Beeld: Etan Tal, via Wikimedia Commons
Image: Etan Tal, via Wikimedia Commons

Nederlands + English

De Russische president Vladimir Poetin eist dat Israël de beroemde Alexander Nevsky kerk in Jeruzalem overdraagt aan Rusland. De voormalige regering-Netanyahu was dit overeengekomen met de Russische autoriteiten, maar de overdracht is tegengehouden door een rechtbank in Jeruzalem.

Bron Jonet-Ynet

In een brief aan de Israëlische premier Naftali Bennett schrijft Poetin dat hij het gezag over de kerk moet overdragen. Dat meldt de Israëlische website Ynet. Daarmee brengt hij premier Naftali Bennett in een lastig parket, omdat dit een schending van de westerse sancties zou betekenen.

De overdracht van de Alexander Nevsky kerk is in 2020 beloofd door oud-premier Benjamin Netanyahu. Algemeen wordt aangenomen dat die toezegging is gedaan vanwege de vrijlating van een Israëlische toeriste. Naama Issachar werd in de Russische hoofdstad Moskou opgepakt met een kleine hoeveelheid marijuana in haar bagage.

Eigendomsrecht
Het geschil over het eigendomsrecht kent een lange geschiedenis. De grond waarop de kerk staat, is in 1859 aangekocht door tsaar Alexander II. De zogenoemde Alexanderplaats is een complex van verschillende historische gebouwen in de Oude Stad van Jeruzalem. Daarvan is de Alexander Nevsky kerk de bekendste. Na de Russische revolutie van 1917 ontstond er een geschil over wie de rechtmatige eigenaar is. Twee Russische historische verenigingen voor de bestudering van het Midden-Oosten, waarvan er een is gelieerd aan het Kremlin, claimen het eigendom. Poetin eist dat die laatste organisatie de zeggenschap krijgt over het complex.

Zowel uit religieus als politiek oogpunt is de overdracht van belang. De Alexander Nevsky kerk is weliswaar Russisch-Orthodox, maar staat niet onder Russisch gezag. Daarnaast is de Alexanderplaats eerder door Israël aangewezen als ‘heilige plaats’, en kan daardoor niet zomaar worden overgedragen aan een andere eigenaar. Om die reden verklaarde een rechtbank in Jeruzalem de belofte van Netanyahu aan Poetin ongeldig. Een speciale commissie, ingesteld door premier Naftali Bennett, is nog niet tot een oordeel gekomen over het geschil. Vervolgens brak de oorlog in Oekraïne uit en kreeg Rusland te maken met vergaande westerse sancties. Sindsdien probeert Israël goede betrekkingen te onderhouden met zowel de westerse mogendheden als met Rusland.

Gevoelig moment
Het conflict over de Alexander Nevsky kerk komt op een gevoelig moment. Afgelopen zondag werd de Israëlische ambassadeur Alexander Ben Zvi in Moskou op het matje geroepen. Hij moest uitleg geven over de uitspraken van minister Yair Lapid van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Oekraïne. Lapid had tijdens een bezoek aan Griekenland president Poetin en het Russische leger beschuldigd van oorlogsmisdaden en genocide.

 

ENGLISH:

Russian President Vladimir Putin is demanding that Israel hand over the famous Alexander Nevsky Church in Jerusalem to Russia. The former Netanyahu government had agreed to this with the Russian authorities, but the transfer has been blocked by a Jerusalem court.

Source Jonet-Ynet

In a letter to Israeli Prime Minister Naftali Bennett, Putin writes that he must transfer authority over the church. This is reported by the Israeli website Ynet. In doing so, he puts Prime Minister Naftali Bennett in a difficult position, as this would be a violation of Western sanctions.

The transfer of the Alexander Nevsky Church was promised in 2020 by former Prime Minister Benjamin Netanyahu. It is widely believed that this pledge was made because of the release of an Israeli tourist. Naama Issachar was detained in the Russian capital Moscow with a small amount of marijuana in her luggage.

Property Rights
The dispute over ownership has a long history. The land on which the church stands was purchased by Tsar Alexander II in 1859. The so-called Alexander Place is a complex of several historic buildings in the Old City of Jerusalem. Of these, the Alexander Nevsky Church is the most famous. After the Russian Revolution of 1917, a dispute arose over who was the rightful owner. Two Russian historical societies for the study of the Middle East, one of which is affiliated with the Kremlin, claim ownership. Putin is demanding that the latter organization take control of the complex.

From both a religious and political point of view, the transfer is significant. Although the Alexander Nevsky Church is Russian Orthodox, it is not under Russian authority. In addition, the Alexander site was previously designated by Israel as a “holy place,” and therefore cannot simply be transferred to another owner. For this reason, a Jerusalem court declared Netanyahu’s promise to Putin invalid. A special committee set up by Prime Minister Naftali Bennett has not yet reached a verdict on the dispute. Then war broke out in Ukraine and Russia faced far-reaching Western sanctions. Since then, Israel has been trying to maintain good relations with both the Western powers and Russia.

Sensitive moment
The conflict over the Alexander Nevsky Church comes at a sensitive time. Last Sunday, Israeli Ambassador Alexander Ben Zvi was summoned to Moscow. He had to explain statements made by Foreign Minister Yair Lapid about the war in Ukraine. Lapid had accused President Putin and the Russian army of war crimes and genocide during a visit to Greece. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)