Hoofd van de Shas-partij Aryeh Deri, gezien met Shas-parlementsleden tijdens
het openingsevenement van de campagne in Bat Yam op 10 februari 2019.
Head of the Shas party Aryeh Deri, seen with Shas parliament members at
the campaign opening event in Bat Yam on Feb. 10, 2019.
Photo: Yehuda Haim/Flash90.

Nederlands + English

Netanyahu verklaarde dat het ontslag komt met “een zwaar hart” en “groot verdriet”. De premier vervolgde ook dat hij een “legale manier” zou vinden voor Deri om de staat Israël te blijven dienen. Het ontslag gaat over 48 uur in, wat betekent dat Netanyahu nieuwe ministers zal moeten vinden om Deri’s verantwoordelijkheden over te nemen. Dit betekent ook dat Deri’s ambtstermijn als minister van Volksgezondheid en minister van Binnenlandse Zaken ongeveer 26 dagen heeft geduurd.

Door: The Algemeiner

“Ik zie u als een anker van ervaring, intelligentie en verantwoordelijkheid die te allen tijde belangrijk zijn voor de staat Israël, en vooral op dit moment,” zei Netanyahu tegen Deri. “Ik vond het ook belangrijk dat u de Staat Israël diende als lid van het veiligheidspolitieke kabinet in mijn regering, waar u uw jarenlange ervaring als kabinetslid in de regering van wijlen de premiers Yitzhak Shamir en Yitzhak Rabin kon inzetten.”

Dit komt na een uitspraak van het Hooggerechtshof van woensdag die de ultraorthodoxe partijleider diskwalificeerde als minister. Vervolgens heeft Gali Baharav-Miara, de procureur-generaal van Israël, de premier laten weten dat Deri onmiddellijk moet worden ontslagen. Netanyahu verwees naar deze beslissingen tijdens zijn toespraak tot Deri: “Deze betreurenswaardige beslissing negeert de wil van het volk, zoals blijkt uit het grote vertrouwen dat het publiek gaf aan de volksvertegenwoordigers en hun gekozen vertegenwoordigers in mijn regering, toen het voor iedereen duidelijk was dat hij als hoge minister in de regering zou dienen.”

Deri woonde de kabinetsvergadering van zondag bij met de premier, het Hooggerechtshof negerend. Tijdens deze vergadering ontsloeg Netanyahu Deri niet – zoals velen voorspelden – maar feliciteerde hij de voormalige minister van Volksgezondheid met zijn vooruitgang met de “gezondheidsmand” die vele nieuwe medicijnen en behandelingen voor Israëlische burgers omvat. Netanyahu ging helemaal niet in op de uitspraak van het Hooggerechtshof over Deri.

De ultra-orthodoxe voormalige minister reageerde op Netanyahu’s toespraak door te zeggen dat hij “het verdriet in (zijn) stem hoort”.

“Ik kan mijn vrienden in de regering en het publiek vertellen dat het duidelijk was voor het openbaar ministerie en het was duidelijk voor de vorige procureur-generaal, Dr. Avichai Mandelblit, dat ik geen intentie heb en nooit heb gehad en dat ik me niet heb verplicht om me terug te trekken uit het politieke leven,” vervolgde Deri. “De dingen lagen duidelijk op tafel vanaf het begin van de contacten tot het einde ervan. De woorden werden ook gezegd door een vertegenwoordiger van het High Courts Department tijdens de hoorzitting.”

“Ik heb een ijzeren verplichting tegenover de 400.000 mensen die op mij en Shas hebben gestemd. Geen enkele gerechtelijke beslissing zal mij ervan weerhouden hen te dienen en hen te vertegenwoordigen.”

 

***************************************

ENGLISH

Netanyahu stated that the firing comes with “a heavy heart” and “great sorrow.” The prime minister also continued that he would find a “legal way” for Deri to continue serving the State of Israel. The dismissal takes effect in 48 hours, meaning Netanyahu will have to find new ministers to take over Deri’s responsibilities. This also means that Deri’s tenure as both health minister and interior minister lasted some 26 days.

By: The Algemeiner

“I see you as an anchor of experience, intelligence and responsibility that are important to the State of Israel at all times, and especially at this time,” Netanyahu said to Deri. “I also thought that it was important that you serve the State of Israel as a member of the security-political cabinet in my government, where you could influence your many years of experience as a cabinet member in the government of the late Prime Ministers Yitzhak Shamir and Yitzhak Rabin.”

This comes following a Wednesday High Court ruling that disqualified the ultra-Orthodox party leader from being a minister. Then, following the court ruling, Israel’s attorney general Gali Baharav-Miara informed the prime minister that Deri must be fired immediately. Netanyahu referenced these decisions during his speech to Deri: “This unfortunate decision ignores the will of the people, as reflected in the great trust that the public gave to the people’s representatives and their elected officials in my government, when it was clear to everyone that she would serve in the government as a senior minister.”

Deri attended Sunday’s cabinet meeting with the prime minister, defying the High Court. During this meeting, Netanyahu did not fire Deri – as many predicted he would – but instead congratulated the former-health minister on his progress with the “health basket” that includes many new medications and treatments for Israeli citizens. Netanyahu did not address the High Court’s ruling regarding Deri at all.

The ultra-Orthodox former minister responded to Netanyahu’s speech by stating he “hears the sadness in (his) voice.”

“I can tell my friends in the government and the public that it was clear to the prosecution and it was clear to the previous attorney general, Dr. Avichai Mandelblit, that I have no intention and have never had any intention and I have not committed to withdrawing from political life,” Deri continued. “Things were clear on the table from the beginning of the contacts to their end. The words were also said by a representative of the High Courts Department at the hearing.”

“I have an iron commitment to the 400,000 people who voted for me and Shas. No judicial decision will prevent me from serving them and representing them.”