SamariaPresident Isaac Herzog (4-L) at ribbon-cutting ceremony of new school in Samaria,
Aug. 31, 2021.
(Facebook)

Nederlands + English

Elk bezoek aan Samaria is een duik in de diepten van onze geschiedenis. Verleden en heden zijn hier tussen de bergen verweven,” zei Herzog, die van centrum-links op de politieke kaart komt.

Door Aryeh Savir, TPS

De verbondenheid van het Joodse Volk met Judea en Samaria “kan niet worden ontkend en verminderd,” verklaarde de Israëlische president Isaac Herzog terwijl hij dinsdag met zijn vrouw een inwijdingsceremonie bijwoonde van een nieuwe middelbare school in Samaria, in de aanloop naar het nieuwe schooljaar.

Sprekend bij de inhuldiging van een nieuw gebouw van de Tzviyah middelbare school in de gemeenschap Har Bracha, met uitzicht op de stad Sichem (Nabloes), verklaarde Herzog dat hij “voor een moment de politieke debatten over de permanente regeling met de Palestijnse buren opzij wil zetten en één eenvoudige waarheid wil zeggen – de diepe verbondenheid van het Joodse volk met deze gebieden kan niet worden ontkend en teruggedrongen.”

“Deze plek raakt mijn DNA, als jood en als Israëliër. Immers, elk bezoek aan Samaria is een duik in de diepten van onze geschiedenis. Verleden en heden zijn hier tussen de bergen verweven,” verklaarde hij.

Herzog komt van centrum-links op de politieke kaart en wordt niet beschouwd als een fervent voorstander van Israëls aanwezigheid in Judea en Samaria.

Deze uitspraken zijn des te belangrijker tegen de achtergrond van de uitspraken van de linkse organisatie Peace Now, die hem veroordeelde voor zijn bezoek in Samaria.

“De president omarmt de extremisten op de heuvels,” verklaarde de organisatie, die tegen de aanwezigheid van Israël in Judea en Samaria is, voorafgaand aan het bezoek.

“Het is betreurenswaardig om te zien hoe hij, die zich tegen de nederzettingenonderneming heeft verzet, genezen raakt en het voortbestaan van een kleine en extreme minderheid in de ‘bezette gebieden’ normaliseert,” aldus de verklaring.

“De leerlingen, de leraren, zoals in het hele land, zijn opgewonden voor de opening van het schooljaar morgen. Dank aan mijn vriend Yossi Dagan, hoofd van de [Samaria Regionale] Raad, voor de gastvrijheid. Wij wensen iedereen vruchtbare en veilige studies, vrede en succes,” zei Herzog.

United with Israel droeg bij aan dit artikel

 

**************************************

ENGLISH:

Every visit to Samaria is a dive into the depths of our history. Past and present are folded here between the mountains,” said Herzog, who comes from the center-left on the political map.

By Aryeh Savir, TPS

The Jewish People’s connection to Judea and Samaria “cannot be denied and reduced,” Israeli President Isaac Herzog declared while attending an inauguration ceremony of a new high school in Samaria with his wife on Tuesday, ahead of the new school year.

Speaking at the inauguration of a new building of the Tzviyah high school in the community of Har Bracha, overlooking the city of Shechem (Nablus), Herzog stated that he “wants to put aside for a moment the political debates regarding the permanent settlement with the Palestinian neighbors and say one simple truth – the deep connection of the Jewish people to these areas cannot be denied and reduced.”

“This place touches my DNA, as a Jew and an Israeli. After all, every visit to Samaria is a dive into the depths of our history. Past and present are folded here between the mountains,” he declared.

Herzog comes from the center-left on the political map and is not considered an ardent supporter of Israel’s presence in Judea and Samaria.

These statements are even more significant over the background of those made by the left-wing Peace Now organization, which condemned him for his visit in Samaria.

“The president is embracing the extremists on the hills,” the organization, which is opposed to Israel’s presence in Judea and Samaria, stated ahead of the visit.

“It is unfortunate to see how he who has opposed the settlement enterprise becomes inured and normalizes the continued existence of a small and extreme minority in the ‘occupied territories,’” the statement said.

“The students, the teachers, as all over the country, are excited for the opening of the school year tomorrow. Thanks to my friend Yossi Dagan, head of the [Samaria Regional] Council, for the hospitality. We wish everyone fruitful and safe studies, peace and success,” Herzog said.

United with Israel contributed to this