De Russische president Vladimir Poetin houdt een videotoespraak tot de natie na het initiatief van het lagerhuis van het parlement en de veiligheidsraad van het land om twee door Rusland gesteunde afgescheiden regio’s in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke entiteiten, in Moskou, Rusland, 21 feb. 2022. (Foto: Screenshot CNN)
Russian President Vladimir Putin delivers a video address to the nation following the initiative of the country’s lower house of parliament and security council to recognize two Russian-backed breakaway regions in eastern Ukraine as independent entities, in Moscow, Russia, Feb. 21, 2022. (Photo: Screenshot CNN)

Nederlands + English

Poetins echte doel is niet Oekraïne, maar “de wereld bang maken”, de NAVO breken, en zichzelf de machtigste speler op aarde maken, zegt de Oekraïense minister van Defensie. We zien ‘manifestaties van geestesziekte’ in Moskou, tot en met het schuimen uit hun mond,’ zegt Oleskii Reznikov

Bron: AllisraelNews – Joel C. Rosenberg

Dinsdagavond hield de Russische president Vladimir Poetin een bizarre en breedsprakige televisietoespraak van een uur.

Maar één ding was glashelder: Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om te beginnen met de illegale invasie en bezetting van twee delen van Oekraïne.

Russische troepen zijn in opmars en artillerie-eenheden beschieten Oekraïense steden en dorpen langs de grens.

Maar Poetins echte doel is niet de herovering van Oekraïne, zegt de Oekraïense minister van defensie Oleskii Reznikov in een belangrijk maar nauwelijks opgemerkt interview.

In plaats daarvan is Poetin vastbesloten om “de wereld bang te maken”, het NAVO-bondgenootschap te verbreken en van zichzelf en het Russische rijk de machtigste speler op aarde te maken, vertelde Reznikov aan de nieuwsdienst RBC-Oekraïne.

Reznikov plaatste de Engelse vertaling van het interview op zijn blog.

Reznikov werd gevraagd naar de doelen die Poetin en zijn naaste omgeving hebben, en wat te denken van alle Russische troepenbewegingen en desinformatiecampagnes die de laatste weken aan de gang zijn.

“Ze willen de wereld bang maken,” zei hij. “Hun doel is niet Oekraïne. Het doel is om de eenheid van de NAVO en de EU-landen te breken, de erkenning van Rusland als de dominante speler in de wereldgeopolitiek. Ze hebben ook hun eisen gesteld.”

“Ze zeiden: ‘Jongens, jullie hebben sinds 1991 14 landen toegelaten tot de NAVO – wees zo vriendelijk om ze eruit te schoppen, want wij geloven dat het Russische rijk de Baltische staten, Polen, een deel van Finland, Slowakije, Tsjechië, Hongarije omvat. Dat wil zeggen, ze kondigden hun eetlust aan in openbare toespraken.”

“Gisteren sprak ik met Ben Wallace, de minister van Defensie van Groot-Brittannië,” legde Reznikov uit. “Ik zei tegen hem: ‘U zit al heel lang in de politiek. Vertel me eens, zou het kunnen dat de NAVO-landen iets aan Rusland hebben beloofd waar we allemaal niets van weten, en dat de Russen zich dat herinneren en u kwalijk nemen?’ Hij antwoordde dat hij alle mogelijke bronnen had nagetrokken, maar nergens stond zoiets opgeschreven. Niemand weet wie hun een belofte heeft gedaan. Maar nu leven de Russen in de zekerheid dat hen iets is beloofd, maar dat ze zijn bedrogen.”

“Tegelijkertijd vergeten ze met succes concrete zaken – het ondertekende interstatelijke document over veiligheidsgaranties in verband met de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens – het Memorandum van Boedapest.”

De minister van Defensie werd gevraagd of deze crisis niet door het Russische volk is veroorzaakt, maar door “één bepaalde Rus”, namelijk Poetin

“Nee, niet één bepaalde Rus,” antwoordde Reznikov. “De president van Rusland is niet één persoon. [Hij heeft een groep individuen [om zich heen]. Lees de publicaties van [zijn] ideologen, luister naar de toespraken van vertegenwoordigers van verschillende departementen. Hun retoriek is in veel dingen hetzelfde. Er zijn zaken waarin zij handelen volgens de politieke verticaal, en er is een voorwaardelijke vrijheid van handelen. Het is een visie, het is een filosofie, een ideologie, ze geloven erin.”

“Kijk naar de optredens van sommige tv-presentatoren die uitingen van geestesziekte vertonen, tot en met het schuimbekken uit hun mond,” voegde hij eraan toe. “Dit is de dominante factie die Rusland vandaag de dag leidt, dit is politieke macht.”

 

ENGLISH

Putin’s real goal isn’t Ukraine but to ‘make the world scared,’ break NATO, and make himself the most powerful actor on the planet, says Ukraine’s defense minister. We are seeing ‘manifestations of mental illness’ in Moscow, right down to foaming from their mouths,’ says Oleskii Reznikov

Source: AllisraelNews – Joel C. Rosenberg

On Tuesday night, Russian President Vladimir Putin gave a bizarre and rambling one-hour televised address.

But one thing was crystal clear: Putin has ordered his military to begin the illegal invasion and occupation of two sections of Ukraine.

Russian forces are on the move and artillery units are shelling Ukrainian towns and villages along the border.

Yet Putin’s real goal isn’t simply the re-conquering of Ukraine, says Ukrainian defense minister Oleskii Reznikov in an important yet little noticed interview.

Instead Putin is determined to “make the world scared,” break the NATO alliance, and make himself and the Russian empire the most powerful actor on the planet, Reznikov told the RBC-Ukraine news service.

Reznikov posted the English translation of the interview on his blog.

Reznikov was asked to assess the goals that Putin and his inner circle have, and what to make of all the Russian troop movements and disinformation campaigns underway in recent weeks.

“They want to make the world scared,” he said. “Their goal is not Ukraine. The goal is to break the unity of NATO and the EU countries, the recognition of Russia as the dominant actor in world geopolitics. They also made their claims.”

“They said, ‘Guys, you have accepted 14 countries into NATO since 1991 — please, be so kind as to kick them out, because we believe that the Russian empire is the Baltic States, Poland, part of Finland, Slovakia, the Czech Republic, Hungary. That is, they announced their appetite in public speeches.”

“Yesterday I talked to Ben Wallace, the Minister of Defense of Great Britain,” Reznikov explained. “I said to him, ‘You’ve been in politics for a long time. Tell me, could it be that NATO countries promised something to Russia that we all don’t know about, and the Russians remember and resent you?’ He replied that he had checked all possible sources, but nowhere was such a thing written down. Nobody knows who made them any promise. But now the Russians live in the certainty that they have been promised but deceived.”

“At the same time, they quite successfully forget about concrete things — the signed interstate document on security guarantees in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons — the Budapest Memorandum.”

The defense minister was asked if this crisis is the making not of the Russian people, but of “one particular Russian,” namely Putin

“No, not one particular Russian,” Reznikov replied. “The president of Russia is not one person. [He has] a group of individuals [around him]. Read the publications of [his] ideologists, listen to the speeches of representatives of different departments. Their rhetoric is very much the same in many things. There are things where they act according to the political vertical, and there is a conditional freedom of manoeuvre. It’s a vision, it’s a philosophy, an ideology, they believe in it.”

“Look at the performances of some TV presenters who have manifestations of mental illness, right down to foaming from their mouths,” he added. “This is the dominant faction that runs Russia today, this is political power.”