Het Park Hotel in Netanya waar op 27 maart 2002 een zelfmoordterrorist 30 gasten doodde en 140 gewonden veroorzaakte.
The Park hotel in Netanya where on March 27, 2002, a suicide bomber killed 30 guests and injured 140.

Nederlands + English

Hamas-terroristisch meesterbrein Abbas al-Sayed pleegde in 2001 de terreuraanslag in het Sharon-winkelcentrum, waarbij 35 Israëli’s omkwamen en honderden gewond raakten, en in 2002 de bomaanslag op de Sederavond in het Park Hotel in Netanya, waarbij 30 doden en 140 gewonden vielen. Hij werd in 2006 veroordeeld voor de rechtbank van Tel Aviv en kreeg 35 opeenvolgende levenslange gevangenisstraffen.

Door Jewish Press

Nu heeft al-Sayed zijn masterdiploma in Arabische Studies van de Al-Quds Universiteit behaald terwijl hij achter de tralies zit. Zijn vrouw heeft een persbericht uitgegeven waarin ze zegt: “Overgeleverd aan de onrechtvaardigheid van de gevangenis en de directeur, slagen onze gevangenen in het ter wereld brengen van kinderen achter de tralies, en in onderwijs, het behalen van de hoogste graden dankzij hun geduld, moed, standvastigheid en sterke wil.”

Het brengen van kinderen houdt verband met een schandaal dat de Israëli’s enkele jaren geleden schokte, toen werd onthuld dat veiligheidsgevangenen hun sperma naar hun vrouwen konden smokkelen om de voortplanting van de moorddadige soort te garanderen.

Het nieuws over het masterdiploma van al-Sayed bleek echt te zijn, en zijn vrouw zei dat hij topscores had gehaald en van plan is zijn doctoraal te halen zodra hij uit de gevangenis komt.

Is dat in 35 keer levenslang?

Al-Sayed was een leider van de Izz al-Din al-Qassam Brigades van Hamas in Tulkarem. Hij verkreeg explosievengordels, rekruteerde mannen om zelfmoordaanslagen uit te voeren, en huurde chauffeurs om hen naar Israël te brengen. Hij hielp de zelfmoordenaar Abd el-Baset Awda van het Park Hotel bij het opstellen van zijn testament en maakte een video-opname waarop hij het voorlas. Awda liet zijn gordel ontploffen in het hotel waar gasten zich hadden verzameld voor een Pesach Seder. Het was een van de dodelijkste terreuraanslagen van de Tweede Intifada.

Matan Peleg, CEO van Im Tirtzu, en Maor Zemach, voorzitter van Lech Yerushalayim, die ons attent maakten op het persbericht van mevrouw al-Sayed, zeiden in een verklaring: “Het feit dat de Al-Quds Universiteit opereert op het grondgebied van het soevereine Jeruzalem en zichzelf toestaat titels uit te delen aan afschuwelijke terroristen en moordenaars is een schande voor de Staat Israël. Net zoals de minister van Onderwijs optreedt om scholen te sluiten die aanzetten tot geweld, moet zij onmiddellijk optreden om deze instelling te sluiten die aanzet tot moord. De directeuren moeten onmiddellijk naar de gevangenis worden gestuurd.”

 

ENGLISH

Hamas terrorist Mastermind Abbas al-Sayed carried out the 2001 Sharon shopping mall terror attack, in which 35 Israelis died and hundreds were wounded, and the 2002 Seder night Park Hotel bombing in Netanya that left 30 dead and 140 wounded. He was convicted in 2006 in the Tel Aviv District Court and sentenced to 35 consecutive life sentences.

Bhy: Jewish Press

Now we’re told al-Sayed has just received his master’s degree in Arab Studies from Al-Quds University while behind bars. His wife issued a press release saying: “At the mercy of the injustice of the prison and the warden, our prisoners innovate in bringing children into the world behind bars, and in education, obtaining the highest degrees thanks to their patience, courage, steadfastness and strong will.”

The bringing children thing relates to a scandal that shocked Israelis a few years ago when it was revealed that security prisoners were able to smuggle their sperms to their wives to guarantee the promulgation of the murderous species.

The news about al-Sayed’s Master’s degree turned out to be real, and his wife said he got top marks and plans to get his doctorate as soon as he is released from prison.

Is that  35 lifetimes?

Al-Sayed was a leader of Hamas’s Izz al-Din al-Qassam Brigades in Tulkarem, and obtained explosive belts, recruited men to carry out suicide bombings, and hired drivers to take them to Israel. He helped the Park hotel suicide bomber Abd el-Baset Awda write his will and shot a video of him reading it. Awda detonated his belt in the hotel where guests had gathered for a Passover Seder. It was one of the deadliest terror attacks of the Second Intifada.

Matan Peleg, CEO of Im Tirtzu, and Maor Zemach, Chairman of Lech Yerushalayim, who alerted us to Mrs. al-Sayed’s press release, said in a statement: ”The fact that Al-Quds University operates within the territory of sovereign Jerusalem and allows itself to distribute titles to abominable terrorists and murderers is a disgrace for the State of Israel. Just as the Minister of Education acts to close schools that incite violence, she must act immediately to close this institution that incites murder. The principals should be sent to prison immediately.”