Kolonisten van de Nachala Settlement Movement zetten tenten op in de buurt van Kiryat Arba, met de bedoeling om buitenposten te vestigen in Judea en Samaria, 20 juli 2022. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)
Settlers of the Nachala Settlement Movement set up tents near Kiryat Arba, with the intention to establish outposts in Judea and Samaria, July 20, 2022. (Photo: Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

Foto’s van duizenden kolonisten die zes nieuwe illegale buitenposten op de Westelijke Jordaanoever bestormden, vulden deze week de sociale media en, veroorzaakten verontwaardiging van links en resulteerden in minstens vijf arrestaties.

Door: Allisrsael News – Maayan Hoffman

Maar de stap was, volgens tenminste enkele leiders van de kolonisten, bedoeld als niets meer dan een pr-stunt om politici een bericht te sturen een week nadat de Amerikaanse president Joe Biden de regio had bezocht en sprak over een tweestatenoplossing alsof het 2008 was.

“Genoeg is genoeg”, zei kolonistenleider Josh Hasten, de internationale woordvoerder van Gush Etzion, maar sprak met ALL ISRAEL NEWS op persoonlijke titel.

Hasten zei dat het geen toeval was dat de inspanning in het Bijbelse hart van Israël plaatsvond toen Israël midden in een verkiezingscampagne zat – de vijfde verkiezing in drie jaar.

“Het lijdt geen twijfel dat de mensen van Judea en Samaria al verandering willen zien op 1 november”, zei hij. “Niemand wil terug naar Oslo, concessies, beloften van vrede. We hebben dat eerder geprobeerd, en we kregen zelfmoordaanslagen, een onmiddellijke 500% toename van raketbeschietingen en een handvol dodelijke militaire operaties.”

“We willen deze risico’s, die bewezen valse messiassen te zijn, niet nemen”, voegde Hasten eraan toe.

De operatie van woensdag bracht ongeveer 10.000 vrijwilligers op de been, volgens Nachala, de kolonistenorganisatie die de leiding had,. De kolonisten kozen zes locaties uit en sloegen tenten op in de gebieden. Ze deden geen moeite om permanente gebouwen te bouwen.

De kolonisten werden echter vergezeld door ten minste drie Knesset-leden: Orit Struck, Michal Waldinger en Itamar Ben Gvir, allemaal leden van de Religieuze Zionistische Partij.

Struck heeft een videoboodschap vrijgegeven vanuit een buitenpost in de buurt van Kiryat Arba (de Joodse stad verbonden met het oude Hebron) ter ondersteuning van de inspanning: “Er zijn hier honderden gezinnen, honderden mensen, met kinderen, met baby’s, jongeren die uit het hele land komen die hebben hier een nederzetting gesticht die altijd deel had moeten uitmaken van Kiryat Arba”, zei ze in de film.

Minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked twitterde ter ondersteuning van de activisten en riep de politie op om “hun energie te sparen voor het uitroeien van echte misdaad in het land”, in plaats van tenten op heuveltoppen te ontmantelen. Ze noemde de jongeren die aanwezig waren ‘geweldig’ en een ‘echte inspiratie’ en zei dat hun toewijding dient als ‘een garantie dat het zionisme zal slagen’.

KUNNEN KOLONISTEN DE VERKIEZINGEN BEÏNVLOEDEN?

“Alles is nu verbonden met de verkiezingen en dit maakt er ook deel van uit”, legt prof. Moshe Hellinger van de afdeling Politieke Studies aan de Bar-Ilan University uit. “De Religieuze Zionistische Partij wil de kracht achter hen versterken, en dit soort stappen kan hen helpen.”

Kolonisten hebben over het algemeen een hoog stempercentage (bijna 80%) in vergelijking met de rest van de bevolking (ongeveer 70%), maar hun stemmen kunnen divers zijn. Gegevens die door The Jerusalem Post na de verkiezingen van 2019 uit het Israëlische verkiezingscomité werden verzameld, toonden aan dat de meerderheid van de kolonisten op Likud stemde, gevolgd door het Verenigd Torah-jodendom. De derde partij was de “Unie van Rechtse Partijen”, toen bekend als een eerdere herhaling van de hedendaagse Religieuze Zionistische partij en Yamina.

Hasten zei dat op dit moment, voordat er partijlijsten zijn geregistreerd, het lijkt alsof inwoners van Judea en Samaria twee opties hebben: hun stem uitbrengen op voormalig premier Benjamin Netanyahu en zijn Likud-partij of stemmen op de Religieuze Zionistische partij met Bezalel Smotrich als hoofd en Ben Gvir als nr. 2.

Hij zei dat de meerderheid van de kolonisten niet langer zullen kijken naar New Hope onder leiding van Gideon Sa’ar na zijn recente besluit om samen te werken met Blue and White onder leiding van Benny Gantz. Sa’ar werd voorafgaand aan de laatste verkiezingen goedgekeurd door belangrijke leiders van de kolonisten, waaronder het onlangs afgetreden hoofd van de Yesha Council, hoofd van de Jordan Valley Regional Council, David Elhayani.

“Gantz doet alsof hij de rechtervleugel kan vertegenwoordigen, maar de mensen hier kijken er dwars doorheen”, betoogde Hasten. “Dit zal geen succesvolle strategie zijn voor [Gantz en Sa’ar] in Judea en Samaria.”

NETANYAHU ALS ‘NEMESIS’ VAN DE BOUW?

De kolonisten hebben moeten wennen aan het feit dat er door politici met hen gespeeld werd. Zij deden grootse beloften, variërend van woningbouw tot annexatie, maar hebben tot nu toe weinig gedaan om deze dromen waar te maken.

De nederzettingen werden opgericht nadat Israël het gebied had ingenomen in de Zesdaagse Oorlog van 1967, hoewel Israël nooit de soevereiniteit over de regio heeft uitgesproken. Volgens de ngo B’Tselem zijn er tegenwoordig meer dan 200 Israëlische nederzettingen – ook in Oost-Jeruzalem – met een bevolking van in totaal bijna 620.000. In Judea en Samaria wonen ongeveer 450.000 Israëli’s.

Netanyahu beloofde regelmatig meer woningen op de Westelijke Jordaanoever te bouwen, maar in werkelijkheid was zijn staat van dienst vergelijkbaar met die van minder conservatieve leiders. In 2010, een jaar na de hervatting van het premierschap, stemde hij in met bevriezing van de nederzettingen voor 10 maanden om zijn toenmalige Amerikaanse tegenhanger, president Barak Obama, te sussen. Dit omvatte Jeruzalem niet.

Later verklaarde de regering van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump de nederzettingen legaal, wat de weg had moeten effenen voor een bouwpiek. Volgens een rapport uit 2020 van de linkse, anti-nederzettingswaakhond Peace Now, is het gemiddelde jaarlijkse bouwtempo van Israël in de Joodse nederzettingen tussen 2017 en 2020 echter slechts met ongeveer 25% gestegen. In 2019 werd er minder gebouwd dan in 2018.

Tegelijkertijd blijft de regering illegale Palestijnse bouw in Area C negeren, aldus Naomi Kahn, directeur van de internationale afdeling van de NGO Regavim.

Ze zei dat er in 2021 meer dan 72.000 illegale Palestijnse bouwwerken waren in Area C, vergeleken met minder dan 30.000 in 2008 – een toename van bijna 45.000 bouwwerken. Dit aantal is exclusief landbouwovernames, die moeilijker te volgen zijn.

“De voetafdruk van de nederzettingen in Judea en Samaria is in een zeer lange tijd niet of slechts verwaarloosbaar veranderd, maar de voetafdruk van de Palestijnen over de gebieden is enorm uitgebreid”, betoogde Kahn. “Net zoals illegale bouw van Joodse buitenposten illegaal is, zo moeten acties tegen illegale Arabische bouw gelijkelijk, agressief en universeel worden uitgevoerd. Anders hebben we chaos.”

Bovendien hielp een reeks gebaren van goede wil door Israël voorafgaand aan het bezoek van Biden de gevoelens van frustratie onder de kolonistengemeenschap aanwakkeren.

De coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden (COGAT) kondigde kort voor het bezoek van Biden een reeks maatregelen aan die bedoeld waren om het dagelijkse leven van de Palestijnen te vergemakkelijken. Deze omvatten het legaliseren van de status van 5.500 Palestijnen zonder papieren en buitenlanders die op de Westelijke Jordaanoever en Gaza wonen, evenals het goedkeuren van zes Palestijnse huisvestingsprojecten in Area C.

Israël stemde er ook mee in om een ​​bijeenkomst om Joodse woningbouwprojecten in Oost-Jeruzalem vooruit te helpen uit te stellen tot na Bidens reis, waardoor elke beslissing tot ten minste september wordt uitgesteld.

Kahn zei dat de activisten van de kolonisten die woensdag verschenen, handelden in “wanhoop”.

“Verkiezingen komen en verkiezingen gaan, maar de veranderingen ter plaatse zijn niet tot stand gekomen zoals de rechtse partijen beloofden of verwachtten”, zei Kahn.

Bar-Ilan’s Hellinger zei dat de kolonisten beginnen te begrijpen dat er geen grote verandering zal komen, ongeacht wie er aan de macht komt. Elke coalitie, zei hij, of hij nu geleid wordt door Netanyahu en met of zonder Sa’ar en Gantz, zal de Westelijke Jordaanoever waarschijnlijk niet annexeren, noch in de richting van een tweestatenoplossing gaan.

Kahn zei niettemin dat ze hoopte dat Israëlische politici deze verkiezingsperiode zouden gebruiken om de kwesties opnieuw te definiëren, agenda’s vast te stellen en hun visie op het Bijbelse hartland te verduidelijken.

“Gekozen functionarissen en degenen die verkozen willen worden, moeten zichzelf uitdrukken in termen van een vooruitstrevende visie in plaats van aan hetzelfde uiteinde van een rafelend touw te trekken”, zei Kahn.

 

 

ENGLISH

Photographs of thousands of settlers storming six new illegal outposts in the West Bank filled social media networks this week, sparking outrage from the Left and resulting in at least five arrests.

Door: Allisrsael News – Maayan Hoffman

But the move, according to at least some settler leaders, was meant to be nothing more than a PR stunt to send a message to politicians a week after U.S. President Joe Biden visited the region and spoke about a two-state solution as if it was 2008.

“Enough is enough,” said settler leader Josh Hasten, the international spokesperson for Gush Etzion, but spoke to ALL ISRAEL NEWS as a private citizen.

Hasten said it was no coincidence that the effort in Israel’s biblical heartland took place when Israel was in the middle of an election campaign – its fifth election in three years.

“There is no doubt that the people of Judea and Samaria are already wanting to see change on Nov. 1 ,” he said. “No one wants to go back to Oslo, concessions, promises of peace. We tried that before, and we got suicide bombings, an immediate 500% increase in rocket fire and a handful of deadly military operations.”

“We do not want to take these risks that have proven to be false messiahs,” Hasten added.

Wednesday’s operation brought out around 10,000 volunteers, according to the settler organization that spearheaded it, Nachala. The settlers picked out six sites and pitched tents in the areas. They made no effort to build permanent structures.

The settlers were joined, however, by at least three Knesset members: Orit Struck, Michal Waldinger and Itamar Ben Gvir, all members of the Religious Zionist Party.

Struck released a video message from an outpost near Kiryat Arba (the Jewish city connected to ancient Hebron) in support of the effort: “There are hundreds of families here, hundreds of people, with children, with babies, youth who have come from all over the country and have established a settlement here that should have always been part of Kiryat Arba,” she said in the film.

Interior Minister Ayelet Shaked tweeted in support of the activists, calling on police to “save their energy for eradicating real crime in the country,” rather than dismantling tents on hilltops. She called the youth who mobilized “wonderful” and a “true inspiration,” and said their dedication serves as “a guarantee that Zionism will succeed.”

CAN SETTLERS SWING THE ELECTION?

“Everything is connected to the election now and this is also part of it,” explained Prof. Moshe Hellinger of the Department of Political Studies at Bar-Ilan University. “The Religious Zionist Party wants to strengthen the force behind them, and this kind of move can help them.”

Settlers tend to have a high voting rate (close to 80%) compared to the rest of the population (around 70%), but their votes can be diverse. Data culled from the Israeli election committee by The Jerusalem Post after the 2019 election showed that the majority of settlers voted for Likud, followed by United Torah Judaism and third, what was then known as the “Union of Right-Wing Parties” – an earlier iteration of today’s Religious Zionist Party and Yamina.

Hasten said that right now, before any party lists have been registered, it looks like residents of Judea and Samaria have two options: casting their ballots for former Prime Minister Benjamin Netanyahu and his Likud Party or voting for the Religious Zionist Party with Bezalel Smotrich at its head and Ben Gvir as No. 2.

He said the majority of settlers will no longer look toward New Hope led by Gideon Sa’ar after his recent decision to run on a joint ticket with Blue and White led by Benny Gantz. Sa’ar was endorsed ahead of the last election by key settler leaders, including the recently resigned head of the Yesha Council, Jordan Valley Regional Council head David Elhayani.

“Gantz is pretending he can represent the right-wing, but people here see right through it,” Hasten contended. “This won’t be a successful strategy for [Gantz and Sa’ar] in Judea and Samaria.”

NETANYAHU AS NEMESIS OF CONSTRUCTION?

The settlers have had to become accustomed to being played by politicians, who make grandiose promises ranging from housing starts to annexation, but until now have done little to make good on these dreams.

The settlements were set up after Israel took the territory in the 1967 Six-Day War, although Israel never expressed sovereignty over the region. According to the NGO B’Tselem, there are more than 200 Israeli settlements today – including in East Jerusalem – with a population totaling nearly 620,000. Around 450,000 Israelis live in Judea and Samaria.

Netanyahu regularly promised to increase housing in the West Bank, but in reality, his record was similar to less-conservative leaders. In 2010, a year after resuming the premiership, he agreed to a 10-month de facto settlement freeze to placate his then-American counterpart, President Barak Obama, which did not include Jerusalem.

Later former U.S. President Donald Trump’s administration declared the settlements legal, which should have paved the way for a building spike. However, according to a 2020 report by the left-wing, anti-settlement watchdog group Peace Now, Israel’s average annual construction rate in the Jewish settlements increased only by around 25% between 2017 and 2020. In 2019, there were fewer construction starts than in 2018.

At the same time, the government continues to ignore illegal Palestinian construction in Area C, according to Naomi Kahn, director of the international division of the NGO Regavim.

She said there were more than 72,000 illegal Palestinian structures in Area C in 2021, compared to less than 30,000 in 2008 – an increase of nearly 45,000 structures. This number does not include agricultural takeovers, which can be more complicated to track.

“The footprint of the settlements in Judea and Samaria have not changed in a very long time or only negligibly, but the footprint of the Palestinians over the territories has expanded vastly,” Kahn contended. “Just like illegal construction of Jewish outposts is illegal, so too actions against illegal Arab construction should be enforced equally, aggressively and universally. Otherwise, we have chaos.”

Moreover, a series of goodwill gestures by Israel ahead of Biden’s visit helped fan feelings of frustration among the settler community.

The Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) announced shortly before Biden’s visit a series of measures intended to ease Palestinians’ daily lives. These included legalizing the status of 5,500 undocumented Palestinians and foreigners living in the West Bank and Gaza, as well as approving six Palestinian housing projects in Area C.

Israel also agreed to delay a meeting to advance Jewish housing projects in eastern Jerusalem until after Biden’s trip, pushing off any decision until at least September.

Kahn said that the settler activists who turned out on Wednesday were acting in “desperation.”

“Elections come and elections go, but the changes on the ground have not come about as the right-wing parties promised or expected,” Kahn said.

Bar-Ilan’s Hellinger said that the settlers are starting to understand that no matter who gets in office, there will be no major change. Any coalition, he said, whether led by Netanyahu and with or without Sa’ar and Gantz, will likely not annex the West Bank nor move toward a two-state solution.

Kahn said that nonetheless, she hoped Israeli politicians would use this election period to redefine the issues, set agendas, and clarify their vision for the biblical heartland.

“Elected officials and those who want to be elected should express themselves in terms of a vision moving forward rather than pulling on the same end of a fraying rope,” Kahn said.