Nerdeen Kiswani in Haifa, Israël op 4 augustus 2023
Nerdeen Kiswani in Haifa, Israel on August 4th, 2023
(Instagram/Screenshot)

Nederlands + English)

Pro-Palestijnse activiste die zei dat ” prachtige” Palestijnse terroristen moeten worden gehuldigd, kan niet langer de toegang tot Israël worden geweigerd omdat ze nu een Amerikaans paspoort heeft.

Door Adina Katz, World Israel News

Een prominente pro-Palestijnse activiste die heeft opgeroepen tot de vernietiging van Israël en tot het afslachten van zionisten, maakt momenteel een rondreis door de Joodse Staat, vanwege de proeffase van een mogelijk visum ontheffings programma tussen de VS en Israël.

Nerdeen Kiswani heeft haar voortdurende bezoek aan Israël gedocumenteerd op sociale media, met als onderschrift bij een foto genomen in de noordelijke stad Haifa dat ze op dit moment “op gestolen land” was in “bezet Palestina”.

Onder de publieke uitspraken van Kiswani zijn eisen voor een “geglobaliseerde intifada”, een wens dat “het pop-pop geluid [van geweervuur] het laatste geluid is dat Zionisten horen”, het aanmoedigen van activisten om “elke centimeter van Palestina te bevrijden” met “alle middelen die nodig zijn”, en lof voor “prachtige Palestijnse” terroristen waarvan ze zei dat ze “gehuldigd” moesten worden.

In een Instagram post op vrijdag, legde Kiswani uit dat ondanks dat haar in 2015 de toegang tot Israël was geweigerd vanwege haar felle anti-Israël verdediging en deelname aan de BDS beweging, de Israëlische autoriteiten haar vorige week verplicht waren om het land binnen te laten.

Onder de voorwaarden van een visumontheffingsovereenkomst, legde Kiswani uit, konden de Israëlische autoriteiten haar de toegang tot het land niet mer weigeren omdat ze in het bezit is van een Amerikaans paspoort.

Kiswani moedigde andere Amerikaanse BDS activisten die eerder de toegang tot Israël werd geweigerd aan om te proberen het land opnieuw te bezoeken en om contact op te nemen met de Amerikaanse ambassade als ze problemen zouden ondervinden met Israëlische douanebeambten.

Naast het bezoeken van belangrijke toeristische trekpleisters, waaronder de Baha’i tuinen en de Al-Aqsa moskee, reisde Kiswani onlangs naar Jenin, een broeinest van terreur in het door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebied.

Volgens een verslag van Channel 12 News had ze daar een ontmoeting met de vader van een gedood lid van de terreurgroep Lion’s Den.

Vanuit Jenin postte Kiswani een foto van een muur met daarop de foto’s van verschillende terroristen die gedood werden tijdens gevechten met Israëlische soldaten, samen met een onderschrift waarin ze haar steun aan hun zaak bevestigde.

Na berichten in de Hebreeuws-talige media over Kiswani’s bezoek, zeiden ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat ze een “gele brief” zal ontvangen bij haar vertrek uit Israël. Dit document dient als een formele kennisgeving dat ze eventuele toekomstige bezoeken aan het land van tevoren moet coördineren met de autoriteiten.

Joodse rechtengroeperingen wezen naar haar opmerkingen als bewijs van een antisemitische atmosfeer vijandig tegenover Joden op de CUNY campus. Kiswani deed kritiek op haar retoriek af als een “zionistische samenzwering” met als doel haar het zwijgen op te leggen.

In 2022 was Kiswani een hoofdspreker op een anti-Israël bijeenkomst in New York, waar ze liederen tegen de Joodse staat ten gehore bracht. Kort na de bijeenkomst sloeg een groep aanwezigen een Joodse man die in de buurt liep in een brutale, niet uitgelokte aanval.

In 2022 ‘liked’ ze ook een Instagram-post waarin ze de Palestijnse terroristen prijst die op brute wijze vier Israëli’s met een bijl hebben vermoord in Elad.

 

**************************************


**************************************

ENGLISH

Pro-Palestinian activist who said that “beautiful” Palestinian terrorists should be celebrated can no longer be denied entry to Israel because she has an American passport.

By Adina Katz, World Israel News

A prominent pro-Palestinian activist who has called for the destruction of Israel and for Zionists to be slaughtered is currently touring the Jewish State, due to the pilot phase of a potential visa waiver program between the U.S. and Israel.

Nerdeen Kiswani has been documenting her ongoing visit to Israel on social media, captioning one photo taken in the northern city of Haifa that she was currently “on stolen land” in “Occupied Palestine.”

Among public statements made by Kiswani are demands for a “globalized intifada,” a wish that “the pop-pop [of gunfire] be the last sound that Zionists hear,” encouraging activists to “free every inch of Palestine” by “any means necessary,” and praise for “beautiful Palestinian” terrorists whom she said should “be celebrated.”

In an Instagram post on Friday, Kiswani explained that although she had been denied entry to Israel in 2015 due to her vehement anti-Israel advocacy amd participation in the BDS movement, Israeli authorities were obliged to let her enter the country last week.

Under the terms of a fledging visa waiver agreement, Kiswani explained, Israeli authorities could not deny her entry to the country because she holds an American passport.

Kiswani encouraged other American national BDS activists who were previously denied entry to Israel to try to visit the country again and to reach out to the American Embassy should they encounter challenges with Israeli customs officials.

Beyond visiting major tourist sites, including the Baha’i Gardens and Al-Aqsa Mosque, Kiswani recently traveled to Jenin, a terror hotbed in Palestinian Authority-controlled territory.

According to a report from Channel 12 News, she met there with the father of a slain member of the Lion’s Den terror group.

From Jenin, Kiswani posted a photo of a wall bearing the photos of various terrorists killed during clashes with Israeli soldiers, along with a caption affirming her support for their cause.

Following Hebrew-language media reports about Kiswani’s visit, Interior Ministry officials said that she will receive a “yellow letter” upon her departure from Israel. This document serves as a formal notice that she will need to coordinate any future visits to the country in advance with the authorities.

Jewish rights groups pointed to her remarks as proof of an antisemitic atmosphere hostile to Jews on the CUNY campus. Kiswani dismissed criticism of her rhetoric as a “Zionist conspiracy” aimed at silencing her.

In 2022, Kiswani was a keynote speaker at an anti-Israel rally in New York, where she led chants against the Jewish State. Shortly after the rally, a group of attendees beat a Jewish man walking nearby in a brutal, unprovoked attack.

Also in 2022, she ‘liked’ an Instagram post praising the Palestinian terrorists who brutally murdered four Israelis with an axe in Elad.