Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in een interview met Fox News presentator Bret Baier, 20 september 2023 (Foto: Screenshot)
Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in an interview with Fox News anchor Bret Baier, Sept. 20, 2023 (Photo: Screenshot)

Nederlands + English

JERUSALEM, ISRAEL – Voor het eerst sinds 2019 heeft de aankomende koning van Saoedi-Arabië een exclusief interview gegeven met een groot Amerikaans televisienetwerk.

Door: Allisrael News

Niet alleen was het interview op Fox News Channel uitzonderlijk zeldzaam, het was nog zeldzamer omdat het in het Engels was.

Ik kan je vertellen dat kroonprins Mohammed bin Salman (MBS), na vier uur met hem te hebben doorgebracht tijdens twee afzonderlijke ontmoetingen, uitstekend Engels spreekt.

Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in een interview met Fox News presentator Bret Baier, 20 september 2023 (Foto: Bandaralgaloud/Twitter)

“Er is steun van de regering van president Biden om dat punt [van vrede met Israël] te bereiken,” zei MBS.

“Voor ons is de Palestijnse kwestie erg belangrijk. We moeten dat deel oplossen. En we hebben goede onderhandelingen die doorgaan.”

“Tot nu toe gaan we kijken waar we heengaan,” zei MBS. “We hopen dat we een plek zullen vinden die het leven van de Palestijnen zal verlichten en Israël als een speler in het Midden-Oosten zal krijgen.”

Maar in elk westers tv-interview dat ik MBS in het verleden heb zien geven, sprak hij in het Arabisch.

MBS had duidelijk een aantal belangrijke dingen te zeggen en door in het Engels te spreken wilde hij er zeker van zijn dat hij rechtstreeks tot het Amerikaanse volk sprak en niet via een vertaler.

En het belangrijkste wat MBS zei was dit: Hij wil vrede sluiten met de Joodse staat Israël en hij gelooft dat dit in feite mogelijk is en geen utopie.

“Elke dag komen we dichter bij” een historische vredes- en normaliseringsovereenkomst met Israël, vertelde MBS aan Fox News presentator Bret Baier in een exclusief interview dat woensdagavond, oostkusttijd, werd uitgezonden.

Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman in een interview met Fox News presentator Bret Baier, 20 september 2023 (Foto: Bandaralgaloud/Twitter)

Baier vroeg de kroonprins naar berichten dat de Saoedi’s “gesprekken hadden opgeschort” over normalisatie met Israël.

MBS ontkende dergelijke berichten botweg (waarvan ik wil opmerken dat ze werden gepubliceerd door veel Israëlische nieuwszenders, maar die ALL ISRAEL NEWS niet publiceerde omdat we het ongefundeerde verslag van een Arabisch nieuwskanaal gevestigd in Londen niet geloofden).

“Nee, nee, nee, dat is niet waar,” zei MBS.

“Dus, denkt u – als u het zou typeren – bent u dichtbij?” vroeg Baier.

“Elke dag komen we dichterbij,” zei MBS met een glimlach.

Het interview van de kroonprins met Fox News werd meteen een groot verhaal hier in Israël, in Saoedi-Arabië en in het hele Midden-Oosten.

Op woensdagavond was het zelfs het voorpagina hoofdverhaal op de website van Al Arabiya, de grootste Saoedische krant.

************************************

ENGLISH

JERUSALEM, ISRAEL – For the first time since 2019, the next king of Saudi Arabia has given an  exclusive interview  with a major American television network.

By: Allisrael News

Not only was the interview on the Fox News Channel exceptionally rare, it was rarer still because it was in English.

I can tell you that after spending four hours with him over two separate meetings, Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS) speaks excellent English.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in an interview with Fox News anchor Bret Baier, Sept. 20, 2023 (Photo: Bandaralgaloud/Twitter)

“There is support from President Biden’s administration to get to that point [of peace with Israel],” MBS said.

“For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part. And we have good negotiations that continue.”

“Until now, we’re going to see where we go,” MBS said. “We hope that we will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East.”

However, in every Western TV interview I’ve seen MBS give in the past, he has spoken in Arabic.

Clearly, MBS had some important things to say and by speaking in English he wanted to make sure he was speaking directly to the American people and not through a translator.

And the most important thing MBS said was this: He wants to make peace with the Jewish state of Israel, and he believes this is, in fact, possible and not a pipe dream.

“Every day we get closer” to an historic peace and normalization deal with Israel, MBS told Fox News anchor Bret Baier in an exclusive interview that aired on Wednesday evening, East Coast time.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in an interview with Fox News anchor Bret Baier, Sept. 20, 2023 (Photo: Bandaralgaloud/Twitter)

Baier asked the crown prince about reports that the Saudis “had suspended talks” over normalization with Israel.

MBS flatly denied such reports (which I will note were published by many Israeli news outlets, but that ALL ISRAEL NEWS did not publish because we did not believe the unsourced report from an Arabic news outlet based in London).

“No, no, no, that’s not true,” MBS said.

“So, do you think – if you were to characterize it – are you close?” Baier asked.

“Every day we get closer,” MBS said with a smile.

The crown prince’s interview with Fox News immediately became a big story here in Israel, in Saudi Arabia, and throughout the Middle East.

Indeed, on Wednesday evening it was the front-page lead story on the website of Al Arabiya, the largest Saudi newspaper.