Van links naar rechts: Russische president Vladamir Poetin, nucleaire explosie (Shutterstock)
From left to right: Russian president Vladamir Putin, nuclear explosion (Shutterstock)

Nederlands + English

En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. (Zacharia 14:12 HSV)

Door: Israel365 News –  Adam Eliyahu Berkowitz

Voor de derde keer deze maand dreigt de Russische president Vladimir Poetin met het inzetten van tactische kernwapens. Mocht dit dreigement bewaarheid worden, dan zou het in overeenstemming zijn met verschillende aspecten van de Gog en Magog oorlog zoals beschreven door de profeten.

Eerder deze maand, voordat hij Oekraïne binnenviel, reageerde Poetin op dreigementen van westerse landen om in te grijpen als hij zou besluiten om binnen te vallen.

“Natuurlijk zijn de [militaire] mogelijkheden van de NAVO en Rusland onvergelijkbaar. Dat begrijpen we,” zei Poetin op een persconferentie. “Maar we begrijpen ook dat Rusland een van de leidende nucleaire staten is, en door sommige moderne componenten, overtreft het zelfs velen.”

Vorige week waarschuwde Poetin dat “wie ons probeert te hinderen” in Oekraïne gevolgen zou ondervinden “die u in uw geschiedenis nog nooit hebt gezien”.

Deze dreiging nam zondag onheilspellende vormen aan toen hij de Russische minister van defensie en de chef van de generale staf van het leger opdracht gaf de nucleaire afschrikkingstroepen op een “speciaal regime van gevechtsdienst” te zetten.

Hij vertelde de defensiechefs dat dit het gevolg was van “agressieve uitspraken” van het Westen, temidden van een wijdverspreide veroordeling van zijn invasie in Oekraïne.

Dit werd zondag nog versterkt toen de regering van Belarus (Wit-Rusland), een Russische bondgenoot, grondwetswijzigingen goedkeurde die het mogelijk zouden maken Russische strijdkrachten en kernwapens in het land te stationeren. Verwacht wordt dat Belarus elk moment troepen naar Oekraïne kan sturen.

Woordvoerder Jen Psaki van het Witte Huis benadrukte dat de VS de uitspraken van Poetin niet als een onmiddellijke dreiging beschouwt.

“Dit is echt een patroon dat we hebben gezien van president Poetin in de loop van dit conflict, namelijk het fabriceren van dreigingen die er niet zijn om verdere agressie te rechtvaardigen – en de wereldgemeenschap en het Amerikaanse volk moeten het bekijken door dat prisma,” vertelde Psaki aan ABC’s George Stephanopoulos in “This Week”.

Volgens de Federation of American Scientists heeft Rusland iets minder dan 4.500 kernkoppen in zijn voorraad, waarmee het de grootste militaire supermacht ter wereld is.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield reageerde zondag op een vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op het versluierde dreigement.

“Het betekent dat president Poetin doorgaat met het escaleren van deze oorlog op een manier die volstrekt onaanvaardbaar is en we moeten zijn acties op de sterkst mogelijke manier blijven beteugelen,” aldus Thomas-Greenfield.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei dat Poetin bezig was met een “retorische strijd” door te proberen “de wereld eraan te herinneren” dat hij een afschrikmiddel had.

“Wij zien of herkennen in het soort uitdrukking of de toestand die hij beschreef niets dat een verandering is van wat zij momenteel als hun nucleaire houding hebben,” zei Wallace. “Het gaat er vooral om dat Poetin het op tafel legt om de mensen en de wereld eraan te herinneren dat hij een afschrikkingsmiddel heeft.

Terwijl wereldleiders zich afvragen of Poetin zijn dreigementen zou doorzetten, werd een hint van zijn beweegreden gegeven in een documentaire uit 2018, toen hij opmerkte dat “als iemand besluit om Rusland te vernietigen, we het wettelijke recht hebben om te reageren. Ja, het zal een catastrofe zijn voor de mensheid en voor de wereld. Maar ik ben een burger van Rusland en staatshoofd. Waarom hebben we een wereld zonder Rusland nodig?”

De onheilspellende verklaringen van Poetin werden beantwoord met een nieuwe golf van sancties. Westerse landen en NAVO-bondgenoten begonnen ook wapens voor Oekraïne te financieren. Ook kondigde de Europese Unie een totaalverbod in haar luchtruim aan voor vliegtuigen die eigendom zijn van Rusland, door Rusland zijn geregistreerd of onder Russische controle staan. Russische vliegtuigen zijn ook uit het Britse luchtruim geweerd. De EU heeft ook de Russische staatsmediakanalen Sputnik en Russia Today van haar grondgebied geweerd. Duitsland verklaarde dat het verbod drie maanden zou duren.

Door de beperkingen op vluchten zullen Russische luchtvaartmaatschappijen omwegen moeten nemen, wat tot langere vluchttijden zal leiden. Rusland heeft gereageerd met soortgelijke verboden op Europese vluchten. Poetin heeft verklaard dat de westerse sancties tegen Rusland onwettig waren.

Aangenomen wordt dat Oekraïne niet over kernwapens beschikt. Vóór 1991 maakte Oekraïne deel uit van de Sovjet-Unie en had het Sovjet-kernwapens op zijn grondgebied. Na de ontbinding van de Sovjet-Unie bezat Oekraïne ongeveer een derde van het kernwapenarsenaal van de Sovjet-Unie, dat in totaal ongeveer 1900 kernkoppen omvatte, destijds het op twee na grootste ter wereld, alsmede belangrijke middelen voor het ontwerp en de productie ervan. In 1994 stemde Oekraïne er op aandringen van de Amerikaanse president Bill Clinton mee in zijn kernwapenarsenaal voor ontmanteling aan Rusland over te dragen en toe te treden tot het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens.

Dit werd gedaan met de uitdrukkelijke verzekering van de VS en Groot-Brittannië dat de Sovjet-Unie Oekraïne niet zou binnenvallen. Oekraïne beschikte niet over de middelen om deze kernwapens te ontmantelen. Toen de Sovjet-Unie in 1991 instortte, bezat Oekraïne nog in totaal 176 kernkoppen en verschillende lanceermiddelen.

Deze afspraken werden in 2014 duidelijk geschonden toen Rusland het Krim-schiereiland binnenviel en vervolgens annexeerde van Oekraïne. Obama werd stilletjes bekritiseerd om zijn reactie die zich beperkte tot sancties, precies de strategie die president Biden heeft verklaard te willen inzetten in de huidige crisis.

Britse minister van defensie: We houden de nucleaire paraatheid van Groot-Brittannië op het hoogste niveau.

De Russische minister van Defensie heeft president Poetin meegedeeld dat de nucleaire triade stand-by staat en het personeel heeft versterkt.

Mocht de oorlog escaleren in kernwapens, dan zou dit overeenkomen met een Gog en Magog scenario. De oorlog van Gog en Magog wordt in de profetie beschreven als een ongewoon korte oorlog. Een uitspraak van de Vilna Gaon (een prominente 18e eeuwse Torah autoriteit) leert dat de oorlog van Gog en Magog 12 minuten zal duren. Volgens een 20e-eeuwse interpretatie: “Een derde van de wereld zal sterven, een derde zal de pest krijgen en een derde zal overleven.”

Deze 18e-eeuwse profetie van een 12 minuten durende oorlog was verrassend, omdat zij enkele honderden jaren voor de komst van kernwapens werd gedaan. Conventionele oorlogen duren noodzakelijkerwijs veel langer en zo’n snelle oorlog was in die tijd ondenkbaar. Op zo’n korte oorlog, mogelijk een nucleaire uitwisseling, werd misschien gezinspeeld in de Bijbel.

Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer. (Jesaja 17:14 HSV)

De profetie zinspeelt op een snelle en allesomvattende catastrofe, vergelijkbaar met een atoomoorlog. Een andere profetie zinspeelt op de gruwelijke naweeën van een atoomoorlog, zoals beschreven door de profeet Zacharia met betrekking tot de oorlog van Gog en Magog vóór de Messias:

En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. (Zacharia 14:12 HSV)

 

ENGLISH

As for those peoples that warred against Yerushalayim, Hashem will smite them with this plague: Their flesh shall rot away while they stand on their feet; their eyes shall rot away in their sockets; and their tongues shall rot away in their mouths. Zechariah 14:12 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News –  Adam Eliyahu Berkowitz

For the third time this month, Russian President Vladimir Putin is threatening to deploy tactical nuclear weapons. Should this threat be realized, it would conform to several aspects of the Gog and Magog war as described by the prophets.

Earlier this month, before invading Ukraine, Putin responded to threats by western countries to intervene should he decide to invade.

“Of course the [military] potential of NATO and Russia are incomparable. We understand it,” Putin said at a press conference. “But we also understand that Russia is one of the leading nuclear states, and by some modern components, it even outperforms many.”

Last week, Putin warned that “whoever tries to hinder us” in Ukraine would see consequences “you have never seen in your history”.

This threat took on ominous proportions on Sunday when he ordered the Russian defense minister and the chief of the military’s general staff to put the nuclear deterrent forces on a “special regime of combat duty”.

He told defense chiefs it was because of “aggressive statements” by the West, amid widespread condemnation of his invasion of Ukraine.

This was intensified on Sunday when the government of Belarus, a Russian ally, approved constitutional changes that would allow Russian forces and nuclear weapons to be stationed in the country. Belarus is expected to send troops into Ukraine at any moment.

White House Spokesman Jen Psaki emphasized that the US does not consider Putin’s statements to constitute an immediate threat.

“This is really a pattern that we’ve seen from President Putin through the course of this conflict, which is manufacturing threats that don’t exist in order to justify further aggression — and the global community and the American people should look at it through that prism,” Psaki told ABC’s George Stephanopoulos on “This Week.”

According to the Federation of American Scientists Russia has just under 4,500 nuclear warheads in its stockpile making it the largest military superpower in the world today.

The US Ambassador to the United Nations Linda Thomas-Greenfield responded to the veiled threat at a United Nations Security Council meeting on Sunday.

“It means that President Putin is continuing to escalate this war in a manner that is totally unacceptable and we have to continue to stem his actions in the strongest possible way,”

UK Defense Secretary Ben Wallace said Putin was engaged in a “battle of rhetoric” by trying to “remind the world” he had a deterrent.

“We don’t see or recognize in the sort of phrase or the status he described as anything that is a change to what they have currently as their nuclear posture,” Wallace said. “This is predominantly about Putin putting it on the table just to remind people, remind the world, that he has a deterrent.”

While world leaders wonder whether Putin would follow through with his threats, a hint of his rationale was given in a 2018 documentary, when he commented that “if someone decides to annihilate Russia, we have the legal right to respond. Yes, it will be a catastrophe for humanity and for the world. But I’m a citizen of Russia and its head of state. Why do we need a world without Russia in it?”

Putin’s ominous statements were met with a new wave of sanctions. Western nations and NATO allies also began financing weapons for Ukraine. Also, the European Union announced a total ban in its airspace for Russian-owned, Russian-registered, or Russian-controlled aircraft. Russian planes have also been banned from UK airspace. The EU also barred Russian state media outlets Sputnik and Russia Today from its territory. Germany said its ban would last three months.

The restrictions on flights will require Russian airlines to take circuitous routes, resulting in longer flight times. Russia responded with similar bans on European flights. Putin has stated that the Western sanctions placed on Russia were unlawful.

It is assumed that Ukraine does not have nuclear weapons. Prior to 1991, Ukraine was part of the Soviet Union and had Soviet nuclear weapons in its territory. After the dissolution of the Soviet Union, Ukraine held about one-third of the Soviet nuclear arsenal totaling approximately 1,900 warheads, the third-largest in the world at the time, as well as significant means of its design and production. In 1994, at the behest of US President Bill Clinton, Ukraine agreed to hand over its nuclear stockpile to Russia for dismantlement and to join the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). This was done with the expressed assurances from the US and Britain that the Soviet Union would not invade Ukraine. Ukraine lacked the resources to dismantle these nuclear assets. When the Soviet Union collapsed in 1991, Ukraine still held a total of 176 nuclear warheads and several means of deployment.

These agreements were clearly violated in 2014 when Russia invaded and subsequently annexed the Crimean Peninsula from Ukraine. Obama was quietly criticized for his response which was limited to sanctions, precisely the strategy President Biden has stated he intends to employ in the current crisis.

British Defense Secretary: We maintain Britain’s nuclear readiness at the highest level.

Russia’s Defense Minister has told President Putin that the nuclear triad is on ‘standby alert duty’ and has reinforced personnel.

Should the war escalate into nuclear weapons, this would conform to a Gog and Magog scenario. The War of Gog and Magog is described in prophecy as being an unusually short war. A tradition from the Vilna Gaon (a prominent 18th century Torah authority) teaches that the war of Gog and Magog will last 12 minutes. According to a 20th-century interpretation, “A third of the world will die, a third will suffer from plague and a third will survive.”

This 18th-century prophecy of a 12-minute war was surprising, as it came several hundred years before the advent of nuclear weapons. Conventional wars necessarily last much longer and such a quick war was inconceivable at the time. Such a short war, possibly a nuclear exchange, may have been hinted at in the Bible.

At eventide behold terror; and before the morning they are not. Isaiah 17:14

The prophecy hints at a swift and all-encompassing catastrophe similar to nuclear war. Another prophecy hints at the gruesome aftereffects of nuclear war described by the Prophet Zechariah in reference to the pre-Messiah War of Gog and Magog:

As for those peoples that warred against Yerushalayim, Hashem will smite them with this plague: Their flesh shall rot away while they stand on their feet; their eyes shall rot away in their sockets; and their tongues shall rot away in their mouths. Zechariah 14:12