Print screen Twitter

Nederlands + English

Israël is het meest gevaccineerde land per hoofd van de bevolking ter wereld en toch neemt het aantal COVID-19 in elke sector toe. De regering blijft aandringen op vaccinaties als oplossing binnen de context van verdere beperkingen die bedoeld zijn om mensen over te halen naar een vaccin dat minder doeltreffend lijkt te zijn dan werd aangenomen.

Bron: Israel Video Network

In deze context begonnen Israëli’s van over het hele politieke spectrum te protesteren tegen de verlammende coronavirusvoorschriften en de druk om te vaccineren met een vaccin dat zijn doeltreffendheid aan het verliezen is.

Na 3 lockdowns en een af en toe maskerbeleid had de regering gehoopt het virus te temmen. Helaas werd het er alleen maar erger op. In plaats van toe te geven heeft de regering Bennett echter het tegenovergestelde gedaan door te suggereren dat vaccinweigeraars een “gevaar” zijn voor de staat.

Het interessante aspect van deze protesten is dat ze dwars door de politieke lijnen heen gaan. Meer nog dan dat zij een mengeling zijn van niet-religieuze en religieuze mensen die samen protesteren.

Als er al iets is dat de controverse achter de manier waarop de Israëlische regering haar reactie op COVID-19 heeft uitgerold, heeft dat voormalige vijanden tot vrienden gemaakt en de weg vrijgemaakt voor de Israëlische straat om te helpen.

*****************************
ENGLISH:

Israel is the most vaccinated country per capita in the world and yet COVID-19 is increasing throughout every sector. The government continues to push vaccinations as a solution within the context of further restrictions designed to push people to a vaccine that seems to have less efficacy than was believed.

Source: Israel Video Network

Within this context, Israelis from across the political spectrum began protesting the crippling coronavirus regulations and pressure to vaccinate with a vaccine that is losing its effectivity.

After 3 lockdowns and an off again and again mask policy, the government had been hoping to tame the virus. Unfortunately it only made matters worse. Instead of giving in however, the Bennett government has done the opposite with Bennett suggesting that vaccine refusers are a “danger” to the state.

The interesting aspect of these protests is that they cut across political lines. More than that they are an admixture of non-religious and religious people protesting together.

If anything, the controversy behind the way the Israeli government has rolled out its response to COVID-19 has made former enemies friends and given way to the Israel street to help.