Bezoekers lopen langs de watertoren op de ruïnes van de geëvacueerde nederzetting Homesh op 27 augustus 2019.
Visitors walk by the water tower on the ruins of the evacuated settlement of Homesh on August 27, 2019.
(Hillel Maeir/Flash90)

Nederlands + English

Statement van het ministerie van Netanyahu komt wanneer de Israëlische gezant wordt ontboden vanwege de intrekking door de Knesset van een deel van de terugtrekkingswet; niet duidelijk of commitment van toepassing is op Homesh buitenpost

Door The Times of Israel – ASH OBEL

Premier Benjamin Netanyahu moest woensdag verduidelijken dat zijn extreemrechtse regering geen nieuwe nederzettingen zou bouwen op de noordelijke Westelijke Jordaanoever nadat de VS deze week zware kritiek hadden geuit op de wetgeving van de Knesset die hervestiging van geëvacueerde gebieden toestaat.

Een verklaring van het ministerie van Netanyahu, uitgegeven nadat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de Israëlische ambassadeur Mike Herzog had ontboden voor opheldering over de intrekking van een deel van de terugtrekkingswet, trachtte de wetgeving af te schilderen als een symbolische rechtzetting van een historisch onrecht.

“Het besluit van de Knesset om delen van de terugtrekkingswet in te trekken, maakt een einde aan de discriminerende en vernederende wetgeving die Joden verhinderde om te leven in gebieden van de noordelijke Westelijke Jordaanoever, die deel uitmaken van ons historische thuisland”, aldus de verklaring.

“De regering is echter niet van plan om in deze gebieden nieuwe gemeenschappen te bouwen”, aldus de verklaring, waarbij werd opgemerkt dat verschillende leden van de oppositie de wet hadden gesteund.

De nieuwe wetgeving, die dinsdagochtend vroeg werd aangenomen, draaide clausules terug van de terugtrekkingswet uit 2005 die Israëli’s verbande uit het gebied waar ooit de nederzettingen van Homesh, Ganim, Kadim en Sa-Nur stonden.

De vernietigde nederzettingen zijn voor aanhangers een symbool geweest van een onrecht dat ze ongedaan hebben willen maken, terwijl de Palestijnen de gebieden zien als een ander deel van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever dat van hen is afgepakt.

Israëls ambassadeur in de VS Mike Herzog. 

De verklaring maakte niet duidelijk of de hervestiging van gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever die tijdens de terugtrekking van 2005 werden geëvacueerd, met name Homesh, onder de definitie van “nieuwe” nederzettingen zou vallen.

De intrekking zal de inspanningen van de coalitie versterken om een ​​verwilderde buitenpost, wat Homesh momenteel is, en een yeshiva te legaliseren, terwijl het leger deze met de grond gelijk had gemaakt. ( De yeshiva was door activisten sinds 2005 herhaaldelijk hersteld)

Kolonisten van Homesh Yeshiva verzamelen zich op 30 december 2021 in een tent in de voormalige nederzetting
Homesh,
 ten westen van de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever (MENAHEM KAHANA / AFP)

Het intrekken van de inreisbeperkingen voor Joden was een noodzakelijke stap in de richting van legalisering van de buitenpost. Homesh is gebouwd op particulier Palestijns land, volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof.

De verklaring markeert een ander geval van Netanyahu die gedwongen wordt zijn pro-nederzetting coalitiepartners in bedwang te houden in het licht van toenemende oppositie tegen het regeringsbeleid van de bondgenoten van Israël, met name de VS,

Het besluit van de regering om delen van de terugtrekkingswet in te trekken, stuitte op felle kritiek van de regering-Biden, die de zeldzame stap nam om Herzog op het matje te roepen.

Een lezing uitgegeven door de VS na de ontmoeting van Herzog met de Amerikaanse plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman zei dat de Amerikaanse functionaris “de bezorgdheid van de VS overbracht” met betrekking tot de aspecten van de terugtrekkingswet van 2005 die door de Knesset werd ingetrokken, inclusief het verbod op het vestigen van nederzettingen in het noorden van de Westelijke Jordaanoever.

Dossier: Amerikaans onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman in Seoul, Zuid-Korea, 8 juni 2022
. (AP Photo/Lee ​​Jin-man)

De twee diplomaten bespraken ook “het belang van het feit dat alle partijen afzien van acties of retoriek die de spanningen in aanloop naar de ramadan, het Pascha en de paasvakantie verder kunnen doen oplaaien”. Dit zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een duidelijke verwijzing naar de bewering van minister van Financiën Bezalel Smotrich eerder deze week, dat het Palestijnse volk een “uitvinding” is – een bewering die de VS maandag afzonderlijk veroordeelde. Eerder deze maand riep Smotrich op tot het “wegvagen” van een Palestijnse stad in aanvullende opmerkingen die kritiek van de VS opleverden. Hij verontschuldigde zich later.

De Israëlische ambassade in Washington weigerde commentaar te geven op de bijeenkomst.

Hoewel de lezing van het ministerie van Buitenlandse Zaken de vergadering van dinsdag niet typeerde als een formele oproep of een uitbrander aan het adres van Herzog, vertelde een bron die bekend was met de zaak aan The Times of Israel dat dit in feite de reden was voor deze ontmoeting.

Dit was de eerste keer in meer dan tien jaar dat een Israëlische gezant in Washington met een dergelijke dagvaarding te maken kreeg, wat een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen de regering-Biden en de harde lijn van Netanyahu’s regering markeerde.

Uren eerder opende plaatsvervangend woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Vedant Patel de dagelijkse persbriefing met een lange verklaring waarin hij de Knesset-stemming veroordeelde die delen van de terugtrekkingswet introk, met het argument dat de stap indruiste tegen de Israëlische toezeggingen aan de VS tijdens de regering-Bush.

Patel zei dat de VS “extreem verontrust” waren door de wet, waarbij hij opmerkte dat een van de steden waar de wet de deur opent voor mogelijke hervestiging, gebouwd was op particulier Palestijns land.

Kolonisten van de Homesh yeshiva verzamelen zich op 30 december 2021 in een tent in de voormalige nederzetting Homesh,
ten westen van de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever (MENAHEM KAHANA/AFP)

Op een top in Egypte op zondag heeft de Israëlische regering toegezegd om gedurende vier maanden geen vorderingen te maken met de plannen voor nederzettingen en gedurende zes maanden geen vorderingen te maken met de legalisatie van buitenposten op de Westelijke Jordaanoever, als onderdeel van een overeenkomst met de Palestijnse Autoriteit die bedoeld is om de spanningen in de aanloop naar de ramadan en de Pesach-periode te verminderen.

Een maand eerder, en slechts enkele dagen voor een soortgelijke top in de Jordaanse stad Aqaba, gaf het panel dat verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de bouw van nederzettingen groen licht voor het grootste pakket ooit gebouwde woningen – bijna 10.000.

Jacob Magid heeft bijgedragen aan dit rapport.

************************************

ENGLISH

Statement from Netanyahu’s office comes as Israeli envoy is summoned over Knesset’s repeal of part of Disengagement Law; not clear if commitment applies to Homesh outpost.

By The Times of Israel – ASH OBEL

 

Prime Minister Benjamin Netanyahu was forced to issue a clarification on Wednesday that his far-right government would not build any new settlements in the northern West Bank after the US heavily criticized legislation by the Knesset this week that allows resettlement of evacuated areas.

A statement from Netanyahu’s office, issued after the US State Department summoned Israeli Ambassador Mike Herzog for clarifications on the repeal of part of the Disengagement Law, sought to portray the legislation as symbolically righting a historic injustice.

“The decision of the Knesset to cancel parts of the Disengagement Law brings to an end discriminatory and humiliating legislation that prevented Jews from living in areas of the northern West Bank, which is part of our historic homeland,” the statement said.

“However, the government has no intention of building new communities in these areas,” the statement said, noting that several members of the opposition had supported the law.

The new legislation, which was passed early Tuesday morning, rolled back clauses of the 2005 Disengagement Law that banned Israelis from the area where the settlements of Homesh, Ganim, Kadim and Sa-Nur once stood.

The destroyed settlements have been a symbol to supporters of an injustice they have sought to undo, while to Palestinians the areas are viewed as another section of West Bank territory stripped from them.

 

Israel’s Ambassador to the US Mike Herzog. (Courtesy)

The statement did not clarify whether the resettlement of West Bank communities evacuated in the 2005 disengagement, particularly Homesh, would come under the definition of “new” settlements.

The repeal will bolster the coalition’s efforts to legalize a wildcat outpost currently occupying the site of Homesh and a yeshiva that has been built there, which activists have repeatedly reestablished, while the army has razed it, since 2005.

 

Settlers at the Homesh Yeshiva gather in a tent at the former settlement of Homesh,
west of the West Bank city of Nablus, on December 30, 2021 (MENAHEM KAHANA / AFP)

Repealing restrictions on Jewish entry was a required step toward legalizing the outpost. Homesh is built on private Palestinian land, according to a High Court ruling.

The statement marks another case of Netanyahu being forced to restrain his pro-settlement hardline coalition partners in the face of mounting opposition to the government’s policies from Israel’s allies, particularly the US.

The government’s decision to repeal parts of the Disengagement Law drew fierce criticism from the Biden administration, which took the rare step of summoning Herzog for an unscheduled meeting.

A readout issued by the US after Herzog’s meeting with US Deputy Secretary of State Wendy Sherman said the American official “conveyed US concern” regarding the aspects of the 2005 Disengagement Law that the Knesset voted to rescind, including the prohibition on establishing settlements in the northern West Bank.

 

US Deputy Secretary of State Wendy Sherman in Seoul, South Korea, June 8, 2022.
(AP Photo/Lee Jin-man)

The two diplomats also “discussed the importance of all parties refraining from actions or rhetoric that could further inflame tensions leading into the Ramadan, Passover, and Easter holidays,” the State Department said in an apparent reference to Finance Minister Bezalel Smotrich’s claim earlier this week that the Palestinian people are an “invention” — a claim the US condemned separately on Monday. Earlier this month, Smotrich called to “wipe out” a Palestinian town in additional comments that drew US criticism. He later apologized.

The Israeli embassy in Washington declined to comment on the meeting.

While the State Department readout did not characterize Tuesday’s meeting as a formal summoning or dressing down of Herzog, a source familiar with the matter told The Times of Israel that this was effectively the reason for the sit-down.

This marked the first time in over a decade that an Israeli envoy in Washington has faced such a summons, marking a further deterioration in relations between the Biden administration and the hardline Netanyahu government.

Hours earlier, US State Department deputy spokesman Vedant Patel opened the daily press briefing with a lengthy statement condemning the Knesset vote revoking parts of the Disengagement Law, arguing that the move flew in the face of Israeli commitments made to the US during the Bush administration.

Patel said the US was “extremely troubled” by the legislation, noting that one of the towns to which the law opens the door for potential resettlement was built on private Palestinian land.

 

Settlers at the Homesh yeshiva gather at a tent at the former settlement of Homesh,
west of the West Bank city of Nablus, on December 30, 2021 (MENAHEM KAHANA/AFP)

At a summit in Egypt on Sunday, the Israeli government committed to not advancing settlement plans for four months and not advancing the legalization of West Bank outposts for six months, as part of an agreement with the Palestinian Authority designed to reduce tensions ahead of the Ramadan and Passover period.

A month prior, and just days before a similar summit in the Jordanian city of Aqaba, the panel responsible for authorizing settlement construction green-lit the largest-ever package of settlement homes — nearly 10,000.

Jacob Magid contributed to this report.