Eynat Guez, CEO van loonlijstbeheerbedrijf Papaya Global

Eynat Guez, CEO of payroll management company, Papaya Global
(Calcalist/Screenshot)

Nederlands + English

High-tech gigant wordt eerste bedrijf dat geld terugtrekt uit Israël vanwege justitiële hervormingen, wat leidt tot woede van het eigen bestuur.

Door: WIN

“Als ze politiek wil bedrijven, dan moet ze haar functie bij Papaya Global beëindigen.”

De CEO van Papaya Global, een in Tel Aviv gevestigde wereldwijde payroll- en betalingsbeheerplatform unicorn, kondigde donderdag aan dat haar bedrijf van plan is al de fondsen uit Israël terug te trekken uit protest tegen de gerechtelijke hervormingsplannen van de regering, wat een van de geldschieters van het bedrijf en een lid van de raad van bestuur ertoe aanzette haar op te roepen haar functie neer te leggen.

Papaya mede-oprichter en CEO Eynat Guez reageerde op de opmerkingen van premier Benjamin Netanyahu over het belang van de hervorming van de rechterlijke macht en schreef op Twitter dat haar bedrijf de “pijnlijke maar noodzakelijke zakelijke stap” nam om alle fondsen van het bedrijf uit Israël terug te trekken.

“Het is onduidelijk of we vanuit Israël internationale economische activiteiten kunnen ontplooien,” schreef Guez.

“Geen enkele investeerder zal geld steken in een staat waar de democratie afbrokkelt.”

“De startende natie kan niet bestaan zonder democratie,” voegde ze eraan toe.

Dovi Frances, een ondernemer in financiële diensten die waarnemer is in het bestuur van Papaya en de oprichtingspartner van Group 11, een in LA gevestigd risicokapitaal dat in Papaya investeerde, riep Guez op om af te treden.

“Als ze politiek wil bedrijven, dan moet ze haar functie bij Papaya Global beëindigen,” vertelde hij aan Channel 12 news.

“Het geld is niet van haar, maar van de Israëli’s die in het bedrijf hebben geïnvesteerd,” zei hij.

Hij zei dat, hoewel hij “respect” heeft voor Guez, de zet de Israëlische samenleving alleen maar verder zou verdelen.

“Ik steun deze stap echt niet, naar mijn mening is dit niet de manier om een persoonlijk politiek standpunt uit te drukken, naar mijn mening leidt het alleen maar tot de voortzetting van de verdeeldheid in de natie,” zei hij.

Frances verduidelijkte dat “het waar is dat de CEO het volledige recht heeft om de middelen van het bedrijf te beheren bij elke bank die hij geschikt acht, en dat de raad van bestuur gewoonlijk niet betrokken hoeft te zijn bij een dergelijke beslissing. Maar dit betekent niet dat een bankrekening kan worden gebruikt als een instrument om ruzie te maken en een politiek statement te maken.”

Dinsdag gingen enkele honderden hightech werknemers in Tel Aviv de straat op om te protesteren tegen de overheidshervormingen.

Papaya, een platform voor loonbeheer, heeft meer dan 700 werknemers over de hele wereld en een waardering van zo’n 3,7 miljard dollar.


*******************************

ENGLISH

High-tech giant becomes first company to withdraw funds from Israel over judicial reforms, prompting outrage from its own board.

By World Israel News

“If she wants to engage in politics, then she should finish her position at Papaya Global.”

The CEO of Papaya Global, a Tel Aviv-based global payroll and payment management platform unicorn, announced on Thursday that her company plans to withdraw all of its funds from Israel in protest of the government’s judicial reform plans, prompting one of the company’s backers and a member of its board to call on her to resign her position.

Papaya co-founder and CEO Eynat Guez responded to Prime Minister Benjamin Netanyahu’s remarks about the importance of reforming the judiciary, writing on Twitter that her company was taking the “painful but necessary business step” of withdrawing all of the company’s funds from Israel.

“It is unclear if we can conduct international economic activity from Israel,” Guez wrote.

“No investor will put money in a state where democracy is crumbling.”

“The startup nation can’t exist without democracy,” she added.

Dovi Frances, a financial services entrepreneur who is a Papaya board observer and the founding partner of Group 11, an LA-based venture capital that invested in Papaya, called on Guez to resign.

“If she wants to engage in politics, then she should finish her position at Papaya Global,” he told Channel 12 news.

“The money is not hers, but the Israelis’ who invested in the company,” he said.

He said that while he has “respect” for Guez, the move would only further split Israeli society.

“I really do not support this move, in my view this is not the way to express a personal political position, in my view it only leads to the continuation of the division in the nation,” he said.

Frances clarified that “it is true that the CEO has full right to manage the company’s funds in any bank they see fit, and the board is usually not required to be involved in such a decision. But this does not mean that a bank account can be used as a tool for disputing and making a political statement.”

On Tuesday several hundred high tech employees took to the streets in Tel Aviv to protest the government reforms.

Papaya, which is a payroll management platform, has more than 700 employees around the world and a valuation of some $3.7 billion.