Meir Ben-Shabbat

Nederlands + English

Voormalig NSC-chef Meir Ben-Shabbat (National Security Council) heeft de regering-Biden opgeroepen een laatste deadline voor Iran vast te stellen, waarna de VS actie zullen ondernemen om het nucleaire programma van Iran te stoppen, meldde Israel Hayom.

Bron: Israel Hayom

In een interview met Israel Hayom, zei Ben-Shabbat: “We moeten het hen vertellen: Jullie, de VS, willen een oplossing bereiken via diplomatie? Honderd procent. Bepaal wat de deadline is en wat je daarna doet, voor het geval de diplomatieke inspanningen niet slagen. U wilt een sterkere en langdurige overeenkomst? Bepaal wanneer u gaat optreden tegen Iran als het blijft trappelen.”

“Blijft u de Iraniërs voor onbepaalde tijd achtervolgen, om te zeggen: ‘Kom, hoe dan ook, laten we iets doen?’ U moet besluiten over tijdschema’s. Je kunt niet volstaan met een algemene verklaring, je moet fases en tijdschema’s vaststellen en een plan maken voor elk scenario.”

Ben-Shabbat benadrukte ook dat de eerste keuze van Israël moet zijn om samen te werken met de internationale gemeenschap in de Iraanse kwestie.

“Het is onjuist om ons los te koppelen van de wereld”, zei hij in de aanloop naar de toespraken van de Iraanse en de Amerikaanse president tot de Verenigde Naties. “Israël moet proberen de internationale gemeenschap, en vooral de VS, in te schakelen. Je kunt geen acties ondernemen zonder te proberen de problemen via gezamenlijke inspanningen op te lossen.”

“Voor ons is het een existentiële dreiging, maar de uitdaging ligt niet alleen bij Israël. De Amerikanen weten dat wij in de ogen van Iran de ‘kleine Satan’ zijn en Amerika de ‘grote Satan’, dus zij zouden er ook belang bij moeten hebben om actie te ondernemen.”

Tegelijkertijd zei Ben-Shabbat dat Israël niet afhankelijk mag zijn van de Amerikanen.

“De staat Israël en de Joodse natie kunnen geen existentiële dreiging tolereren, en zullen geen vrede sluiten met een Iraanse militaire reactor. Wat wij aan het doen zijn, dat zijn dingen die achter gesloten deuren moeten blijven. Ik kan u alleen zeggen dat wanneer het diplomatieke team besluit dat wij het niet zullen toestaan, het militaire team en de inlichtingendiensten begrijpen wat die uitspraak betekent.”


**********************************

ENGLISH:

Former National Security Council (NSC) chief Meir Ben-Shabbat has called on the Biden administration to set a final deadline for Iran, after which the US will take action to stop Iran’s nuclear program, Israel Hayom reported.

Source: Israel Hayom

In an interview with Israel Hayom, Ben-Shabbat said, “We must tell them: You, the US, want to reach a solution via diplomacy? One hundred percent. Decide what the deadline is and what you’re doing afterwards, in case the diplomatic efforts don’t succeed. You want a stronger and long-term agreement? Decide when you are going to act against Iran if it continues to tread water.”

“You are continuing to chase after the Iranians indefinitely, to say, ‘Come, regardless, let’s do something?’ You need to decide on timetables. You can’t make do with just a general statement, you must set stages and timetables and create a plan for every scenario.”

Ben-Shabbat also emphasized that Israel’s first choice needs to be to work together with the international community on the Iranian issue.

“It’s incorrect to disconnect ourselves from the world,” he said ahead of the Iranian and US presidents’ United Nations addresses. “Israel needs to try to harness the international community, and especially the US. You cannot take actions without trying to solve the issues via joint efforts.”

“For us it’s an existential threat, but the challenge isn’t just Israel’s. The Americans know that in Iran’s eyes, we are the ‘little Satan’ and America is ’the big Satan,’ so they also should have an interest in taking action.”

At the same time, Ben-Shabbat said that Israel must not be dependent on the Americans.

“The State of Israel and the Jewish nation cannot tolerate an existential threat, and will not make peace with an Iranian military reactor. Regarding what we are doing, those are things that need to stay behind closed doors. I will only tell you that when the diplomatic echelon decides that we will not allow it, the military and intelligence echelons understand what that statement means.”