Screenshot van IDF Instagram post waarop een soldaat te zien is die een Bijbel in het Hebreeuws draagt, inclusief het Nieuwe Testament, 8 okt. 2021.
Screenshot of IDF Instagram post showing a soldier carrying a Bible in Hebrew, including the New Testament, Oct. 8, 2021.

Nederlands + English

Een gewone ..foto geplaatst op het Instagram-account van de Israël Defense Forces zorgde vorige week voor nationale opschudding waarop een soldaat te zien is die een Hebreeuwse Bijbel vasthoudt met zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

“Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus werden nieuwe rekruten van het Pantserkorps, op 21 augustus, beëdigd tijdens de traditionele ceremonie bij het monument van het Pantserkorps,” luidde het generieke onderschrift.

De foto veroorzaakte een explosie op de sociale media met verschillende negatieve commentaren die de IDF ervan beschuldigden te proberen rekruten te bekeren tot het christendom. Veel Israëli’s – misschien niet wetend dat alle christenen geloven in het Oude Testament als het Woord van God – waren boos dat het Nieuwe Testament werd gekoppeld aan de Tanach.

De IDF staat christelijke soldaten toe trouw te zweren aan Israël op een bijbel die ook een Nieuw Testament bevat, net zoals moslims dat altijd hebben gedaan op een Koran. Joodse soldaten gebruiken een Tenach voor hun ceremonie.

Maar hoewel het normaal is voor een christelijke Israëlisch-Arabische rekruut om een volledige Bijbel te ontvangen van de IDF, zou die hoogstwaarschijnlijk in het Arabisch zijn. Wat deze foto opmerkelijk maakt is dat dit Oude en Nieuwe Testament samen in het Hebreeuws is en dat, bij nadere inspectie, er een speldje op zit van Natzor, een voorprogramma voor Messiasbelijdende Joodse rekruten dat wordt geleid door een plaatselijk ministerie.

Dit geeft waarschijnlijk aan dat de soldaat die de Bijbel vasthoudt een Israëlische Hebreeuws-sprekende Messiasbelijdende Jood is.

Samen met de controversiële foto meldde Channel 20 – een Israëlische nieuwszender – beschuldigingen van het uitdelen van Messiaanse literatuur aan soldaten. De IDF zei dat het beschuldigingen van zendingsactiviteiten serieus neemt.

“De IDF is een smeltkroes van de Israëlische samenleving daarom is het gepast om het te beschermen tegen zendingscampagnes,” zei de IDF in een verklaring. “Het hoofd van het militaire rabbinaat werkt hard om het moreel van onze troepen te versterken in het belang van al onze soldaten, van alle religies. De realiteit waarin missionaire krachten van buitenaf proberen te infiltreren in het leger is bizar en gevaarlijk.”

Twee dagen nadat de foto werd gepost, uploadde een beroemde Israëlische rapper en rechtse activist, bekend als The Shadow (HaTzel in het Hebreeuws), dezelfde afbeelding naast elkaar met een afbeelding van een moslim IDF-soldaat die trouw zweert op een Koran.

“Ik zag dat velen een wenkbrauw optrokken over de foto van een soldaat die trouw zweert op een Nieuw Testament,” schreef rapper Yoav Eliasi. “De IDF heeft dus ook christenen. Het is niet raar en het is niet vreemd. Ieder zweert op wat hij gelooft en zij zweren om het Land Israël en het volk van Israël met hun leven te beschermen. Christenen en Arameeërs zweren bij het Nieuwe Testament, Moslims bij de Koran, Joden bij de Tenach. Moedig hen aan, haal hen niet naar beneden! De IDF is een smeltkroes, en dit is een ontroerende foto! Ik ben trots op iedereen die dit land beschermt.”

De foto kreeg meer dan 13.000 likes en oogstte meer dan 600 commentaren vanaf dinsdagavond, velen waren het eens met Eliasi, terwijl anderen tegendraads bleven.

Verschillende Messiasbelijdende Joden gebruikten de commentaarsectie om misverstanden recht te zetten en om uit te leggen hoe zij nog steeds Joden kunnen zijn en in het Nieuwe Testament kunnen geloven.

“Ik ben Joods, Israëlisch en ik geloof dat Jesjoea de Joodse Messias is. Ik zal niet van gedachten veranderen vanwege de mening van een meerderheid,” schreef een van hen.

Een ander moedigde degenen die commentaar gaven aan om Jesaja 53 in de Tanach te lezen en te vergelijken met het Nieuwe Testament.

In een besloten Messiaanse Facebookgroep ontstond een discussie over de post.

“Het was zo ontroerend om de commentaren te lezen en te zien dat we in het Lichaam van de Messias in Israël jonge mensen hebben die zeker en trots zijn op hun geloof. Ga zo door! Jullie zijn een bron van trots voor God, jullie ouders, de gemeenten waar jullie zijn opgegroeid, en voor het Lichaam als geheel,” schreef de commentator. “Want ik schaam mij het evangelie niet, omdat het de kracht van God is, die redding brengt aan een ieder die gelooft: eerst aan de Jood, daarna aan de heiden,” Romeinen 1:16.”

*************************
ENGLISH:

A generic photo posted on the Israel Defense Forces’s Instagram account created a national stir last week showing a soldier holding a Hebrew Bible with both the Old and New Testament

“For the first time since the outbreak of the coronavirus, new recruits of the Armored Corps, on Aug. 21, were sworn in at the traditional ceremony at the Armored Corps monument,” the generic caption read.

The photo caused an explosion on social media with several negative comments accusing the IDF of trying to convert recruits to Christianity. Many Israelis – perhaps unaware that all Christians believe in the Old Testament as the Word of God – were angry that the New Testament was paired with the Tanach.

The IDF allows Christian soldiers to pledge allegiance to Israel on a Bible which includes a New Testament, just as Muslims have always done so on a Quran. Jewish soldiers use a Tanach for their ceremony.

But while it is normal for a Christian Israeli-Arab recruit to receive a full Bible from the IDF, it would most likely be in Arabic. What makes this picture remarkable is that this Old and New Testament together is in Hebrew and that, upon closer inspection, it has a pin from Natzor, a pre-army program for Messianic Jewish recruits run by a local ministry.

This likely indicates that the soldier holding the Bible is an Israeli Hebrew-speaking Messianic Jew.

Along with the controversial photo, Channel 20 – an Israeli news channel – reported allegations of Messianic literature being distributed to soldiers. The IDF said it takes allegations of missionary activity seriously.

“The IDF is a melting pot of Israeli society therefore it is fitting to protect it from missionary campaigns,” the IDF said in a statement. “The chief military rabbinate works hard to strengthen the morale of our troops for the sake of all of our soldiers, from all religions. The reality in which outside missionary forces are attempting to infiltrate the army is bizarre and dangerous.”

Two days after the photo was posted, a famous Israeli rapper and right-wing activist known as The Shadow (HaTzel in Hebrew), uploaded the same image juxtaposed with an image of a Muslim IDF soldier pledging allegiance on a Quran.

“I saw that many raised an eyebrow about the photo of a soldier pledging allegiance on a New Testament,” rapper Yoav Eliasi wrote. “So the IDF also has Christians. It’s not weird and it’s not strange. Each one pledges on what he believes and they swear to protect the Land of Israel and the people of Israel with their lives. Christian and Arameans pledge on the New Testament, Muslims on the Quran, Jews on the Tanach. Encourage them, don’t bring them down! The IDF is a melting pot, and this is a touching photo! I’m proud of anyone who protects this country.”

The photo received over 13,000 likes and garnered more than 600 comments as of Tuesday night, many agreeing with Eliasi while others remained defiant.

Several Messianic Jews used the comment section to correct misunderstandings and to explain how they can still be Jews and believe in the New Testament.

“I am Jewish, Israeli and I believe Yeshua is the Jewish Messiah. I won’t change my mind because of the opinion of a majority,” one wrote.

Another encouraged those who commented to read Isaiah 53 in the Tanach and compare to the New Testament.

In a closed Messianic Facebook group, a discussion about the post ensued.

“It was so touching to read the comments and to see that in the Body of the Messiah in Israel we have young people who are secure and proud of their faith. Keep going! You are a source of pride to God, your parents, the congregations where you grew up, and to the Body as a whole,” the commenter wrote. “‘For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentile,’ Romans 1:16.”