Premier Benjamin Netanyahu | Bestandsfoto: Ronen Zvulun/Pool/AFP
Prime Minister Benjamin Netanyahu | File photo: Ronen Zvulun/Pool/AFP

Nederlands + English

Premier Benjamin Netanyahu zei tijdens een kabinetsvergadering maandag dat dreigementen van IDF-reservisten om te weigeren dienst te doen tenzij de regering de justitiële hervorming stopzet, de veiligheid van de Israëli’s in gevaar brengen.

Door Israël Hayom

“In een democratie rapporteert het leger aan de gekozen regering en niet andersom. In een militair regime is de regering ondergeschikt aan het leger een meer precies aan een groep binnen het leger. Dit is het fundamentele verschil tussen een democratie en een militair regime,” zei Netanyahu.

Hij benadrukte dat “het aanzetten tot weigering en het weigeren op zich tegen de democratie en tegen de wet zijn. Dit geldt voor elke democratie, maar in onze democratie brengen de ophitsing en weigering de veiligheid van alle Israëlische burgers rechtstreeks in gevaar. Ze schaden de afschrikking tegen onze vijanden, die gemakkelijk kunnen worden verleid tot daden van agressie tegen ons, en ze ondermijnen de discipline binnen het leger, wat in de eerste plaats de basis is van het bestaan van het leger zelf.”

De kabinetsvergadering, die traditioneel op zondag wordt gehouden, werd een dag uitgesteld vanwege Netanyahu’s ziekenhuisopname vanwege uitdroging. Tijdens de vergadering van maandag verzekerde Netanyahu dat hij zich “uitstekend voelde”.

Ondertussen stuurden 800 veteranen van het Shin Bet veiligheidsagentschap op zondagavond een brief naar Netanyahu en minister van Defensie Yoav Gallant waarin ze waarschuwden dat als de gerechtelijke hervorming doorgaat, dit een “onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van de staat” zou vormen.

Dit komt bovenop de 180 IAF piloten en reservisten die hun commandanten al rechtstreeks hebben laten weten dat ze hun dienst zullen stopzetten als de Knesset stemt voor de afschaffing van de redelijkheidclausule die rechtbanken toestaat om regerings- en ministeriële beslissingen ongeldig te verklaren op basis van hun “redelijkheid”, aldus The New York Times.

Een andere brief, die ook op zondagochtend werd verstuurd, waas gericht aan de commandant van de elite commando-eenheid van de IDF, waarin meer dan 400 actieve reservisten, naast degenen die al met pensioen zijn, dreigen hun vrijwillige dienst te stoppen als de bepaling wordt aangenomen.

Op zondagavond belegde Gallant een spoedvergadering met de stafchef van de IDF, Lt. Gen. Herzi Halevi, en hoge defensieambtenaren over de mogelijke bedreiging van de militaire paraatheid door de protesten van de reservisten. Volgens het rapport kwamen Gallant en Halevi aan het einde van de vergadering overeen om de kwestie in de komende dagen met Netanyahu te bespreken om de bezorgdheid over de negatieve impact van de gerechtelijke revisie op de militaire paraatheid over te brengen.

***********************************

Video: IDF-stafchef Lt. Gen. Herzi Halevi in gesprek met reservisten
(Credit: IDF Spokesperson’s Unit)

Video: IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi meeting with reservists
(Credit: IDF Spokesperson’s Unit)

***********************************

ENGLISH

Prime Minister Benjamin Netanyahu said during a cabinet meeting Monday that threats by IDF reservists to refuse to serve unless the government halted the judicial reform were endangering the security of Israelis.

By Israel Hayom

“In a democracy, the military reports to the elected government and not the other way around. Whereas in a military regime, the government is subordinate to the army and more precisely to a group within the army. This is the fundamental difference between a democracy and a military regime,” Netanyahu said.

He stressed that “the incitement to refusal and the refusal itself are against democracy and against the law. This is true for any democracy, but in our democracy, the incitement and refusal directly endanger the security of all Israeli citizens. They harm the deterrence against our enemies who can easily be tempted into acts of aggression against us, and they undermine the discipline within the army, which is the basis of the army’s existence in the first place.”

The cabinet meeting, which is traditionally held on Sunday, was postponed by a day due to Netanyahu’s hospitalization due to dehydration. At Monday’s meeting, Netanyahu assured that he was “feeling excellent.”

Meanwhile, on Sunday evening, 800 veterans of the Shin Bet security agency sent a letter to Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant warning that if the judicial reform proceeds, it would pose an “immediate danger to the security of the state.”

This is in addition to the 180 IAF pilots and reservists who have already informed their commanders directly that they will stop serving if the Knesset votes to abolish the reasonableness clause that allows courts to invalidate government and ministers’ decisions based on their “reasonableness,” according to The New York Times.

Another letter, also sent on Sunday morning, was sent to the commander of the IDF elite commando unit, in which over 400 active reservists in addition to those who have already retired threatened to stop their voluntary service if the clause is passed.

On Sunday evening, Gallant convened an emergency meeting with the IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi and senior defense officials about the possible threat to military readiness due to reservists’ protests. According to the report, at the end of the meeting, Gallant and Halevi agreed to raise the issue with Netanyahu in the coming days to relay the concerns over the negative impact of the judicial overhaul on military readiness.