Auschwitz death camp (Shutterstock)

Nederlands + English

Op 12 april 1945 bezocht Generaal Dwight Eisenhower Ohrdruf, een buitenkamp van Buchenwald. Bij zijn terugkeer in de Verenigde Staten, benadrukte hij het belang van het verspreiden van de waarheid over de Holocaust:
“Ik heb dit bezoek met opzet afgelegd, om uit de eerste hand bewijs te kunnen leveren, mocht er in de toekomst ooit een tendens ontstaan om deze beschuldigingen louter als propaganda te beschouwen”.

Door Noam Fruchter, The Algemeiner

De woorden van Eisenhower klinken 77 jaar later nog steeds na. In februari 2022 nam de Sheffield Hallam Universiteit in Engeland Shahd Abusalama, een universitair docent, weer aan, nadat ze een poster van een student had verdedigd waarop stond: “Stop de Palestijnse Holocaust.”

Op Twitter schreef Abusalama dat ze begreep waarom de student de term Holocaust gebruikte in verwijzing naar Israëls aanvallen in Gaza. Het doet er niet toe dat de militaire acties van Israël in Gaza een antwoord zijn op de willekeurige raketbeschietingen van Hamas of dat er inspanningen worden gedaan om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken door precisieaanvallen en “Roof Knocking”. (ICNN: Kloppen op het dak is de gewoonte om bewoners van een gebouw te waarschuwen voordat het wordt gebombardeerd om de bewoners de tijd te geven de aanval te ontvluchten.)

De wereld heeft de uitdrukking “nooit vergeten” in onze collectieve psyche ingebakken om te voorkomen dat er nog een Holocaust zou kunnen plaatsvinden. Maar heeft de Holocaust zijn betekenis verloren? Op sociale media en universiteitscampussen hebben anti-Zionisten er een gewoonte van gemaakt om de benarde situatie van de Palestijnen te vergelijken met de Holocaust. Historica – en nu gezant van de regering Biden – Deborah Lipstadt beschrijft dergelijke vergelijkingen tussen Joden in Israël en nazi’s als een vorm van “soft-core ontkenning,” ook bekend als Holocaust verdraaiing.

Van 1939 tot 1945 werden meer dan zes miljoen Joden vermoord door het nazi-regime en hun collaborateurs. In heel Europa werden Joden ontmenselijkt, naar concentratie- en vernietigingskampen gestuurd, en vermoord in gaskamers en op andere gruwelijke manieren. Anti-Israël activisten op universiteitscampussen beweren echter dat er een “Palestijnse Holocaust” is. Zij beschuldigen Israël ervan genocide en etnische zuivering te hebben gepleegd tegen de Palestijnen sinds de stichting van de Joodse staat.

Dit is overduidelijk onjuist.

I.F. Stone, een zionistische voorvechter en linkse politieke journalist uit de jaren veertig, beschrijft een bijzonder gruwelijk verslag van hoe verscheidene nazi-collaborateurs die deel uitmaakten van pro-Nazi Arabische militaire eenheden in Palestina aankwamen om de strijd aan te binden met de pas opgerichte Joodse staat. Over de Arabische vluchtelingen die de gevechten ontvluchtten, zegt Stone: “Terwijl de Arabische guerrilla’s naar binnen trokken, trok de Arabische burgerbevolking naar buiten.” Het is ironisch dat Shabtai Levy, de burgemeester van Haifa, bij de Arabische leiders pleitte om in hun huizen te blijven. Zij vertelden Levy dat het Arabisch Hoger Comité, voorgezeten door de Grootmoefti van Jeruzalem en nazi-collaborateur Haj Amin al-Husseini, hen had bevolen te vertrekken.

Verwijzend naar de “Nakba”, beweren anti-Zionisten ten onrechte dat meer dan 700.000 Palestijnen uit hun huizen zijn verdreven sinds de oprichting van de Joodse staat. Maar zoals hierboven is gezegd, geeft dat een vertekend beeld van de geschiedenis en wordt ook voorbijgegaan aan het vergelijkbare aantal Joden die uit Arabische landen zijn verdreven enkel en alleen omdat zij Joods waren, en die gedwongen waren naar Israël te komen.

Bovendien is de Palestijnse bevolking sinds 1948 aanzienlijk gegroeid. Iedereen met een minimum aan kritisch redeneervermogen kan zien dat de bewering van etnische zuivering of genocide op de Palestijnen gewoon absurd is.

In 2020 bestond de Arabische bevolking in Israël uit 1,96 miljoen mensen, of 21,1 procent van de bevolking, vergeleken met 20,2 procent in 2008. Sinds 1960 is de Palestijnse bevolking elk jaar met 2,65 procent toegenomen. Palestijnen die het Israëlische staatsburgerschap hebben, hebben ook dezelfde rechten als alle Israëli’s en hebben zitting in de Knesset, het Hooggerechtshof, het IDF en alle facetten van het openbare en particuliere leven.

Op de een of andere manier hebben de nazi’s Joden nooit een van deze voorrechten gegeven.

Ondanks dit feitelijke bewijs hebben antisemitische groeperingen zoals SJP er een gewoonte van gemaakt om feiten over de Holocaust te verzinnen op sociale media, en zelfs om overlevenden van de Holocaust lastig te vallen.

Bij het onderzoek naar het Palestijnse leiderschap tijdens de Tweede Wereldoorlog is het bovendien verontrustend te vernemen dat de Palestijnen met de nazi’s hebben gecollaboreerd.

Haj Amin al-Husseini, de Grootmoefti van Jeruzalem, nam deel aan Hitlers visie om het Joodse volk uit te roeien. Hij moedigde moslimrecruten aan om zich aan te sluiten bij de SS-regimenten in de Balkan, bevorderde nazi-propaganda in de Arabische wereld en maakte zelfs een rondreis door vernietigingskampen in Europa en had een ontmoeting met Adolf Hitler.

In 2021 erkende het Palestijnse leiderschap de Grootmoefti als rolmodel, door scholen naar hem te vernoemen en hem op sociale media te eren. Aangezien 63% van de millennials en Gen Z’ers in de Verenigde Staten niet over de basiskennis beschikken dat zes miljoen Joden in de Holocaust zijn vermoord, zou het voor anti-Israël groepen gemakkelijk kunnen zijn om deze jongeren over te halen de Holocaust of de leugen dat hetzelfde met de Palestijnen gebeurt, te ontkennen.

De morele en rechtvaardige wereld – en universiteitsbestuurders en campusfunctionarissen – moeten zich tegen deze leugens verzetten.

 

 

ENGLISH:

On April 12, 1945, General Dwight Eisenhower visited Ohrdruf, a subcamp of Buchenwald. Upon his return to the United States, he emphasized the importance of spreading the truth about the Holocaust:
“I made the visit deliberately, in order to be in a position to give first-hand evidence of these things if ever, in the future, there develops a tendency to charge these allegations merely to propaganda.”

By Noam Fruchter, The Algemeiner

The words of Eisenhower still ring true 77 years later. In February 2022, Sheffield Hallam University in England reinstated Shahd Abusalama, an associate lecturer, after she defended a student’s poster that said: “Stop the Palestinian Holocaust.”

On Twitter, Abusalama wrote that she understood why the student used the term Holocaust in reference to Israel’s strikes in Gaza. Never mind the fact that Israel’s military actions in Gaza are in response to indiscriminate rocket fire from Hamas or that efforts are made to minimize civilian casualties through precision strikes and roof-knocking.

The world ingrained the phrase “never forget” into our collective psyche to prevent another Holocaust from occurring. Yet, has the Holocaust lost its significance? On social media and college campuses, anti-Zionists have made it a habit to compare the plight of Palestinians with the Holocaust. Historian — and now Biden administration envoy — Deborah Lipstadt describes such comparisons between Jews in Israel and Nazis as a form of “soft-core denial,” also known as Holocaust inversion.

From 1939 to 1945, more than six million Jews were murdered by the Nazi regime and their collaborators. Throughout Europe, Jews were dehumanized, sent to concentration camps and death camps, and murdered in gas chambers and by other horrific means. However, anti-Israel activists on college campuses contend there is a “Palestinian Holocaust.” They accuse Israel of committing genocide and ethnic cleansing against the Palestinians ever since the founding of the Jewish state.

This is blatantly false.

I.F. Stone, a Zionist advocate and left-wing political journalist of the 1940s, describes a particularly horrifying account of how several Nazi collaborators who were part of pro-Nazi Arab military units arrived in Palestine to battle the newly founded Jewish state. About the Arab refugees who fled from the fighting, Stone states, “While the Arab guerrillas were moving in, the Arab civilian population was moving out.” It is ironic that Shabtai Levy, the mayor of Haifa, pleaded with Arab leaders to remain in their homes. They told Levy that the Arab Higher Committee, chaired by the Grand Mufti of Jerusalem and Nazi collaborator Haj Amin al-Husseini, ordered them to leave.

Referring to the “Nakba,” anti-Zionists falsely claim that over 700,000 Palestinians have been displaced from their homes since the establishment of the Jewish state. But as stated above, that distorts the history and also ignores the similar number of Jews who were expelled from Arab lands just for the crime of being Jewish, and were forced to come to Israel.

Furthermore, the Palestinian population has grown significantly since 1948. Anyone with a modicum of critical reasoning ability can see that the claim of ethnic cleansing or genocide against the Palestinians is just absurd.

In 2020, the Arab population in Israel comprised 1.96 million people, or 21.1% of the population, compared with 20.2 percent in 2008. Since 1960, the Palestinian population has increased by 2.65% every year. Palestinians who have Israeli citizenship also have the same rights as all Israelis, and serve in the Knesset, the Supreme Court, the IDF, and every facet of public and private life.

Somehow, Jews were never afforded any of those privileges by the Nazis.

Despite this factual evidence, antisemitic groups like SJP, have made it common practice to fabricate facts about the Holocaust on social media, and even to harass Holocaust survivors.

Furthermore, in examining Palestinian leadership during World War II, it is distressing to learn that the Palestinians collaborated with the Nazis.

Haj Amin al-Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem, participated in Hitler’s vision to annihilate the Jewish people. He encouraged Muslim recruits to join the SS regiments in the Balkans, promoted Nazi propaganda in the Arab world, and even toured death camps in Europe and met with Adolf Hitler.

In 2021, the Palestinian leadership recognized the Grand Mufti as a role model, naming schools after him and honoring him on social media. With 63% of millennials and Gen Z’ers in the United States lacking the basic knowledge that six million Jews were murdered in the Holocaust, it could be easy for anti-Israel groups to persuade these youths to deny the Holocaust or the lie that the same thing is happening to Palestinians.

The moral and just world — and university administrators and campus officials — must stand up to these lies.