Nederlands + English

Nu er meer informatie naar buiten komt die duidelijk aantoont dat het vaccin weinig invloed heeft op de verspreiding en de impact van COVID-19, nemen Israëli’s, voornamelijk ter linkerzijde, hun protesten toe tegen het strenge beleid van de regering met betrekking tot de niet-gevaccineerden en het algemene Groene Pas-systeem.

Bron: Israel Unwired

Er is altijd een kleine anti-regeringsbeweging geweest in Israël. Door de jaren heen is deze beweging van huis verwisseld tussen links en rechts en zo heeft zij niet de benen gevonden om verder te groeien dan sectorale belangen. Maar het draconische regeringsbeleid inzake COVID-19 heeft de vrijheidsbeweging voorbij sectorale kwesties gestuwd.

Protesten in Tel Aviv hebben links en rechts – seculier en religieus – bij elkaar gebracht op een manier die tot nu toe ondenkbaar was. En aangezien de regering Bennett-Lapid geen tekenen van versoepeling vertoont, nemen deze protesten nu toe. Opmerkingen zoals die van Nachman Ash, de coronavirus specialist, die beweerde dat de 3e vaccinatie verantwoordelijk was voor het stoppen van de 4e golf, terwijl in werkelijkheid minder dan 40% van het land de 3e vaccinatie kreeg, maken het gemakkelijk voor de tegenstanders van gedwongen vaccinaties en verdeeldheid zaaiende volksgezondheidsbeleid om steun te vergaren onder de bredere bevolking.

Veel te veel mensen die de derde vaccinatie hebben gekregen worden ziek van de regering om het vaccin te gebruiken als hun belangrijkste wapen tegen het coronavirus, een pandemie die veel krachtiger is geworden door het gebruik van de sociale media tegen een vatbare, met angst vervulde bevolking. Terwijl Bennett manieren probeert te vinden om zijn weerbarstige coalitie bij elkaar te houden, kan het zijn dat zijn COVID-19 beleid hem ten val brengt, evenals het hele staatsbestel.

 

ENGLISH:

As more information comes out clearly showing that the vaccine has little impact on the spread and impact of COVID-19, Israelis mainly on the left are increasing their protests against the government’s strict policies concerning the unvaccinated and the general Green Pass system.

Source: Israel Unwired

There has always been a small anti-government movement in Israel. Through the years this movement has switched its home between the left and right and so it has not found the legs to grow beyond sectoral interests. Yet, the government’s draconian policies concerning COVID-19 has propelled the freedom movement beyond sectoral issues.

Protests in Tel Aviv have brought together left and right – secular and religious in a way nothing else could have. And as the Bennett-Lapid government shows no signs in easing restrictions, these protests are now growing. Comments like those of Nachman Ash, the coronavirus tzar, who claimed that the 3rd shot was responsible for the stopping of the 4th wave, while in reality less than 40% of the country got the 3rd shot are making it easy for those opposing forced vaccinations and divisive public health policies to gather support among the broader populace.

Far too many people who got the 3rd shot are getting sick for the government to use the vaccine as their main weapon against the coronavirus, a pandemic made far more powerful by social media and a susceptible fear filled populace. While Bennett is trying to find ways to keep his unruly coalition together, it may be his COVID-19 policies that bring him down as well as the entire state system.