Eritrese asielzoekers die zich verzetten tegen het regime in Eritrea en pro-regime activisten raken slaags met de Israëlische politie in het zuiden van Tel Aviv,
Eritrean asylum seekers who oppose the regime in Eritrea and pro-regime activists clash with Israeli police in south Tel Aviv, September 2, 2023. (Photo: Avshalom Sassoni/Flash90)

Nederlands + English

In een zeldzame actie eerder deze maand beval de Israëlische politie de preventieve sluiting van vier Eritrees-orthodoxe kerken in het zuiden van Tel Aviv, na gewelddadige botsingen tussen vijandige groepen Eritrese asielzoekers het weekend ervoor. Bij de botsingen raakten meer dan 160 mensen gewond, waaronder politieagenten, en werden delen van Tel Aviv vernield, aldus lokale media.

Door: Allisrael News

De maatregel betekent een ongewone en ernstige beknotting van de godsdienstvrijheid, aangezien de vier kerken op last van de staat Israël hun zondagsdiensten op 10 september niet mochten houden.

Danny Kopp, voorzitter van de Evangelische Alliantie van Israël, veroordeelde de beslissing van de politie.

“De sluiting van de Eritrese kerken is een ernstige schending van de fundamentele burgerrechten en een ongekende escalatie in het beknotten van de religieuze vrijheden van christenen in Israël,” vertelde Kopp aan ALL ISRAEL NEWS.

De politie rechtvaardigde de ongebruikelijke beslissing door te beweren dat de Israëlische militaire inlichtingendienst waarschuwde dat asielzoekers uit verschillende delen van het land mogelijk opnieuw van plan zijn om samen te komen in Tel Aviv om de conflicten tussen aanhangers en tegenstanders van het Eritrese regime voort te zetten.

Kopp antwoordde dat het sluiten van de kerken ‘als een ‘voorzorgsmaatregel’ om geweld te onderdrukken aantoonbaar een vals voorwendsel is en volkomen niet te rechtvaardigen. Het maakt de kans op geweld alleen maar groter. Het is duidelijk een middel om het leven voor de Eritrese gemeenschap als geheel ondraaglijk te maken in een poging hen ertoe te bewegen het land te verlaten.”

Pastor Haile, leider van de Eritrese Pinkstergemeente (Evangelische Kerk) in Tel Aviv, vertelde aan ALL ISRAEL NEWS dat de kerken afgelopen weekend inderdaad gesloten waren.

Haile legde uit dat er minstens 12 verschillende Eritrees-orthodoxe kerken in Tel Aviv zijn, waarvan sommige het regime steunen, terwijl andere er tegen zijn.

Het rapport in Haaretz beweerde dat de geestelijkheid probeert te vermijden om zich aan te sluiten bij de voor- of tegenstanders van het regime.

De politie sloot de kerken waarvan de deelnemers als potentiële onruststokers werden beschouwd, benadrukte Haile. Ze waren gemakkelijk te herkennen aan bepaalde kleding die ze droegen en aan posts op sociale media.

Hij zag persoonlijk geestelijken en leden van orthodoxe kerken deelnemen aan de gewelddadige rellen, vertelde Haile aan ALL ISRAEL NEWS.

Omdat de bezoekers van zijn kerk niet deelnamen aan de rellen op 1 september, werd de kerk helemaal niet benaderd door de politie en gingen de reguliere diensten gewoon door.

Volgens Haaretz hebben leiders van de Eritrese gemeenschap ook hun bezorgdheid geuit over de sluiting van de kerken en de inperking van de vrijheid van eredienst.

Op zaterdagochtend deed Knessetlid Gilad Kariv van de Arbeidspartij een beroep op de plaatselijke districtscommandant van politie om de beslissing te heroverwegen.

Haile gelooft echter dat het sluiten van de kerken een afschrikwekkende werking kan hebben, omdat potentiële relschoppers eraan herinnerd worden dat er consequenties zijn voor hun daden.

Volgens de pastor geniet de Eritrese evangelische gemeenschap van de religieuze vrijheid die ze hebben om het evangelie in Israël te verkondigen. Onder het dictatoriale regime van Eritrea worden christenen bedreigd met tien jaar gevangenisstraf alleen voor het bezit van een Bijbel, zei hij.

De relaties tussen de Pinksterbeweging en orthodoxe Eritreeërs in Israël zijn ook problematisch, zoals Haile beschreef dat Pinksterbeweging in elkaar geslagen kunnen worden omdat ze het evangelie verkondigen aan andere Eritreeërs in Tel Aviv.

Toen hem om toestemming werd gevraagd om zijn uitspraken op te nemen in dit exclusieve interview met ALL ISRAEL NEWS, reageerde Haile verrast.

“Natuurlijk,” zei hij. “Wie de waarheid heeft, hoeft niet bang te zijn.”

In tegenstelling tot een dictatuur als Eritrea is Israël een vrij land, waar men niet bang hoeft te zijn, benadrukte Haile.

Volgens Open Doors, een niet-confessionele organisatie die vervolgde christenen wereldwijd steunt, lijden gelovigen in Eritrea die geen deel uitmaken van een van de door de staat gesanctioneerde kerken “onder extreme vervolging, waardoor het een van de moeilijkste plaatsen ter wereld is om Jezus te volgen.”

Open Doors schat dat er minstens 1.000 christenen voor onbepaalde tijd vastzitten in Eritrese gevangenissen.


***********************************

ENGLISH

In a rare move earlier this month, the Israeli police ordered the preventative closure of four Eritrean Orthodox churches in southern Tel Aviv, following violent clashes between hostile groups of Eritrean asylum seekers the weekend prior. The clashes reportedly resulted in over 160 people injured, including police officers, and devastated parts of Tel Aviv, according to local media reports.

By: Allisrael News

The move represents an unusual and serious curtailing of religious freedom, as the four churches were, by order of the State of Israel, forbidden from holding their Sunday services on Sept. 10.

Danny Kopp, president of the Evangelical Alliance of Israel, condemned the police decision.

“The closure of the Eritrean churches is a serious violation of basic civil rights and an unprecedented escalation has been set in clamping down on religious freedoms of Christians in Israel,” Kopp told ALL ISRAEL NEWS.

The police justified the unusual decision by claiming that Israel’s military intelligence warned that asylum seekers from various parts of the country may be planning once again to converge on Tel Aviv to continue the clashes between supporters and opponents of the Eritrean regime.

Kopp responded that the churches being “closed as a ‘precautionary measure’ to quell violence is demonstrably a false pretext and completely unjustifiable. If anything, it increases the likelihood of violence. Clearly, it is a means to make life intolerable for the Eritrean community as a whole in an effort to induce them to leave the country.”

Pastor Haile, leader of the Eritrean Pentecostal (Evangelical) Church in Tel Aviv, told ALL ISRAEL NEWS that the churches were, indeed, closed last weekend.

Haile explained that there are at least 12 different Eritrean Orthodox churches in Tel Aviv, some of which support the regime, while others are against it.

The report in Haaretz claimed that the clergy tries to avoid alignment with either the regime’s supporters or opponents.

The police closed down the churches whose participants were considered potential troublemakers, Haile stressed. They were easily recognizable by certain clothes they wore, as well as posts on social media.

He personally saw clergy and members of Orthodox churches taking part in the violent riot, Haile told ALL ISRAEL NEWS.

Because his church attendees did not take part in the Sept. 1 clashes, the church wasn’t contacted by the police at all and continued their regular services.

According to Haaretz, Eritrean community leaders also expressed concerns over the closure of the churches and the curtailing of the freedom of worship.

On Saturday morning, Labor party Knesset Member Gilad Kariv appealed to the local district police commander to reconsider the decision.

However, Haile believes the church closures could act as a deterrent, reminding would-be rioters that there are consequences for their actions.

According to the pastor, the Eritrean Evangelical community enjoys the religious freedom they have to preach the gospel in Israel. Under Eritrea’s dictatorial regime, Christians are threatened with decade-long prison sentences just for possession of a Bible, he said.

Relations between Pentecostal and Orthodox Eritreans in Israel are problematic as well, as Haile described that Pentecostals can be beaten up for preaching the gospel to other Eritreans in Tel Aviv.

When asked for permission to include his statements in this exclusive ALL ISRAEL NEWS interview, Haile reacted with surprise.

“Of course,” he said. “Whoever has the truth doesn’t need to be afraid.”

Unlike a dictatorship like Eritrea, Israel is a free country, where one doesn’t have to be afraid, Haile emphasized.

According to Open Doors, a non-denominational organization that supports persecuted Christians worldwide, believers in Eritrea who are not part of one of the state-sanctioned churches “suffer extreme persecution, making it one of the hardest places in the world to follow Jesus.”

Open Doors estimates there are at least 1,000 Christians detained in Eritrean prisons indefinitely.