility for its ongoing incitement against Israel and encouraging minors to seek death as “martyrs.”

By failing to confront the child exploitation, the UN and Israel’s enemies are endangering the lives of more Palestinian children who have been recruited to join the jihad (holy war) against Israel and Jews.

The blood of the next Palestinian child killed in battle will be on the hands of the liars in the corridors of the UN and the offices of major newspapers around the world, which continue to ignore Palestinian atrocities against their own people.