De bovengrond van de berg Sodom bestaat voor meer dan 95% uit zout, zodat men geloofde
dat er geen enkele plant op of in de berg kon groeien. Bovendien was de grot in totale duisternis.
DODE ZEE

Nederlands + English

Plant, gevonden in Berg Sodom, heeft wetenschappers verbijsterd. Ezechiëls profetie over de Dode Zee zou het mysterie kunnen oplossen.

Door: Israel365 NewsAdam Eliyahu Berkowitz

Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond. Ezechiel 47:8 (HSV)

Een gids verkende een grot diep in de berg Sodom aan de oevers van de Dode Zee toen hij een plant ontdekte die groeide in de ultrazouten rotsachtige bodem in totale duisternis. Onderzoekers zijn nog bezig met het onderzoek, maar de gids ziet de plant als het zoveelste teken dat de geprofeteerde revitalisering van de Dode Zee op dit moment plaatsvindt.

Op zondag meldde Y-Net dat er een nieuw type plant was ontdekt in een grot in Mount Sodom aan de oevers van de Dode Zee. De plant werd ontdekt door Shlomi Lobaton , een 45-jarige gids voor speleologie en abseilen, terwijl hij een groep door de grot leidde. Diep onder de grond ontdekte Lobaton slierten waarvan hij dacht dat ze door recente regens in de grot waren gespoeld. Toen hij aan de slierten trok, ontdekte hij tot zijn verbazing dat die in de rotsen waren geworteld.

“Ik realiseerde me plotseling dat ik iets had gevonden dat leefde, een plant die geworteld was in de muren van de grot,” zei Lobaton. Hij bracht onmiddellijk wetenschappers van de Hebreeuwse Universiteit op de hoogte en vertelde hen over zijn ontdekking.

De ontdekking was om verschillende redenen verrassend. De oppervlaktegrond van Mount Sodom bestaat voor meer dan 95% uit zout, dus men geloofde dat er geen plant op of in de berg kon groeien. Bovendien bevond de grot zich in totale duisternis, wat betekent dat de plant zou moeten kunnen overleven zonder fotosynthese.

Het Ynet rapporteerde over een expeditie waarbij Lobaton prof. Zach Adam, hoofdbotanicus van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, diep de grot in leidde. De professor nam een ​​monster van de vondst en doet momenteel onderzoek.

“Het wordt nog steeds onderzocht,” zei Lobaton. “Ze weten nog steeds niet wat het is.”

Lobaton is een deskundige gids die gespecialiseerd is in grotten en het gebied van de Dode Zee. Hoewel hij zegt dat hij momenteel geen religieuze levensstijl heeft, kreeg hij onderwijs in yeshiva als jonge man en heeft hij de Bijbel hoog in het vaandel staan, aangezien hij profetieën in het land zich zag ontvouwen.

“Israël is het heilige land”, zei hij. “Dat zie ik elke keer als ik door het land toer. Ik zie vissen in vijvers aan de oever van de Dode Zee. Ik vond een plant in totale duisternis. De kruisvaarders konden de heiligheid van het land niet zien, dus noemden ze het de Dode Zee. De Bijbel noemt het de Zoutzee. Ik wil mensen laten zien dat de zee niet dood is. Vroeger was het vol leven en dat zal het weer zijn. Dit proces vindt vandaag de dag plaats.”

De Bijbel bevestigt Lobaton’s beoordeling van de Dode Zee. Toen Lot uitkeek over de vallei waar nu de Dode Zee is, zag hij een ongelooflijk vruchtbare en goed bevloeide streek.

En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de HEERE, als het land Egypte.. Genesis 13:10 (HSV)

De Bijbel vertelt dat het landschap veranderde toen de verwoesting door vuur en zwavel van Sodom en Gomorra de vallei in een woestenij veranderde. Mensen die tegenwoordig de Dode Zee bezoeken, zouden het inderdaad moeilijk vinden om zich een tuin in die dorre regio voor te stellen.

Inderdaad, de revitalisering van de Dode Zee speelt een prominente rol in de profetieën die beschrijven dat water vanuit Jeruzalem naar het oosten in de Dode Zee stroomt. Volgens de profeet Ezechiël zal de Dode Zee aan het einde der dagen wemelen van het leven.

Toen zei hij tegen mij: ‘Deze wateren komen uit in de richting van het oostelijke gebied en zullen afdalen in de Araba; en wanneer zij de zee ingaan in de zee van het bedorven water, zullen de wateren genezen zijn. En het zal geschieden dat elk levend wezen waar het mee wemelt waar de rivieren ook komen, zal leven; en er zal een zeer grote menigte vissen zijn; want deze wateren zijn daarheen gekomen opdat alle dingen genezen en mogen leven waar de rivier ook komt. Ezechiël 47:8-9 (Israel Bible)

De ontdekkingen van Lobaton zijn ook besproken door Aline, een blogger, bedoeld voor de gemeenschap van Braziliaanse evangelische christenen. Ze heeft documentaires in het Portugees gemaakt over de profetische implicaties van de ontdekkingen van Lobaton.

Moderne Methusalem: Israëlische dadelpalm ontkiemt uit 2000 jaar oud zaad

Lobaton was ook te zien in een documentaire geproduceerd door Aline die een boekrol beschrijft die in Masada was gevonden en die de profetie van de dorre doodsbeenderen bevatte uit Ezechiël. De profetie beschrijft dorre beenderen die weer tot leven komen om God te loven. Op de vindplaats werd ook een dadelzaadje gevonden. Onderzoekers slaagden erin het zaad te laten ontkiemen en uit het 2000 jaar oude zaad groeide een dadelpalm in K. Letura bij Eilat.

“Dit ging over hoe Ezechiëls profetie zich vandaag manifesteerde,” zei Lobaton. “Die dadelpalmsoort bestaat niet meer. Maar nu is het weer tot leven gekomen.”

*********************************************

 

Plant found in Mount Sodom has scientists baffled. Ezekiel’s Dead Sea prophecy may solve the mystery
DEAD SEA

ENGLISH

Plant found in Mount Sodom has scientists baffled. Ezekiel’s Dead Sea prophecy may solve the mystery

By: Israel365 NewsAdam Eliyahu Berkowitz

“This water,” he told me, “runs out to the eastern region, and flows into the Arabah; and when it comes into the sea, into the sea of foul waters, the water will become wholesome. Ezekiel 47:8 (The Israel Bible)

A tour guide was exploring a cave deep in Mount Sodom on the shores of the Dead Sea when he discovered a plant growing in the ultra-saline rocky soil and total darkness. Researchers are still investigating, but the tour guide sees the plant as just another sign that the prophesied revitalization of the Dead Sea is happening right now.

On Sunday, Y-Net reported that a new type of plant had been discovered in a cave in Mount Sodom on the shores of the Dead Sea. The plant was discovered by Shlomi Lobaton, a 45-year-old caving and abseiling guide, as he led a group through the cave. Deep underground, Lobaton discovered strands he thought had been washed into the cave by recent rains. When he tugged at the strands, he was surprised to discover that the strands were rooted into the rocks.

“I suddenly realized that I had found something that was alive, a plant that was rooted in the walls of the cave,” Lobaton said. He immediately notified scientists at Hebrew University and told them of his discovery.

The discovery was surprising for several reasons. The surface soil of Mount Sodom is made of more than 95% salt so it was believed that no plant could grow on, or in, the mountain. In addition, the cave was in total darkness, meaning the plant would need to be able to survive without photosynthesis.

The Ynet reported on an expedition in which Lobaton led Prof. Zach Adam,  a senior botanist from the Hebrew University of Jerusalem, deep into the cave. The professor took a sample of the find and is currently investigating.

“It is still being investigated,” Lobaton said. “They are still unsure of what it is.”

Lobaton is an expert tour guide who specializes in caves and the Dead sea region. While he says that he does not currently live a religious lifestyle, he learned in yeshiva as a young man and holds the Bible in high regard, seeing prophecy unfolding in the land.

“Israel is the holy land,” he said. “I see that whenever I tour the land. I see fish in ponds on the shore of the Dead Sea. I found a plant in total darkness. The Crusaders couldn’t see the sanctity of the land so they named it the Dead Sea. The Bible calls it the Sea of Salt. I want to show people that the sea is not dead. It used to be full of life and it will be again. This process is happening today.”

The Bible confirms Lobaton’s assessment of the Dead Sea.  When Lot looked out on the valley where the Dead Sea is now, he saw an incredibly fertile and well-watered region.

And Lot lifted up his eyes, and beheld all the plain of the Jordan, that it was well watered every where, before Hashem destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of Hashem. Genesis 13:10

The Bible relates that the landscape changed when the fire and brimstone destruction of Sodom and Gomorrah turned the valley into a wasteland. Indeed, people who visit the Dead Sea today would find it difficult to envision a garden in the arid region.

Indeed, the revitalization of the Dead Sea figures prominently in prophecy which describes water flowing east from Jerusalem into the Dead Sea. According to the Prophet Ezekiel, in the end of days, the Dead sea will be teeming with life.

Then said he unto me: ‘These waters issue forth toward the eastern region and shall go down into the Arabah; and when they shall enter into the sea into the sea of the putrid waters the waters shall be healed. And it shall come to pass that every living creature wherewith it swarmeth whithersoever the rivers shall come shall live; and there shall be a very great multitude of fish; for these waters are come thither that all things be healed and may live whithersoever the river cometh. Ezekiel 47:8-9 (The Israel Bible)

Lobaton’s discoveries have also been covered by Aline, a blogger who addresses the community of Brazilian evangelical Christians. She has made documentaries in Portuguese about the prophetic implications of Lobaton’s discoveries.

Modern-Day Methuselah: Israeli Date Palm Sprouts From 2,000-Year-Old Seed

Lobaton was also featured in a documentary produced by Aline describing a scroll found at Masada that contained the Dry Bones Prophecy of Ezekiel. The prophecy describes dry bones coming back to life to praise God. A date seed was also found at the site. Researchers succeeded in reviving the seed and a date palm grew from the 2,000-year-old seed in K.Letura near Eilat.

“This was about how Ezekiel’s prophecy was manifesting today,” Lobaton said. “That species of date palm no longer exists. But now it has returned to life.”