De Britse prins Harry woont de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II bij, in de Westminster Abbey in Londen,  –  Britain’s Prince Harry attends the state funeral of Queen Elizabeth II, at the Westminster Abbey in London, Sept. 19, 2022. (Hannah McKay/Pool via AP)

Nederlands + English

Hertog van Sussex spreekt bewondering uit voor de overleden Britse opperrabbijn Jonathan Sacks, hoewel de ontmoeting hem een intens gevoel van “walging van zichzelf” bezorgde. 

Door World Israel News

Prins Harry heeft details onthuld van een veel gerapporteerd schandaal bijna twee decennia geleden, met inbegrip van zijn ontmoeting met de Britse toprabbijn.

In januari 2005 werd de toen 20-jarige prins gespot in een nazi-uniform – compleet met hakenkruis armband – naar een gekostumeerd feest.

De jonge royal kwam onder vuur te liggen nadat foto’s van het feest waren opgedoken, wat de roddelwoede aanwakkerde die al tegen prins Harry was gericht vanwege zijn drugsgebruik en alcoholgebruik door minderjarigen.

Dagen na het beruchte feest gaf prins Harry een verklaring uit waarin hij zijn excuses aanbood voor de kostuumkeuze.

“Het spijt me zeer als ik iemand heb beledigd of in verlegenheid heb gebracht. Het was een slechte keuze van kostuum en ik bied mijn excuses aan.”

In zijn nieuwe boek Spare onthult de hertog van Sussex details uit de nasleep van het schandaal, waaronder een ontmoeting met de toenmalige opperrabbijn Jonathan Sacks, die de jonge prins zowel geïnspireerd als diep verootmoedigd achterliet.

“Pa stuurde me naar een heilige man. 51. Bebaard, met een bril, een diep gelijnd gezicht en donkere, wijze ogen, hij was opperrabbijn van Groot-Brittannië, dat was me verteld.”

“Maar ik zag meteen dat hij veel meer was. Een eminent geleerde, een religieus filosoof, een productief schrijver met meer dan twee dozijn boeken op zijn naam, hij bracht veel van zijn dagen door met uit ramen staren en nadenken over de grondoorzaken van verdriet, van kwaad, van haat.”

“Hij nam geen blad voor de mond. Hij veroordeelde mijn daden. Hij was niet onaardig, maar het moest gebeuren”, schreef de prins.

“Er was geen weg omheen. Hij plaatste mijn stommiteit ook in historische context. Hij sprak over de zes miljoen, de uitgeroeiden. Joden, Polen, andersdenkenden, intellectuelen, homoseksuelen. Kinderen, baby’s, oude mensen, veranderd in as en rook. Een paar decennia geleden.”

Ondanks de schaamte die hij tijdens en na de ontmoeting voelde, schreef prins Harry dat hij een gevoel van bewondering voor de rabbijn ontwikkelde.

“Ik was bij hem thuis aangekomen met een gevoel van schaamte. Nu voelde ik iets anders, een bodemloze zelfhaat.”

“Maar dat was niet het doel van de rabbi,” voegde hij eraan toe. “Zo wilde hij zeker niet dat ik hem zou verlaten. Hij spoorde me aan niet gebroken te zijn door mijn fout, maar juist gemotiveerd. Hij sprak tot mij met de kwaliteit die men vaak aantreft bij echt wijze mensen – vergeving.

“Hij verzekerde me dat mensen domme dingen doen, domme dingen zeggen, maar het hoeft niet hun intrinsieke aard te zijn. Ik toonde mijn ware aard, zei hij, door verzoening te zoeken.

“Vergeving zoeken. In de mate dat hij kon, en bevoegd was, sprak hij me vrij. Hij gaf me genade. Hij zei me mijn hoofd op te heffen, verder te gaan, deze ervaring te gebruiken om de wereld beter te maken.”

Prins Harry beweerde ook dat zijn broer, prins William, en Williams toenmalige vriendin Kate Middleton hem voorstelden het nazi-uniform te dragen op het feest.

*************************************

ENGLISH

Duke of Sussex expresses admiration for late UK Chief Rabbi Jonathan Sacks although the meeting left him feeling intense “self-loathing.” 

By World Israel News

Prince Harry revealed details of a much-reported scandal nearly two decades ago, including his meeting with Britain’s top rabbi.

In January 2005, the then-20-year-old prince was spotted wearing a Nazi uniform – complete with swastika armband – to a costume party.

The young royal came under fire after photographs from the event surfaced, fueling a tabloid frenzy which had already targeted Prince Harry over his recreational drug use and underage drinking.

Days after the infamous party, Prince Harry issued a statement apologizing for his choice of costume.

“I am very sorry if I caused any offense or embarrassment to anyone. It was a poor choice of costume and I apologize.”

Now, in his new book Spare , the Duke of Sussex revealed details from the aftermath of the scandal, including a meeting with then-Chief Rabbi Jonathan Sacks, which left the young prince both inspired and deeply humbled.

“Pa sent me to a holy man. 51. Bearded, bespectacled, with a deeply lined face and dark, wise eyes, he was Chief Rabbi of Britain, that much I’d been told.”

“But right away I could see he was much more. An eminent scholar, a religious philosopher, a prolific writer with more than two dozen books to his name, he’d spent many of his days staring out of windows and thinking about the root causes of sorrow, of evil, of hate.”

“He didn’t mince words. He condemned my actions. He wasn’t unkind, but it had to be done.,” the prince wrote.

“There was no way round it. He also placed my stupidity in historical context. He spoke about the six million, the annihilated. Jews, Poles, dissenters, intellectuals, homosexuals. Children, babies, old people, turned to ash and smoke. A few short decades ago.”

Despite the shame he felt during and after the meeting, Prince Harry wrote that he developed a sense of admiration for the rabbi.

“I’d arrived at his house feeling shame. I now felt something else, a bottomless self-loathing.”

“But that wasn’t the rabbi’s aim,” he added. “That certainly wasn’t how he wanted me to leave him. He urged me not to be devastated by my mistake, but instead to be motivated. He spoke to me with the quality one often encounters in truly wise people–forgiveness.

“He assured me that people do stupid things, say stupid things, but it doesn’t need to be their intrinsic nature. I was showing my true nature, he said, by seeking to atone.

“Seeking absolution. To the extent that he was able, and qualified, he absolved me. He gave me grace. He told me to lift my head, go forth, use this experience to make the world better.”

Prince Harry also claimed that his brother, Prince William, and William’s then-girlfriend Kate Middleton suggested he wear the Nazi uniform to the party.