Premier Benjamin Netanyahu op 20 juli 2023 | Foto: GPO/Amos Ben Gershom
Prime Minister Benjamin Netanyahu on July 20, 2023 | Photo: GPO/Amos Ben Gershom

Nederlands + English

“Een week geleden kreeg ik een bewakingsapparaat. Dat apparaat piepte vanavond en zei dat ik een pacemaker moest hebben en dat ik dit vanavond al moest krijgen”, zegt de premier in een video die na middernacht is vrijgegeven. Tijdens de nachtelijke stemming in het kabinet wordt minister van Justitie Yariv Levin afgevaardigd om de bevoegdheden over te nemen terwijl de operatie wordt uitgevoerd.

Door: Reuters

Premier Benjamin Netanyahu kreeg van zaterdag op zondag een pacemaker, waarna hij naar verluidt in goede conditie verkeerde. Zijn kantoor zei dat hij op zondag zou worden ontslagen en kan herstellen te midden van zijn familieleden. Zijn kantoor zei dat zijn overzeese reizen naar Turkije en Cyprus, die gepland waren voor eind juli, zouden moeten worden uitgesteld omdat de procedure “weken van follow-ups vereist”. Evenzo werd de wekelijkse kabinetszitting uitgesteld.

Zondag onthulden doctoren dat Netanyahu al vele jaren aan een kleine hartaandoening leed, en dat was de reden dat ze de hartmonitor een week eerder installeerden, hoewel zijn symptomen voor de eerste ziekenhuisopname deze maand uitdroging waren. Dergelijke beslissingen zijn gebruikelijk, omdat uitdroging en andere aandoeningen soms verband kunnen houden met hartproblemen.

Voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, bracht hij een video uit waarin hij uitlegde dat de operatie onmiddellijk moest worden uitgevoerd. Kort daarna werd minister van Justitie Yariv Levin door het kabinet gekozen om de bevoegdheden van de premier op zich te nemen voor de duur van de procedure, die werd uitgevoerd terwijl Netanyahu gedeeltelijk bij bewustzijn was vanwege verdoving.

“Een week geleden kreeg ik een bewakingsapparaat. Dat apparaat piepte vanavond en zei dat ik een pacemaker moest hebben en dat ik dit vanavond al moest krijgen”, zei Netanyahu zaterdag laat in de video. “Ik voel me geweldig, maar ik moet naar mijn dokters luisteren.” Hij voegde eraan toe dat hij hoopte zondag terug te keren naar de Knesset, zodat hij door kan gaan met de aanneming van de betwiste gerechtelijke hervorming , waarvan de definitieve stemming maandag wordt verwacht.

Netanyahu, 73, leed eerder deze maand aan uitdroging en moest met spoed naar het Sheba-Tel Hashomer Medical Center worden gebracht, waar hij een nacht verbleef. Een dag later zei het ziekenhuis dat er na zijn opname wegens uitdroging geen onregelmatigheden waren gevonden in tests, waaronder onderhuidse hartmonitoring.

Later die dag, voordat hij werd ontslagen en als onderdeel van aanvullende medische tests, werd Netanyahu uitgerust met de onderhuidse holter, of hartmonitor, en bleek “zijn hart volledig gezond” te zijn, aldus de ziekenhuisverklaring.

Dit weekend gaf dat apparaat echter aan dat Netanyahu verdere behandeling nodig heeft, wat resulteerde in zijn nieuwe ziekenhuisopname voor de pacemakerprocedure.

*****************************************

ENGLISH

“A week ago I was fitted with a monitoring device. That device beeped this evening and said I must have a pacemaker and that I must do this already tonight,” PM says in video released after midnight. Late-night cabinet vote deputizes Justice Minister Yariv Levin to assume powers while operation carried out.

By:  Reuters

 

Prime Minister Benjamin Netanyahu was fitted with a pacemaker overnight between Saturday and Sunday, after which he was said to be in good condition. His office said that he was set to be discharged on Sunday and with his family members as he recovers. His office said that his overseas trips to Turkey and Cyprus, which had been scheduled for late July, would have to be postponed since the procedure “requires weeks of follow-ups”. Likewise, the weekly cabinet session was postponed.

On Sunday, doctors revealed that Netanyahu had been suffering from a minor heart condition for many years, and that is what prompted them to install the heart monitor a week earlier, even though his symptoms for the first hospitalization this month were for dehydration. Such decisions are common practice, since sometimes dehydration and other conditions could be related to heart problems.

Before he was admitted to the hospital, he released a video explaining that the operation had to be carried out immediately. Shortly afterward, Justice Minister Yariv Levin was chosen by the cabinet to assume the powers of the prime minister for the duration of the procedure, which was carried out while Netanyahu was partially conscious due to sedation.

Video: PM Netanyahu discharged from his first hospitalization / Maytal Yasur Beit Or

“A week ago I was fitted with a monitoring device. That device beeped this evening and said I must have a pacemaker and that I must do this already tonight,” Netanyahu said in the video late Saturday. “I feel great, but I need to listen to my doctors.” He added that he hoped to get back to the Knesset on Sunday so that he can continue with the passage of the contested judicial reform, whose final vote is expected by Monday.

Netanyahu, 73, suffered dehydration earlier this month and had to be rushed to the Sheba-Tel Hashomer Medical Center, where he stayed overnight. A day later, the hospital said that no irregularities were found in tests that included subcutaneous heart monitoring following his admission for dehydration.

Later that day, before he was discharged and as part of additional medical tests, Netanyahu was fitted with the subcutaneous holter, or heart monitor, and found to be “in complete cardiac health,” the hospital statement said.

However, this weekend, that device indicated that Netanyahu needs further treatment, resulting in his new hospitalization for the pacemaker procedure.