PA-chef beweert tegenover paus Franciscus dat Israël illegaal kerkeigendommen in beslag neemt.

Door Pesach Benson, United With Israel

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit bezocht donderdag het Vaticaan, waar hij een privé-audiëntie had met paus Franciscus.

Een persbericht van het Vaticaan omschreef de gesprekken als “hartelijk” en riep op tot hernieuwde vredesbesprekingen in de richting van een tweestatenoplossing.

“Met betrekking tot het vredesproces tussen Israëli’s en Palestijnen werd benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is om de directe dialoog te reactiveren om een tweestatenoplossing te bereiken, mede met behulp van een krachtiger inspanning van de internationale gemeenschap,” aldus de verklaring.

“Tenslotte werd herhaald dat Jeruzalem door iedereen moet worden erkend als een plaats van ontmoeting en niet van conflict, en dat zijn status zijn identiteit en universele waarde als heilige stad voor alle drie de Abrahamitische godsdiensten moet behouden, ook door middel van een speciale internationaal gegarandeerde status”, zo werd eraan toegevoegd.

Volgens het officiële door de PA geleide Wafa News, “informeerde” Abbas de paus over wat werd omschreven als Israëlische pogingen om Palestijns en kerkelijk eigendom in beslag te nemen “onder meer door frauduleuze verkoop, met name in de Oude Stad van Jeruzalem.” Wafa ging er niet verder op in.

Het Vaticaan erkende “De Staat Palestina” in 2013. Later dat jaar, Abbas maakte deining, tijdens een kerstboodschap, toen hij erop aandrong dat Jezus een Palestijn was. Terwijl Israël de opmerkingen van Abbas bekritiseerde, hielden kerkelijke functionarissen zich vreemd genoeg stil.

Sinds de oprichting van de Palestijnse Autoriteit in 1994 is de Palestijnse christelijke gemeenschap onder jurisdictie van de PA geslonken. Palestijnse christenen klagen over diefstal van islamitisch land, intimidatie van christelijke vrouwen, gedwongen betaling van beschermingsgeld en discriminerende belastingen voor christelijke bedrijven, en veelvuldige berovingen en vernielingen van kerken. Christenen worden ook geconfronteerd met ontvoeringen en gedwongen bekeringen. Zij beschuldigen het rechtssysteem van de PA er ook van dat het geen rechtsmiddelen biedt.

De onverschilligheid van de westerse media voor de benarde situatie van de Palestijnse christenen maakt het leven tot een stille strijd.

De situatie heeft geleid tot een christelijke exodus uit het Heilige Land, met name in de stad Bethlehem. Voordat de PA in 1994 werd opgericht, vormden de christenen de meerderheid van de bevolking. Vandaag de dag zijn dat er minder dan 20 procent.

Het bezoek van de PA-chef aan Rome omvatte ook een ontmoeting met de Italiaanse president Sergio Mattarella en premier Mario Draghi.

ENGLISH

PA chief claims to Pope Francis that Israel is illicitly seizing church property.

By Pesach Benson, United With Israel

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas visited the Vatican on Thursday where he had a private audience with Pope Francis.

A Vatican press release described the talks as “cordial” and called for renewed peace talks towards a two-state solution.

“With regard to the peace process between Israelis and Palestinians, it was stressed that it is absolutely necessary to reactivate direct dialogue in order to achieve a two-state solution, also with the help of more vigorous effort on the part of the international community,” the statement said.

“Lastly, it was reiterated that Jerusalem must be recognised by all as a place of encounter and not of conflict, and that its status must preserve its identity and universal value as a Holy City for all three Abrahamic religions, also through a special internationally guaranteed status,” it added.

According to the official PA-run Wafa News, Abbas “briefed” the pope on what what was described as Israeli efforts to seize Palestinian and church property “including through fraudulent sales, particularly in the Old City of Jerusalem.” Wafa did not elaborate further.

The Vatican recognized “The State of Palestine” in 2013. Later that year, Abbas made waves during a Christmas message when he insisted that Jesus was a Palestinian. While Israel criticized Abbas’ remarks, church officials were strangely silent.

Since the establishment of the Palestinian Authority in 1994, the Palestinian Christian community under PA jurisdiction has dwindled. Palestinian Christians complain of Muslim land theft, harassment of Christian women, Christian businesses being forced to pay protection money and discriminatory taxes, and frequent robberies and vandalization of churches. Christians also face kidnapping and forced conversions. They also accuse the PA justice system of providing no legal recourse.

Western media’s indifference to the plight of Palestinian Christians makes life a silent struggle.

The situation has led to a Christian exodus from the Holy Land, particularly in the town of Bethlehem. Before the PA was established in 1994, Christians were the majority of the population. Today, they number less than 20 percent.

The PA chief’s itinerary in Rome also included a meeting with Italian President Sergio Mattarella and Prime Minister Mario Draghi.