Prime Minister Benjamin Netanyahu | File photo: Oren Ben Hakoon

Nederlands + English

Aangezien de premier nog geen uitnodiging voor het Witte Huis heeft ontvangen, fungeert zijn naaste medewerker, minister van Strategische Zaken Ron Dermer, als contactpersoon met de regering.

Door: Israel Hayom

Nu de staatsbegroting is goedgekeurd en de regering niet langer wordt bedreigd door onmiddellijke omvallen, heeft premier Benjamin Netanyahu zijn inspanningen naar het buitenland verlegd, met een specifieke nadruk op de VS, heeft Israel Hayom vernomen.

Als zodanig is Netanyahu bezig met een delicate dans om onnodige wrijving met Israëls grootste bondgenoot te vermijden, door een bewuste inspanning om zijn gevechten met het Witte Huis te kiezen.

Zo heeft hij controversiële wetgeving tegen ngo’s die in Israël actief zijn opzij geschoven, omdat dit voor zijn regering niet van groot belang wordt geacht.

Aan de andere kant heeft hij voet bij stuk gehouden wat betreft de nederzettingen, onder meer over de legalisering van de joodse aanwezigheid in de voormalige gemeenschap Homesh in Samaria. De nadruk op diplomatie betekent dat Netanyahu zal trachten Iran centraal te stellen, maar ook de Abraham-akkoorden zal versterken om Saoedi-Arabië aan boord te krijgen.

Ondertussen zullen minister van Strategische Zaken Ron Dermer en nationaal veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi naar verwachting nog een diplomatieke reis naar de Verenigde Staten maken, met als agenda het Iraanse nucleaire programma.

Dit wordt het tweede bezoek van Dermer en Hanegbi aan de VS, terwijl Netanyahu sinds zijn aantreden nog geen uitnodiging uit Washington heeft ontvangen.

Dermer wordt beschouwd als Netanyahu’s contactpersoon voor de regering-Biden en is belast met het onderzoeken van haar houding ten aanzien van verschillende stappen van de Israëlische regering, waarbij de premier zijn beleid dienovereenkomstig bijstuurt – enerzijds om het rechtse beleid van zijn regering te handhaven, anderzijds om de betrekkingen niet te laten ontsporen.

In de afgelopen weken heeft Netanyahu op aanbeveling van Dermer en na druk van het Witte Huis het wetsvoorstel van Likud MK Ariel Kallner inzake de ngo-belasting, waarin werd voorgesteld buitenlandse overheidsbijdragen aan non-profitorganisaties tegen 65% te belasten, van tafel geveegd.

De kwestie is de afgelopen dagen uitvoerig besproken, maar achter de schermen werd zij op dezelfde manier bevroren als een andere wet van de Likud die bedoeld was om terreurgelden van de Palestijnse Autoriteit in beslag te nemen.

Het wetsvoorstel is ingediend door MK Amit Halevi en is bedoeld om terreurgelden in beslag te nemen in plaats van ze te bevriezen. Ondertussen wordt de wet om soortgelijke redenen niet gepromoot. Washington heeft zijn afkeer uitgesproken over de formulering van het voorstel, en Netanyahu heeft het in de ijskast gezet om onnodige wrijving te voorkomen.

Volgens politieke bronnen kregen andere internationale zaken die onlangs met Netanyahu werden besproken een soortgelijke reactie – voorzichtigheid ten aanzien van de VS en Dermer die de zaak onderzoekt.

Ambtenaren benadrukten dat ondanks de meningsverschillen de banden tussen Jeruzalem en Washington “hecht” blijven.

**************************************

ENGLISH:

As the prime minister is yet to receive an invitation to the White House, his close associate, Strategic Affairs Minister Ron Dermer, acts as a liaison vis-à-vis the administration.

By: Israel Hayom

With the state budget passed and the government no longer threatened by immediate collapse, Prime Minister Benjamin Netanyahu has shifted his efforts abroad, with a specific emphasis on the US, Israel Hayom has learned.

As such, Netanyahu has engaged in a delicate dance to avoid unnecessary friction with Israel’s greatest ally, through a deliberate effort to pick and choose his battles with the White House.

This has seen him shelve controversial legislation targeting NGOs operating in Israel since this is not considered to be of great importance to his government.

On the other hand, he has stood firm on settlements, including over the legalization of Jewish presence in the former community of Homesh in Samaria. The focus on diplomacy means that Netanyahu will seek to put Iran front and center, but also bolster the Abraham Accords in order to bring Saudi Arabia on board.

Meanwhile, Strategic Affairs Minister Ron Dermer and National Security Advisor Tzachi Hanegbi are expected to go on another diplomatic trip to the United States, the agenda being the Iran nuclear program.

This will be Dermer and Hanegbi’s second visit to the US, while Netanyahu has not yet received an invitation from Washington since taking office.

Dermer is considered Netanyahu’s liaison vis-à-vis the Biden administration and is in charge of examining its attitude to various steps taken by the Israeli government, with the prime minister steering his policy accordingly – on the one hand, to maintain the right-wing policies of his government, and on the other, not to have relations unravel.

In recent weeks, on Dermer’s recommendation and after pressure from the White House, Netanyahu took Likud MK Ariel Kallner NGO tax bill, which proposed that foreign government contributions to nonprofits be taxed at 65%, off the table.

The issue has been discussed extensively in recent days, but behind the scenes, it was frozen the same way as another law from the Likud meant to confiscate terror funds from the Palestinian Authority.

The bill was proposed by MK Amit Halevi and is meant to confiscate terror funds instead of freezing them. In the meantime, the law is not being promoted for similar reasons. Washington expressed dislike of the wording of the proposal, and Netanyahu put it on hold to reduce unnecessary friction.

According to political sources, other international matters that were brought up for discussion with Netanyahu recently received a similar response – caution vis-a-vis the US and Dermer looking into the matter.

Officials stressed that despite the disagreements, the ties between Jerusalem and Washington remain “close.”