Een gedekte tafel voor de Pesach maaltijd.
A table set for the Passover seder meal.

Nederlands + English

Woensdagavond bij zonsondergang begon de viering van Pesach (Passover) in Israël en Joodse huizen over de hele wereld, als families en vrienden samenkomen voor de Pesach-seder (rituele maaltijd) en de wonderbaarlijke bevrijding van hun voorouders uit de slavernij in Egypte vieren.

Bron: Bridges for Peace – Kate Norman

De feestdag wordt elk jaar gevierd op de 15e dag van de bijbelse maand Nisan en duurt tot de 22e dag van de maand, die dit jaar valt van zonsondergang op 5 april tot 13 april. Het is een van de eerste van de bijbelse feesten die God voorschrijft in Leviticus 23.

Het eerste Pesach vond plaats in het land Egypte, vlak voordat de kinderen van Israël aan hun uittocht uit de slavernij begonnen. God gaf Mozes en Aäron specifieke instructies voor het houden van het feest, die zij doorgaven aan alle Israëlieten, zoals beschreven in Exodus 12.

Elk Hebreeuws huishouden moest een lam zonder smet nemen en dat in huis houden tot de nacht van Pesach, wanneer de lammeren werden gedood en hun bloed op de deurpost van het huis werd aangebracht.

Het bloed van het lam beschermde de Israëlieten tegen de tiende en laatste plaag tegen Farao en de Egyptenaren, de dood van de eerstgeborenen. Toen de engel des Heren door het land Egypte trok om de eerstgeborenen te slaan, passeerde hij de Hebreeuwse huizen met bloed op de deurpost was aangebracht, en liet hen ongedeerd.

God gebood de Israëlieten die nacht ongezuurd brood te eten, omdat zij in allerijl zouden vertrekken en geen tijd hadden om te wachten tot het brood was gerezen. En toen Hij de Israëlieten instructies gaf om het feest voor de komende generaties te vieren, droeg Hij hen op om zeven dagen lang geen gezuurd brood te eten en ter herinnering alle zuurdesem uit hun huizen te verwijderen.

Duizenden jaren later houden de nakomelingen van de kinderen van Israël dit feest nog steeds. Zoals Exodus 12:26 zegt, zullen de Israëlitische kinderen door de generaties heen vragen naar de betekenis van het Pesach-feest, waarop hun ouders moeten antwoorden: “Het is het Pascha offer van de Heer, die over de huizen van de kinderen van Israël in Egypte ging, toen Hij de Egyptenaren sloeg en onze huishoudens verloste” (Exod. 12:27a).

Het eerste Pascha in Egypte was een haastige aangelegenheid, want de Israëlieten werd bevolen de maaltijd in allerijl te eten, met hun riemen en schoenen aan en hun staf in de hand (Exod. 12:11), klaar om in een oogwenk uit Egypte te vluchten.

Nu gaat het anders. De moderne Pesach seder duurt uren, omdat het Joodse volk geniet van de tijd, het verhaal doorleest van de wonderbaarlijke bevrijding van hun voorouders door de Exodus en zich overgeeft aan de bijbehorende rituelen. Deze rituelen zijn bedoeld om iedereen erbij te betrekken, zoals de kinderen aan tafel die het verhaal beginnen te vertellen door te vragen: “Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?”.

De familie neemt dan de Haggadah door, de Pesach-gids waarin zij samen het Exodusverhaal lezen en het traditionele voedsel van de Pesach-seder eten.

De seder is gevuld met rijke symboliek en omvat verschillende ingrediënten. De karpas of groente, meestal peterselie, symboliseert de hysopplant die de Israëlieten in het bloed van het lam doopten en op de deurpost schilderden. De maror, of bittere kruiden, meestal mierikswortel, symboliseert de bitterheid van de slavernij in Egypte. De charoset, een zoet mengsel van appels, noten, kruiden en wijn of druivensap, symboliseert de specie die de Israëlieten gebruikten om specie voor bakstenen te maken terwijl zij slaven waren. Het bot van de lamsschenkel symboliseert het offer, en de beitzah, een hardgekookt ei, vertegenwoordigt het dagelijkse Tempeloffer en de cyclus van het leven.

Elke familie heeft haar eigen tradities en interpretaties van de Haggadah. Joodse mensen uit verschillende hoeken van de diaspora (Joodse bevolking buiten Israël) hebben verschillende recepten en manieren om de seder te houden. Maar op deze avond, in Israël en over de hele wereld, komen zij samen om hun oude Exodus te herdenken en zich te verwonderen over Gods wonderen.

“Ik ben de HEER, uw God, die u uit het land Egypte, uit het huis van slavernij, heeft gehaald.” 

 

*************************************

ENGLISH

Sundown this evening ushers in the celebration of Pesach (Passover) in Israel and Jewish homes around the world, as families and friends will gather for the Passover seder (ritual meal) and celebrate their ancestors’ miraculous deliverance out of slavery in Egypt.

Source: Bridges for Peace – Kate Norman

The holiday is celebrated every year on the 15th day of the biblical month of Nisan and runs until the 22nd day of the month, which this year falls from sundown on April 5 to April 13. It is one of the first of the biblical feasts prescribed by God in Leviticus 23.

The first Passover took place in the land of Egypt, just before the Children of Israel began their Exodus out of bondage. God gave Moses and Aaron specific instructions for how to keep the feast, which they passed on to all the Israelites, as described in Exodus 12.

Each Hebrew household was instructed to take a lamb without blemish and keep it in their house until the night of Passover, when the lambs were killed and their blood painted on the doorpost of the home.

The blood of the lamb protected the Israelites from the tenth and final plague against Pharaoh and the Egyptians, the death of the firstborn. As the angel of the Lord passed through the land of Egypt to smite the firstborn, He passed over the Hebrew homes with blood painted on the doorpost, leaving them unharmed.

God commanded the Israelites to eat unleavened bread that night, as they would be leaving in a hurry and had no time to wait for bread to rise. And when He gave instructions to the Israelites to celebrate the feast for generations to come, He instructed that they eat no leavened bread for seven days and remove all leaven from their homes in remembrance.

Thousands of years later, the descendants of the Children of Israel continue to keep this feast. Just as Exodus 12:26 says, the Israelite children will ask throughout the generations the meaning of the Passover feast, which their parents are to answer: “It is the Passover sacrifice of the Lord, who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when He struck the Egyptians and delivered our households” (Exod. 12:27a).

The first Passover in Egypt was a rushed one, as the Israelites were commanded to eat the meal in haste, wearing their belts and shoes and holding their staffs (Exod. 12:11), ready to flee out of Egypt at a moment’s notice.

Not so today. The modern Passover seder lasts hours, as the Jewish people relish the time, reading through the story of their ancestors’ miraculous deliverance from Exodus and indulging in rituals of the celebration. These rituals are designed to get everyone involved, such as the children at the table who kick off the telling of the story by asking, “Why is this night different from all other nights?”

The family then goes through the Haggadah, the Passover guide in which they read through the Exodus story together and eat the traditional food of the Passover seder.

The seder is filled with rich symbolism and includes several elements. The karpas or vegetable, usually parsley, symbolizes the hyssop plant that the Israelites dipped into the lamb’s blood and painted on the doorpost. The maror, or bitter herbs, usually horseradish, symbolizes the bitterness of slavery in Egypt. The charoset, a sweet mixture of apples, nuts, spices and wine or grape juice, symbolizes the mortar that the Israelites used to make mortar for bricks while they were slaves. The lamb shank bone symbolizes the sacrifice, and the beitzah, a hardboiled egg, represents the daily Temple sacrifice as well as the cycle of life.

Each family has their own traditions and spins on the Haggadah. Jewish people from different corners of the Diaspora (Jewish population outside Israel) have different recipes and ways of conducting the seder. But on this night, in Israel and around the world, they join together to remember their ancient Exodus and marvel on God’s wondrous miracles.

“I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.”