President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit omringd door bewoners van het vluchtelingenkamp Jenin, 12 juli 2023 (Foto: WAFA/Mohammad Mansour)
Palestinian Authority President Mahmoud Abbas surrounded by residents of Jenin refugee camp, July 12, 2023 (Photo: WAFA/Mohammad Mansour)

Nederlands + English

De ouder wordende president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, prees het door terreur geteisterde vluchtelingenkamp van Jenin tijdens een zeldzaam bezoek op woensdag aan een steeds wettelozer wordende stad waar de invloed van Ramallah beperkt is en afneemt. Het was het eerste bezoek van de PA-leider aan het gebied rond Jenin in meer dan tien jaar.

Door Allarab News

“We hebben deze olijven geplant en we zorgen ervoor. Als zij (Israël) één boom ontwortelen, planten wij er 1000 voor in de plaats. Dit is Palestina en dit is het Palestijnse volk,” verklaarde Abbas.

Minstens 10 terroristen en één IDF-soldaat kwamen om tijdens de hevige strijd in het kamp Jenin eerder deze maand. Het Palestijnse terrorisme op de Westelijke Jordaanoever, een gevaarlijke ontwikkeling, wordt gevoed door de financiële steun van Iran. Omdat de Palestijnse Autoriteit niet in staat of bereid is om de orde in Jenin te herstellen, stuurde Israël zijn eigen troepen om de groeiende terreurdreiging vanuit Jenin het hoofd te bieden.

In plaats van zich bezig te houden met de harde realiteit ter plaatse, die zijn eigen heerschappij bedreigt, prees Abbas Jenin als “een heroïsch icoon van strijd, standvastigheid en verzet.”

Daarnaast beschreef de PA-chef Jeruzalem als “de eeuwige hoofdstad van Palestina”, ook al is de stad historisch gezien alleen de hoofdstad van de Joodse natie.

“We zullen een onafhankelijke Palestijnse staat opbouwen en, ik herhaal, de hoofdstad zal Jeruzalem zijn, niet Abu Dis,” beloofde Abbas met een verwijzing naar de voorstad van Jeruzalem die eerder werd aangeboden als een potentiële hoofdstad van een toekomstige Arabische staat, naast de Joodse staat.

Terwijl Abbas de “agressie” van Israël veroordeelde, bekritiseerde hij ook zijn rivaal Hamas door te beloven “de hand af te hakken van hen die de eenheid en veiligheid van het Palestijnse volk verstoren”.

De islamistische terreurorganisatie Hamas, die de Gazastrook met ijzeren vuist regeert, heeft systematisch geprobeerd om de invloed van de PA op de Westelijke Jordaanoever te ondermijnen.

*****************************

ENGLISH

The Palestinian Authority’s aging president, Mahmoud Abbas, praised Jenin’s terror-infested refugee camp during a rare visit on Wednesday to an increasingly lawless city where Ramallah’s influence is limited and waning. It was the PA leader’s first visit to the Jenin area in more than a decade.

By Allarab News

“We planted these olives, and we are taking care of them. If they (Israel) uproot one tree, we will plant 1,000 instead of it. This is Palestine, and this is the Palestinian people,” stated Abbas.

At least 10 terrorists and one IDF soldier died during the intense battle in the Jenin camp earlier this month. Palestinian terrorism in the West Bank, a dangerous development, is fueled by financial backing from Iran. Since the Palestinian Authority is incapable or unwilling to restore order in Jenin, Israel sent its own troops to confront the growing terror threat emanating from Jenin.

Instead of dealing with the harsh reality on the ground, which threatens his own rule, Abbas praised Jenin as “a heroic icon of struggle, steadfastness and defiance.”

In addition, the PA chief described Jerusalem as “the eternal capital of Palestine,” even though the city has historically only been the capital of the Jewish nation.

“We will build an independent Palestinian state, and, I repeat, its capital will be Jerusalem, not Abu Dis,” vowed Abbas with a reference to the Jerusalem suburb previously offered as a potential capital of a future Arab state, next to the Jewish state.

While Abbas condemns Israel’s “aggression,” he also criticized his rival Hamas by promising to “cut the hand of those who tamper with the unity and security of the Palestinian people.”

The Islamist terrorist organization Hamas, which rules the Gaza Strip with an iron fist, has systematically tried to undermine the PA’s influence in the West Bank.