Notre Dame of Jerusalem Center (Shutterstock)

Nederlands + English

In een recente bijdrage in de JPost, heeft voormalig NYC reclamebureau, en marketing executive David Levine het Vaticaan gehekeld wegens zijn weigering om belastingen te betalen aan Israël op eigendommen en inkomsten die eigendom zijn van de kerk.

Dat komt omdat de kerken van het Vaticaan beweren uitsluitend godshuizen te zijn, ook al is het goed gedocumenteerd dat velen van hen ook dienst doen als hotels, restaurants, winkels en scholen.

Een oneerlijk fenomeen

Levine wijst op In CUFI artikel uit 2018, waarin toenmalig Jeruzalem burgemeester Nir Birkat zei: “Is het voor iemand logisch dat commerciële gebieden zoals hotels, trouwzalen en bedrijven deze vrijstelling zouden moeten delen, alleen omdat ze eigendom zijn van de kerken? Waarom zou het Mamilla Hotel gemeentelijke belasting moeten betalen terwijl het Notre Dame Hotel aan de overkant van de straat is vrijgesteld?”

Israël demoniseren als antwoord

In het opiniestuk merkt Levine op dat de gemeente Jeruzalem de betaling van onbetaalde commerciële belastingen ten bedrage van NIS 650 miljoen (ruwweg $ 186 miljoen) heeft gevraagd en vervolgens de bankrekeningen van de kerken heeft bevroren. Maar in plaats van het juiste te doen en de verschuldigde belastingen te betalen, hebben de Kerk van het Heilig Graf en andere met het Vaticaan geaffilieerde kerken “Israël gedemoniseerd, waarbij zij zelfs zo ver gingen te impliceren dat Jeruzalem niet tot de Joodse staat behoort”.

Dit soort stemming druist in tegen de meest elementaire leer van de Bijbel:
Elke plek waar je voet op zet, geef ik aan jou, zoals ik Moshe beloofd heb. (Jozua 1:3)

Een corpus separatum

Het excuus van het Vaticaan voor hun belastingontduiking is dat volgens de Heilige Stoel “Jeruzalem moet worden geïnternationaliseerd en een corpus seperatum (Latijn voor “afzonderlijk lichaam”) moet worden”.

Levine merkt ook op hoe de Israëlische belastingbetaler de rekening moet betalen voor de openbare diensten die de katholieke kerken op onethische wijze genieten. De auteur citeert het Nieuwe Testament dat de hypocrisie van het Vaticaan inzake diefstal blootlegt. Levine merkt op dat het Vaticaan bezittingen in zijn bezit heeft die zijn geplunderd tijdens de verwoesting van de Tweede Tempel, en besluit met een voorstel dat niet in de lucht hangt: “een verrekening van de belastingaanslag voor de teruggave van de Joodse schatten aan de Staat Israël.”

 

************************
ENGLISH:

In a recent submission in the JPost, former NYC advertising agency, and marketing executive David Levine blasted the Vatican for its refusal to pay taxes due to Israel and its municipalities on church-owned properties and income.

That’s because the Vatican’s churches claim to be houses of worship exclusively even though it is well documented that many of them double as hotels, restaurants, stores, and schools.

An unfair phenomenon

Levine notes In CUFI article from 2018, in which then Jerusalem Mayor Nir Birkat said, “Does it make sense to anyone that commercial areas like hotels, wedding halls and businesses should share this exemption, just because they are owned by the churches? Why should the Mamilla Hotel pay municipal tax while the Notre Dame Hotel across the street is exempt?”

Demonizing Israel as a response

In the op-ed, Levine notes that the Jerusalem Municipality requested payment of unpaid commercial taxes equalling NIS 650 million (roughly $186 million) and subsequently froze church bank accounts. But instead of doing the right thing and paying the taxes they owed, the Church of the Holy Sepulcher and other churches affiliated with the Vatican “demonized Israel, going so far as to imply that Jerusalem does not belong to the Jewish state.”

This type of sentiment flies in the face of the most basic teachings of the Bible:

Every spot on which your foot treads I give to you, as I promised Moshe. (Joshua 1:3)

A corpus separatum

The Vatican’s excuse for their tax evasion is that according to the Holy See, “Jerusalem must be internationalized and become a corpus separatum (Latin for “separate body”).”

Levine also notes how the Israeli taxpayer needs to foot the bill for the public services that the Catholic churches enjoy unethically. The author cites the New Testament exposing the Vatican’s hypocrisy regarding theft. Noting that the Vatican harbors vessels looted during the Second Temple’s destruction, Levine concludes with an out-of-the-box proposal: “a credit against the tax bill for the return of the Jewish treasures to the State of Israel.”