Ter illustratie – een arts onderzoekt de röntgenfoto van een patiënt waarop een longtumor te zien is. 
Illustrative – a doctor examines a patient’s x-ray which shows a lung tumor. (Photo: Shutterstock)

Nederlands + English

Onderzoekers van het Weizmann Institute of Science in Israël hebben naar verluidt een potentiële behandeling voor longkanker ontdekt, wat miljoenen patiënten over de hele wereld nieuwe hoop kan geven.

Bron: Allisrael News

“We hebben een potentiële biologische marker gevonden die het verloop van de behandeling zou kunnen veranderen”, zegt prof. Yosef Yarden, die het nieuwe onderzoek leidde.

“Net zoals bepaalde mutaties in het BRCA-gen de respons voorspellen op medicijnen die worden gebruikt voor borst- en eierstokkanker, zou de marker die we hebben ontdekt een gepersonaliseerde behandeling voor longkanker mogelijk kunnen maken met verbeterde kansen op succes,” voegde hij eraan toe.

Longkanker is de meest voorkomende kankersoort, verantwoordelijk voor ongeveer 25% van alle kankergevallen wereldwijd. In 2020 waren er wereldwijd meer dan 2 miljoen nieuwe gevallen van longkanker, terwijl ongeveer 1,8 miljoen mensen aan de ziekte overleden.

Yarden benadrukte het significante negatieve effect dat tabaksrook in de lucht heeft op de algehele bevolking.

“Longkanker wordt beïnvloed door verschillende verontreinigende stoffen in tabaksrook en de lucht,” zei hij, eraan toevoegend dat is aangetoond dat longkanker samenhangt met de mate van luchtvervuiling.

“Ons onderzoek richt zich op mutaties die waarschijnlijk worden veroorzaakt door microscopisch kleine deeltjes waaraan iedereen wordt blootgesteld door luchtvervuiling. Ongeveer 12%-15% van de longkankerpatiënten in Israël lijdt aan de EGFR-mutaties die wij onderzoeken. In meer vervuilde landen kan deze prevalentie zelfs oplopen tot 35% van de gevallen,” legde hij uit.

De Joodse staat speelt een prominente rol in wereldwijd medisch onderzoek. In juni kondigden Israëlische onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv en het Sheba Medical Center een wetenschappelijke doorbraak aan in de behandeling van dodelijke huidkanker.

 

*********************************************

ENGLISH

Researchers from Israel’s Weizmann Institute of Science have reportedly discovered a potential treatment for lung cancer, offering new hope to millions of patients around the world.

Source: Allisrael News

“We found a potential biological marker that could change the course of treatment,” said Prof. Yosef Yarden who led the new study.

“Just as certain mutations in the BRCA gene predict the response to drugs used for breast and ovarian cancer, the marker we’ve discovered might enable personalized treatment for lung cancer with improved chances of success,” he added.

Lung cancer is reportedly the most common cancer type, responsible for about 25% of all cancer cases worldwide. In 2020, there were over 2 million new lung cancer cases worldwide, while approximately 1.8 million people died from the disease.

Yarden stressed the significant negative effect that airborne tobacco smoke has on the general population.

“Lung cancer is influenced by various pollutants in tobacco smoke and the air,” he said, adding that lung cancer was shown to be associated with levels of air pollution.

“Our research focuses on mutations that are likely caused by microscopic particles that everyone is exposed to due to air pollution. Some 12%-15% of lung cancer patients in Israel suffer from the EGFR mutations we’re researching. In more polluted countries, this prevalence might even reach 35% of cases,” he explained.

The Jewish state plays a prominent role in global medical research. In June, Israeli researchers from Tel Aviv University and the Sheba Medical Center announced a scientific breakthrough in the treatment of lethal skin cancer.