Meer dan 100 Israëli’s verzamelden zich op Agron Street in het centrum van Jeruzalem, tegenover het oude Amerikaanse consulaatgebouw, om te protesteren tegen het aangekondigde plan van de Biden-regering om het te heropenen, 27 oktober 2021 Foto door Josh Hasten.
More than 100 Israelis gathered on Agron Street in downtown Jerusalem, opposite the old U.S. consulate building, protesting the Biden administration’s announced plan to reopen it, Oct. 27, 2021 Photo by Josh Hasten.

Nederlands + English

Pro-Israëlische bewegingen protesteren tegen het voornemen van de VS om het consulaat in Jeruzalem voor Palestijnen te openen

Door: JNS –  JOSH HASTEN

“Dit is niet wat echte vrienden doen. Als je een echte vriend bent, moet je het gezag en de soevereiniteit van je vriend over zijn grondgebied respecteren”, zegt Eytan Meir, hoofd van de internationale afdeling van Im Tirtzu.

(28 oktober 2021 / JNS) Een groep van meer dan 100 Israëli’s verzamelde zich woensdag in Agron Street in het centrum van Jeruzalem, tegenover het oude Amerikaanse consulaatgebouw, om te protesteren tegen het aangekondigde plan van de Biden-regering om het te heropenen als een volledige diplomatieke missie voor de Palestijnse Autoriteit in de hoofdstad van Israël.

Het evenement werd georganiseerd door de Israëlische “Soevereiniteitsbeweging” met ongeveer 20 andere pro-Israëlische NGO’s die als co-sponsors fungeerden. Ze geloven dat de oprichting van een PA-consulaat in Jeruzalem zou neerkomen op een de facto opdeling van de stad en deze omvormen tot een Palestijnse hoofdstad.

In mei meldde JNS dat tijdens een ontmoeting met PA-leider Mahmoud Abbas in Ramallah, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken beloofde dat Amerika het consulaat zou heropenen, waarmee hij een eerdere campagnebelofte van de Amerikaanse president Joe Biden waarmaakte.

Onder voormalig president Donald Trump fuseerde het Amerikaanse consulaat-generaal Jeruzalem in 2018 met de Amerikaanse ambassade, die werd verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem waarmee Trump de wet op de Jeruzalemse Ambassade, goedgekeurd door het Congres in 1995 implementeerde. Hierbij werd een verenigd Jeruzalem erkend als de hoofdstad van Israël en waarin stond dat “Jeruzalem moet een ongedeelde stad blijven.”

Recente mediaberichten geven aan dat Blinken in de nabije toekomst zou kunnen proberen de belofte van Biden na te komen, hetzij met de goedkeuring van Israël, hetzij misschien eenzijdig. Een dergelijke actie zonder de toestemming van Israël lijkt in strijd met de Israëlische, Amerikaanse en internationale wetgeving.

Professor Eugene Kontorovich, hoofd van de afdeling internationaal recht van de denktank Kohelet Policy Forum, legde eerder op de dag aan JNS uit dat “de VS het consulaat willen openen als een manier om de klok terug te draaien naar vóór de erkenning van Jeruzalem als Israëls hoofdstad. Hoewel dit de erkenning niet volledig ongedaan zou maken, zou dit in feite een parallelle erkenning creëren van Palestijnse aanspraken op Jeruzalem, waardoor het idee ongedaan wordt gemaakt dat Jeruzalem de enige en exclusieve hoofdstad van Israël is.”


Het Amerikaanse consulaat in Agron Street in Centraal Jeruzalem op 4 maart 2019.
Foto door Yonatan Sindel/Flash90.

Kontorovich zei dat het oude Amerikaanse consulaat, geopend in 1844 tijdens het Ottomaanse rijk, niet was opgericht als een diplomatieke missie naar de Palestijnen.  “Maar deze wordt opgericht om een ​​vertegenwoordigend kantoor voor de Palestijnen te hebben, niet in Ramallah, maar in Jeruzalem.”

Hij voegde eraan toe dat onder die nieuwe realiteit de Amerikaanse consul-generaal niet zou rapporteren aan de Amerikaanse ambassadeur in Israël, maar rechtstreeks aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, met de boodschap dat Jeruzalem niet echt deel uitmaakt van Israël.

‘Een vijandige daad’

Nadia Matar, co-voorzitter van de Soevereiniteitsbeweging  Yehudit Katzover, vertelde JNS dat na onderzoek van de voorgestelde opening van het consulaat voor de Palestijnen, haar organisatie begreep dat het niet de bedoeling was “een filiaal voor consulaire diensten te openen; er zit iets veel diepers achter. Het doel is om alles wat Trump eerder deed uit te wissen en om Jeruzalem te verdelen om een ​​Palestijnse staat te creëren en tegelijkertijd te verklaren dat Jeruzalem ook de hoofdstad van Palestina is.”

Ze zei: ’toen we ons realiseerden dat ‘we onmogelijk konden zwijgen’, moeten we proberen het te voorkomen. Op dit moment verzet de Israëlische regering zich tegen de opening van een consulaat, en wij zijn hier om hen de kracht te geven om zich ertegen te blijven verzetten.”


Een demonstrant staat tegenover het oude Amerikaanse consulaat in Jeruzalem en verzet zich tegen pogingen van de regering-Biden om het te heropenen voor Palestijns gebruik, 27 oktober 2021 Foto door Josh Hasten.

Matar voegde eraan toe dat het verenigd houden van Jeruzalem een ​​consensuskwestie is in de Israëlische regering, net als bij eerdere regeringen, waaronder die onder leiding van de voormalige premiers David Ben-Gurion en Yitzhak Rabin.

Ze zei dat ze wat er gaande is ziet als “een vijandige daad van de regering-Biden tegen het volk van Israël, een vertrapping van onze soevereiniteit en minachting voor de wil van de meerderheid van het Joodse volk in Israël die zich verzetten tegen de deling van Jeruzalem en tegen de oprichting van een Palestijnse staat.”

Marc Zell, voorzitter van Republicans Overseas Israel en vice-president van  Republicans Overseas , Inc., sprak de menigte toe en vertelde JNS dat terwijl het protest voor het voormalige consulaat plaatsvond, “de belangrijkste boodschap gericht moet zijn aan de Israëlische regering: ‘Je hebt alle autoriteit om nee te zeggen tegen de Amerikanen.’ ”

Hij voegde eraan toe: “Dit is niet in het belang van Israël, van het Joodse volk of de miljoenen mensen over de hele wereld die van Israël houden. Jeruzalem moet verenigd blijven. Het heropenen van het Consulaat-Generaal betekent het verlaten van die stelling. We kunnen dat niet laten gebeuren, en de macht om ‘nee’ te zeggen ligt bij [premier] Naftali Bennett, zijn coalitie en de regering van Israël.”

‘Een prijs voor terrorisme’

Naomi Kahn, directeur van de internationale afdeling van Regavim, een andere sponsor, vertelde JNS dat de boodschap van haar organisatie was: “we zijn het er niet mee eens dat buitenlandse regeringen, zelfs als ze bondgenoten zijn, het Israëlische beleid dicteren om Jeruzalem te verdelen of een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad te stichten.”

Net als Zell voegde Kahn eraan toe dat de bal in deze kwestie echt in het kamp van Israël ligt.

Eytan Meir, hoofd van de internationale afdeling van Im Tirtzu, nog een andere co-sponsor, vertelde JNS dat “wanneer je een consulaat hebt dat een buitenlandse entiteit in het hart van je hoofdstad bedient, dit symboliseert dat de stad niet verenigd is en laat zien dat het Amerika’s bedoeling is om het te halveren. Verder gaat het niet eens over ‘oostelijk Jeruzalem’; dit zou plaatsvinden in West-Jeruzalem.”

Hij voegde eraan toe dat “het vestigen van een consulaat hier een prijs zou toekennen aan het terrorisme, en een beloning zou zijn voor de Palestijnse onverzettelijkheid en hun houding om constant nee te zeggen tegen vrede. Dit is niet wat echte vrienden doen. Als je een echte vriend bent, moet je het gezag en de soevereiniteit van je vriend over zijn territorium respecteren.”

 

 ENGLISH

Pro-Israel movements protest US intention to open Jerusalem consulate for Palestinians

“This is not what real friends do. If you are a real friend, you should respect your friend’s authority and sovereignty over its territory,” said Eytan Meir, head of the international division of Im Tirtzu.

Door: JNS –  JOSH HASTEN

(October 28, 2021 / JNS) A group of more than 100 Israelis gathered on Agron Street in downtown Jerusalem on Wednesday, opposite the old U.S. consulate building, protesting the Biden administration’s announced plan to reopen it as a full diplomatic mission for the Palestinian Authority within Israel’s capital.

The event was organized by Israel’s “Sovereignty Movement” with about 20 other pro-Israel NGOs serving as co-sponsors. They believe that the establishment of a P.A. consulate in Jerusalem would amount to a de facto partition of the city and transform it into a Palestinian capital.

In May, JNS reported that during a meeting with P.A. leader Mahmoud Abbas in Ramallah, U.S. Secretary of State Antony Blinken promised that America would reopen the consulate, making good on an earlier campaign pledge by U.S. President Joe Biden.

Under former President Donald Trump, in 2018 the U.S. Consulate General Jerusalem merged into the U.S. embassy, which was relocated from Tel Aviv to Jerusalem as Trump implemented Congress’ Jerusalem Embassy Act of 1995 recognizing a united Jerusalem as the capital of Israel and stating that “Jerusalem should remain an undivided city.”

Recent media reports indicate that Blinken might try to fulfill Biden’s pledge in the near future, either with Israel’s approval or perhaps unilaterally. Such an action without Israel’s consent would appear to violate Israeli, U.S. and international law.

Professor Eugene Kontorovich, head of the international law department at the Kohelet Policy Forum think tank, explained to JNS earlier in the day that “the U.S. wants to open the consulate as a way of turning the clock back to before the recognition of Jerusalem as Israel’s capital, and while this would not completely undo the recognition, this would basically create a parallel acknowledgment of Palestinian claims to Jerusalem, thus undoing the notion that Jerusalem is Israel’s sole and exclusive capital.”


The U.S. Consulate on Agron Street in Central Jerusalem on March 4, 2019.
Photo by Yonatan Sindel/Flash90.

Kontorovich said the old U.S. consulate, opened in 1844 during the Ottoman Empire, wasn’t established as a diplomatic mission to the Palestinians, “but this one is being created to have a representative office to the Palestinians—not in Ramallah, but in Jerusalem.”

He added that under that new reality, the U.S. consul general would not report to the U.S. ambassador to Israel, but directly to the State Department, sending the message that Jerusalem isn’t really part of Israel.

‘A hostile act’

Nadia Matar, co-chair of the Sovereignty Movement with Yehudit Katzover, told JNS that after exploration of the proposed consulate opening for the Palestinians, her organization understood that the intention wasn’t “to open a branch for consular services; there is something much deeper behind it. The purpose is to erase everything Trump did before and to divide Jerusalem in order to create a Palestinian state while declaring that Jerusalem is also the capital of Palestine.”

She said “when we realized that, ‘there was no way that we could stay silent’—we have to try and prevent it. At this moment, the Israeli government opposes the opening of a consulate, and we are here to give them the strength to continue to oppose it.”


A demonstrator stands across from the old U.S. consulate in Jerusalem opposes efforts by the Biden administration to reopen it for Palestinian use, Oct. 27, 2021 Photo by Josh Hasten.

Matar added that keeping Jerusalem united is a consensus issue in the Israeli government, as it was with previous governments, including those led by former prime ministers David Ben-Gurion and Yitzhak Rabin.

She said she views what’s going on as “a hostile act by the Biden administration against the people of Israel, a trampling of our sovereignty and contempt for the will of the majority of the Jewish people in Israel who oppose the division of Jerusalem and oppose the creation of a Palestinian state.”

Marc Zell, chairman of Republicans Overseas Israel and a vice president of Republicans Overseas, Inc., addressed the crowd and told JNS that while the protest was in front of the former consulate, “the most important message should be directed towards the Israeli government: ‘You have all the authority to say no to the Americans.’ ”

He added: “This is not in the interest of Israel, of the Jewish people or the millions of people around the world who love Israel. Jerusalem needs to remain united. Reopening the Consulate General means abandoning Jerusalem. We cannot let that happen, and the power to say ‘no’ is with [Prime Minister] Naftali Bennett, his coalition and the government of Israel.”

‘A prize to terrorism’

Naomi Kahn, director of the international division of Regavim, another sponsor, told JNS that her organization’s message was “we don’t agree to allow foreign governments, even if they are allies, to dictate Israeli policy, to divide Jerusalem or to establish a Palestinian state with Jerusalem as its capital.”

Similar to Zell, Kahn added that the ball is really in Israel’s court over this issue.

Eytan Meir, head of the international division of Im Tirtzu, yet another co-sponsor, told JNS that “when you have a consulate serving a foreign entity in the heart of your capital, it symbolizes that your city is not unified and shows that it is in America’s plans to cut it in half. Furthermore, we’re not even talking about ‘eastern Jerusalem’; this is western Jerusalem.”

He added that “establishing a consulate here would give a prize to terrorism, and reward Palestinian intransigence and their stance of constantly saying no to peace. This is not what real friends do. If you are a real friend, you should respect your friend’s authority and sovereignty over its territory.”