STEFANI REYNOLDS / AFPD Demonstranten ter ondersteuning van Israël verzamelen zich om antisemitisme aan de kaak te stellen en op te roepen tot de vrijlating van Israëlische gijzelaars, op de National Mall in Washington, DC, op 14 november 2023.

Nederlands + English

Bijna 300.000 mensen verzamelden zich in de Amerikaanse hoofdstad om solidair te zijn met Israël. President Herzog sprak de deelnemers toe vanuit Jeruzalem.

Bron: i24News

De Israëlische president Isaac Herzog sprak dinsdag enkele van de belangrijkste Amerikaanse parlementsleden, families van gijzelaars, kunstenaars, onderwijzers, studenten en andere deelnemers aan de mars voor Israël toe. Naar schatting hebben bijna 300.000 mensen deelgenomen aan het evenement.

“80 jaar geleden kwamen Joden uit Auschwitz en zwoeren: Nooit meer. Toen de blauwwitte vlag over ons oude thuisland werd gehesen, zwoeren wij: Nooit meer. 40 dagen geleden viel een terroristisch leger de soevereine staat Israël binnen en slachtte honderden en honderden Israëli’s af in het grootste bloedbad sinds de Holocaust. Laten we samen roepen: nooit meer. Nooit meer is nu.”

Voor de Westelijke Muur in Jeruzalem sprak Herzog de bijeenkomst toe: “Vandaag komen we samen, als een familie, om te demonstreren voor Israël. Om te protesteren voor de baby’s, de jongens en meisjes, vrouwen en mannen die wreed gegijzeld worden door Hamas.”

“Om te demonstreren voor het recht van elke Jood om trots en veilig te leven in Amerika, Israël en de rest van de wereld. Bovenal komen we samen om te demonstreren voor het goede boven het kwade, voor menselijke moraliteit boven bloeddorst. We betogen voor licht boven duisternis,” vervolgde hij.

Stefani Reynolds / AFPD Demonstranten ter ondersteuning van Israël verzamelen zich om antisemitisme aan te klagen en op te roepen tot de vrijlating van Israëlische gijzelaars, op de National Mall in Washington, DC, op 14 november 2023.

Herzog sprak zijn dank uit aan de Amerikaanse president Joe Biden, zijn regering en de leden van het Congres die achter Israël staan in zijn oorlog tegen Hamas. “De morele helderheid en moedige acties van onze Amerikaanse bondgenoten, tonen de diepte van het Amerikaans-Israëlische bondgenootschap, dat sterker is dan ooit tevoren.”

“Voor de zoveelste keer in de Joodse geschiedenis eisen we: laat ons volk gaan.”

Herzog ging ook in op het antisemitisme dat wereldwijd is toegenomen sinds de aanval van Hamas op Israël: “Terwijl onze geliefden gevangen worden gehouden in Gaza en onze soldaten vechten voor ons geliefde Israël – worden Joden over de hele wereld aangevallen omdat ze Joods zijn. De haat, de leugens, de brutaliteit, de schandelijke uitbarsting van eeuwenoud antisemitisme zijn een schande voor alle beschaafde mensen en naties.”

Hij sprak het vertrouwen uit dat Israël de aanhoudende oorlog zou winnen: “Om de profeet Zacharia te citeren: Jongens en meisjes zullen weer spelen in de straten van Be’eri en Sderot, en ouderen zullen vredig zitten aan de wandelpaden van Nahal Oz en Ofakim. En wanneer de geluiden van leven en gelach terugkeren in de dorpen, de kibboetsim en de steden, zal ook ons constante verlangen naar vrede terugkeren.”

Deborah Lipstadt, gezant voor antisemitisme van de regering Biden, sprak de rally ook toe. “Deze regering staat schouder aan schouder tegen Jodenhaat. Vandaag de dag geven we in Amerika antisemitisme geen sanctie, geen voet aan de grond, geen tolerantie, niet op de campus, niet in onze scholen, niet in onze buurten, niet in onze straten of de straten van onze steden, niet in onze regering – nergens. Niet nu, niet ooit.”

AP Photo/Andrew HarnikDe speciale gezant van de VS voor het monitoren en bestrijden van antisemitisme (SEAS) Amb. Deborah E. Lipstadt.

Bij de bijeenkomst waren topwetgevers uit de VS aanwezig, waaronder House Speaker Mike Johnson en Senate Majority Leader Chuck Schumer.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte congreslid Ritchie Torres dat “de relatie tussen de VS en Israël niet alleen een Democratische of Republikeinse waarde is, het is niet alleen een progressieve of conservatieve waarde. Het is een Amerikaanse waarde, gecodeerd in ons nationale DNA.”

 

***************************************

ENGLISH

STEFANI REYNOLDS / AFPDemonstrators in support of Israel gather to denounce antisemitism and call for the release of Israeli hostages, on the National Mall in Washington, DC, on November 14, 2023.

Nearly 300,000 gathered in the U.S. capital to march in solidarity with Israel; President Herzog addressed the participants from Jerusalem

Source: i24News

Israel’s President Isaac Herzog on Tuesday addressed some of the top U.S. lawmakers, hostages’ families, artists, educators, students and other attendees of the march for Israel. Almost 300,000 people are estimated to have joined the event.

“80 years ago, Jews came out of Auschwitz and vowed: ‘Never again.’ As the blue and white flag was hoisted over our ancient homeland, we vowed: ‘Never again.’ 40 days ago, a terrorist army invaded the sovereign State of Israel and butchered hundreds upon hundreds of Israelis in the largest massacre since the Holocaust. Let us cry out, together: never again. Never again is now.

Standing in front of the Western Wall in Jerusalem, Herzog addressed the rally: “Today we come together, as a family, to march for Israel. To march for the babies, the boys and girls, women and men viciously held hostage by Hamas.”

“To march for the right of every Jew to live proudly and safely in America, in Israel and around the world. Above all, we come together to march for good over evil, for human morality over blood thirst. We march for light over darkness,” he continued.

Stefani Reynolds / AFPDemonstrators in support of Israel gather to denounce antisemitism and call for the release of Israeli hostages, on the National Mall in Washington, DC, on November 14, 2023.

Herzog expressed gratitude to U.S. President Joe Biden, his administration and the members of Congress who have stood with Israel in its war against Hamas. “The moral clarity and bold actions of our American allies, demonstrate the depth of the U.S.-Israel alliance, which is stronger than ever before.”

“Once again in Jewish history we demand: let our people go.”

Herzog also addressed antisemitism that has been on the rise globally ever since Hamas’s attack on Israel: “Whilst our loved ones are held captive in Gaza, and our soldiers are fighting for our beloved Israel – Jews all over the world are assaulted for being Jewish. The hatred, the lies, the brutality, the disgraceful outburst of ancient antisemitism are an embarrassment to all civilized people and nations.”

He expressed confidence that Israel would be victorious in the ongoing war: “To paraphrase the Prophet Zecharia: Boys and girls shall once again play in the streets of Be’eri and Sderot, and the elderly shall sit peacefully by the walkways of Nahal Oz and Ofakim. And when the sounds of life and laughter return to the villages, the kibbutzim and the cities, our constant yearning for peace will return as well.”

The Biden administration’s antisemitism envoy Deborah Lipstadt also addressed the rally. “This government stands shoulder to shoulder against Jew hatred. Today in America we give antisemitism no sanction, no foothold, no tolerance, not on campus, not in our schools, not in our neighborhoods, not in our streets or the streets of our cities, not in our government — nowhere. Not now, not ever.”

AP Photo/Andrew HarnikThe U.S. Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism (SEAS) Amb. Deborah E. Lipstadt.

The rally hosted top U.S. lawmakers, including House Speaker Mike Johnson and Senate Majority Leader Chuck Schumer.

At the rally, Congressmember Ritchie Torres emphasized that “the U.S.-Israel relationship is not just a Democratic or Republican value, it’s not just a progressive or conservative value. It is an American value, encoded in our national DNA.”