Israëli’s protesteren op de snelweg Tel Aviv-Jeruzalem tegen de wetgeving inzake justitiële hervorming: Chaim Goldberg/Flash90
Israelis protest judicial reform legislation on the Tel Aviv-Jerusalem Highway | Photo: Chaim Goldberg/Flash90

Nederlands + English

Hoge functionarissen van de Israëlische politie hebben onlangs privé hun bezorgdheid geuit dat de zaken in de voortdurende crisis rond de hervorming van het gerechtelijk apparaat in Israël een kookpunt zou kunnen bereiken dat zou kunnen lijken op een burgeroorlog, zo heeft Israel Hayom vernomen.

Door Israel Hayom

Ze hebben alarm geslagen in het kader van inlichtingen die aantoonden dat de escalerende protesten zouden kunnen leiden tot een verhoogde wrijving tussen de twee partijen, en als gevolg daarvan is de politie begonnen met de voorbereiding van “noodteams” die zouden worden gestuurd om de twee strijdende groepen in dergelijke gevallen te scheiden.

De politie heeft de berichten gevolgd die werden gecommuniceerd onder rechtse activisten op verschillende sociale mediaplatforms, waarin ze werden aangespoord om hun aanwezigheid te vergroten en actief ingangen naar kibboetsim te blokkeren als tegenwicht voor de massale protesten tegen de justitiële hervorming.

“Het zal gewelddadiger en heviger worden,” vertelde een hoge politiefunctionaris donderdag aan Israel Hayom. Hij voegde eraan toe: “We zullen de twee partijen scheiden, we zullen niet toestaan dat kibboetsim worden geblokkeerd, omdat we dan te maken krijgen met een heel ander strijdtoneel.” De officier zei dat de interventieteams zullen worden ingezet op basis van het aantal rechtse protesten en op basis van de lijst die ze uit sociale media hebben gehaald van kibboetsim die waarschijnlijk het doelwit zullen zijn. “Er zijn al gevallen van geweld geweest,” merkte de agent op.

Anti-juridische hervormingsprotesten kondigden donderdag aan dat er maandag nog een “dag van onrust” zal plaatsvinden, nu de wetgeving op weg lijkt naar een definitieve stemming in de Knesset. “Dit is het moment om de druk van het verzet op te voeren zodat ons land niet zal vallen,” zeiden ze in een verklaring.

Ondertussen vertelde een prominente rechtse activist aan Israel Hayom dat de tegendemonstraties verschillende evenementen zullen omvatten “die zullen opbouwen tot het belangrijkste pro-hervormingsprotest op 23 juli, een dag voor de stemming in het parlement.” Hij zei dat aanhangers van de wetsvoorstellen naar de huizen van de ministers zullen komen “om solidariteit te tonen, maar we gaan ook om 5 uur ’s ochtends naar de huizen van de leiders van het anti-hervormingsprotest om hen wakker te maken met een sit-in, net zoals ze bij ons hebben gedaan.” De rechtse waakhond Im Tirtzu zei dat het doel van de tegenprotesten niet is om te dreigen, maar om te laten zien dat er behoefte is aan gelijke handhaving voor de wet.

***************************

ENGLISH

Senior Israel Police officials have recently expressed their concern privately that things in Israel’s ongoing judicial reform crisis could reach a boiling point that could resemble a civil war, Israel Hayom has learned.

Door Israel Hayom

They have been sounding the alarm in the wake of intelligence showing that the escalating protests could result in increased friction between the two sides, and as a result, the police have begun preparing “contingency teams” that would be sent to separate the two warring groups in such instances.

The police have been following the messages being communicated among right-wing activists in various social media platforms urging them to increase their presence and actively block entrances to kibbutzim as a counterweight to the massive protests against the judicial reform.

“It’s going to get more violent and more severe,” a senior police officer told Israel Hayom on Thursday. He added, “We will separate the two sides, we won’t let kibbutzim be blocked, as this will require us to deal with an entire difference theater of operations.” The officer said that the response teams will be deployed based on the number of right-wing protests and according to the list they have managed to glean from social media of kibbutzim likely to be targeted. “There have already been cases of violence,” the officer noted.

Anti-judicial reform protesters announced Thursday that another “day of disturbance” will take place on Monday as the legislation appears to be heading for a final Knesset vote. “This is the time to ratchet up the resistance pressure so that our house won’t fall,” they said ina statement.

Meanwhile, a prominent right-wing activist told Israel Hayom that the counter-demonstrations will include various events “that will build up to the main pro-reform protest on July 23, a day before the vote in the plenum.” He said that supporters of the bills will arrive at the homes of ministers “to show solidarity, but we are also going to reach the homes of the anti-reform protest leaders at 5 a.m. and wake them up with a sit-in, just like they have been doing to us.” The Im Tirtzu right-wing watchdog said that the goal of the counter-protests is not to threaten but to show that there is a need for equal enforcement before the law.