Koningin Elizabeth verjaardagsceremonie, op 13 juni 2015 in Londen, Engeland, VK. 
Met dank:: Lorna Roberts/Shutterstock.

Nederlands + English

“De Joodse gemeenschap is echt in rouw, samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk. We hebben echt het gevoel van verlies. Ik denk dat iemand haar beschreef als de grootmoeder van de natie”, zegt Olivia Marks-Woldman, chief executive van de Holocaust Memorial Day Trust.

Door: JNS – DMITRY SHAPIRO

Na haar overlijden op donderdag 15 september 2022 staan Joden over de hele wereld ​​stil bij de 70-jarige regering van koningin Elizabeth II en wat ze betekende voor de Joodse gemeenschap.

Kort nadat het nieuws was aangekondigd, bracht de Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis een video uit waarin hij zijn medeleven betuigde van de Joodse gemeenschap in het Gemenebest.

Mirvis zei dat de koningin “de meest nobele waarden van de Britse samenleving” belichaamde en een “rots van stabiliteit” was in een steeds veranderende wereld, en dat ze een warme relatie had met de Joodse gemeenschap.

Volgens Mirvis zette ze zich vooral in voor interreligieuze relaties en de herdenking van de Holocaust.

“Ik herinner me hoe ze mij en mijn vrouw bij een gelegenheid voorwerpen van joods belang en waarde in haar privécollectie in Windsor Castle liet zien, waaronder een Thora-rol die tijdens de Holocaust uit Tsjechoslowakije was gered”, zei hij. “Haar genegenheid voor het Joodse volk zat diep en haar respect voor onze waarden was voelbaar.”

De belangstelling van de koningin voor het steunen van Holocaustoverlevenden breidde zich ook uit tot haar liefdadigheidswerk en ze werd de oprichter en beschermvrouwe van de Holocaust Memorial Day Trust (HMDT) in 2005, vier jaar na het bijwonen van de eerste Holocaust Memorial Day in 2001. De trust is een door de overheid opgerichte stichting en financierde liefdadigheid om Holocaust Memorial Day te promoten en te ondersteunen.

“De Joodse gemeenschap is echt in rouw, samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk. We hebben echt een gevoel van verlies. Ik denk dat iemand haar beschreef als de grootmoeder van de natie”, zei Olivia Marks-Woldman, chief executive van de HMDT, in een interview met JNS. “Ze is er al ons hele leven – zeven decennia.”

Wijlen opperrabbijn Jonathan Sacks schreef over de aanwezigheid van de koningin bij de 60ste herdenking van de bevrijding van Auschwitz in 2005, waar ze Holocaustoverlevenden ontmoette. Terwijl ze meestal aan het einde van haar optredens wordt weggeleid door haar personeel om zich aan haar schema te houden, weigerde Elizabeth te vertrekken. Ze bleef, individueel sprekend met mensen uit de grote groep. Een van haar begeleiders vertelde Sacks dat ze haar nog nooit zo lang na een gepland vertrek hadden zien blijven.

“Ze gaf elke overlevende – het was een grote groep – haar gerichte aandacht, ongehaast. Ze bleef bij elk van hen staan totdat ze klaar waren met het vertellen van hun persoonlijke verhaal. Het was een daad van vriendelijkheid die me bijna in tranen bracht”, schreef Sacks. ‘De een na de ander kwamen de overlevenden in een soort trance naar me toe en zeiden: ‘Zestig jaar geleden wist ik niet of ik morgen zou leven, en hier praat ik vandaag met de koningin.’ Het bracht een soort gezegende afsluiting van diep verscheurde levens.”

‘ Een standvastige vriend van de Joodse gemeenschap’

Marks-Woldman zei dat het patronaat van de koningin van groot belang was, zowel voor de overlevenden als voor de erkenning van de Holocaust.

“Je kunt je voorstellen dat overlevenden die de ergste verschrikkingen hebben meegemaakt en vervolgd zijn tot op het punt van poging tot vernietiging, en dan voor Hare Majesteit de koningin om te zeggen: ‘Ik wil je werk eren’, enorm veel betekent,” zei ze. “Maar het stuurt ook een heel, heel belangrijke boodschap naar de niet-joodse wereld – en vooral in een tijd van verdraaiing en ontkenning van de Holocaust, die de afgelopen jaren is toegenomen – om Hare Majesteit de Koningin te laten zeggen: ‘Ik denk dat de Herdenking van en educatie over de Holocaust zo belangrijk zijn dat ik beschermvrouwe van deze stichting zal worden. Ik zal de allereerste nationale herdenking bijwonen.’ ”

De koningin nodigde ook Holocaustoverlevenden uit voor haar tuinfeesten en schonk hen eervolle onderscheidingen zoals de British Empire Medal (BEM), Member of the Order of the British Empire (MBE) en de Order of the British Empire (OBE), waarvan ze zei dat betekent dat de koningin hun impact enorm waardeert.

Toen Elizabeth ouder werd en niet langer in staat was om zoveel taken op zich te nemen, stopte ze met het beschermen van zoveel goede doelen en kreeg haar familie een grotere rol daarin. Het beschermheerschap van de Holocaust Memorial Day Trust werd in 2015 overgedragen aan haar zoon, nu koning Charles III, en in 2020 woonden prins William, hertog van Cambridge en zijn vrouw, Catherine, hertogin van Cambridge, de Holocaust Memorial Day-ceremonie bij.

Marks-Woldman zei dat veel overlevenden van de Holocaust haar vertelden dat de koningin de belichaming was van het welkom dat ze in het Verenigd Koninkrijk vonden, met de mogelijkheden en kansen voor hen om hun leven weer op te bouwen.

“Ik kwam naar het Verenigd Koninkrijk als een kind dat de Holocaust in 1947 overleefde, en ik herinner me de opwinding rond de kroning van de koningin”, zei Holocaustoverlevende Joan Salter in een persbericht van de HMDT. “Voor iemand die uit zoveel ontreddering en trauma kwam, is de koningin voor mij een belangrijk symbool van wijsheid en stabiliteit geweest. Mijn gedachten zijn bij koning Charles III en zijn familie in deze moeilijke tijd.”

De Brits-Israëlische Michael Dickson, uitvoerend directeur van StandWithUs Israel, tweette dat de “Joodse burgers van het Britse Gemenebest diep zullen rouwen” om de dood van de koningin.

“Ze was een standvastige bevriend met de Joodse gemeenschap gedurende de vele decennia van haar regeerperiode”, tweette hij.

Dickson merkte in andere tweets ook op dat in heel Israël de Union Flag uithangt – land dat ooit door Groot-Brittannië werd bestuurd – inclusief op het stadhuis van Tel Aviv en in de oude stad van Jeruzalem.

Ze is nooit in Israël geweest.

Toch was haar regering niet zonder controverse in de Joodse wereld.

Een bijzonder pijnlijk punt was dat, ondanks haar bezoeken aan vele landen tijdens haar lange regeerperiode, waaronder het Midden-Oosten en Noord-Afrikaanse landen zoals Egypte, Saoedi-Arabië, Qatar en Jordanië, en landen met een zeer slechte staat van dienst op het gebied van mensenrechten, ze nooit Israël heeft bezocht.

Volgens Aish.com veroorzaakte de koningin tijdens een bezoek aan Jordanië in 1984 bezorgdheid bij de Brits-Joodse gemeenschap. Naar aanleiding van een getoonde kaart van Judea en Samaria (ook bekend als de Westelijke Jordaanoever), waarover Israël het bestuur overnam in de Zesdaagse Oorlog in 1967 zei de koningin dat het deprimerend was. Ze beschreef ook Israëlische vliegtuigen die over het gebied vlogen als ‘beangstigend’.

Het vermijden van Israël tijdens haar reizen zou volgens The Jerusalem Post in opdracht van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn, die vreesde dat haar bezoek mogelijk een terugslag zou veroorzaken op de Arabische bondgenoten van Groot-Brittannië.

Terwijl koning Charles een paar keer onofficieel een bezoek bracht aan Israël en haar overleden echtgenoot prins Philip het graf van zijn moeder op de Olijfberg bezocht, was het officiële bezoek aan Israël van prins William in 2018 het eerste door een lid van de koninklijke familie.

Toch verwelkomde ze Israëlische hoogwaardigheidsbekleders die haar kwamen bezoeken, waaronder de Israëlische presidenten Chaim Herzog – de vader van de huidige president van Israël – Ephraim Katzir en Ezer Weizman.

Ze verleende in 2008 ook een ridderorde aan voormalig president Shimon Peres. Ze verleende ridderorden aan een aantal prominente Britse Joden en verhief voormalige opperrabbijnen Immanuel Jakobovits en Sacks in de adelstand, waardoor ze adellijke titels kregen.

*****************************************

 


Queen Elizabeth birthday ceremony, on June 13, 2015 in London, England, UK.
Credit: Lorna Roberts/Shutterstock.

ENGLISH

“The Jewish community is really in mourning along with the rest of the United Kingdom. We really feel that we have lost, I think someone described her, as the grandmother of the nation,” said Olivia Marks-Woldman, chief executive of the Holocaust Memorial Day Trust.

By: JNS –  DMITRIY SHAPIRO

Jews around the world are reflecting on the consequential 70-year reign of Queen Elizabeth II following her death on Thursday september 8th, 2022 and what she meant for the Jewish community.

Shortly after the news was announced, Britain’s Chief Rabbi Ephraim Mirvis released a video where he expressed condolences from the Jewish community throughout the Commonwealth.

Mirvis said that the queen embodied “the most noble values of British society” and was a “rock of stability” in an ever-changing world, and that she had a warm relationship with the Jewish community.

According to Mirvis, she was particularly committed to interfaith relations and Holocaust remembrance.

“I recall how on one occasion, she showed me and my wife items of Jewish interest and value in her private collection in Windsor Castle, including a Torah scroll rescued from Czechoslovakia during the Holocaust,” he said. “Her affection for the Jewish people ran deep, and her respect for our values was palpable.”

The queen’s interest in supporting Holocaust survivors also extended into her charitable work, becoming the founder and patron of the Holocaust Memorial Day Trust (HMDT) in 2005, four years after attending the first Holocaust Memorial Day in 2001. The trust is a government-established and funded charity to promote and support Holocaust Memorial Day.

“The Jewish community is really in mourning along with the rest of the United Kingdom. We really feel that we have lost, I think someone described her as the grandmother of the nation,” Olivia Marks-Woldman, chief executive of the HMDT, said in an interview with JNS. “She’s been there all our lives—seven decades.”

The late Chief Rabbi Jonathan Sacks wrote about the Queen’s attendance at the 60th-anniversary commemoration of the liberation of Auschwitz in 2005, where she met with Holocaust survivors. While usually at the end of her appearances she is ushered away by her staff to adhere to her schedule, Elizabeth refused to leave. She remained, speaking individually to the large group of people. One of her attendants told Sacks that they had never seen her stay so long after a scheduled departure.

“She gave each survivor—it was a large group—her focused, unhurried attention. She stood with each until they had finished telling their personal story. It was an act of kindness that almost had me in tears,” wrote Sacks. “One after another, the survivors came to me in a kind of trance, saying: ‘Sixty years ago I did not know if I would be alive tomorrow, and here I am today talking to the queen.’ It brought a kind of blessed closure into deeply lacerated lives.”

‘A steadfast friend of the Jewish community’

Marks-Woldman said that the queen’s patronage was very significant both for the survivors and for the recognition of the Holocaust.

“You can imagine survivors who have been through the worst horrors and being persecuted to the point of attempted annihilation, and then for her majesty the queen to say, ‘I want to honor your work,’ means an enormous deal,” she said. “But it also sends a very, very important message to the non-Jewish world—and particularly at a time of Holocaust distortion and denial, which has been growing over the past many years—to have her majesty the queen say, ‘I think Holocaust commemoration and education is so vital that I will become a patron of this trust. I will attend the very first national commemoration.’ ”

The queen also invited Holocaust survivors to her garden parties and bestowed them with honors such as the British Empire Medal (BEM), Member of the Order of the British Empire (MBE) and the Order of the British Empire (OBE), which she said means that the queen greatly values their impact.

As Elizabeth got older and was no longer able to attend as many functions, she stopped being a patron to so many charities and had her family take a bigger role. The patronage of the Holocaust Memorial Day Trust was transferred in 2015 to her son, now King Charles III, and in 2020, Prince William, Duke of Cambridge and his wife, Catherine, Duchess of Cambridge, attended the Holocaust Memorial Day ceremony.

Marks-Woldman said that many Holocaust survivors told her that the queen was the embodiment of the welcome they found in the United Kingdom with the possibilities and opportunities for them to rebuild their lives.

“I came to the U.K. as a child survivor of the Holocaust in 1947, and I remember the excitement surrounding the queen’s coronation,” Holocaust survivor Joan Salter said in a news release from the HMDT. “For someone who came from so much upheaval and trauma, the queen has been an important symbol of wisdom and stability for me. My thoughts are with King Charles III and his family at this difficult time.”

British-Israeli Michael Dickson, executive director of StandWithUs Israel, tweeted that the “Jewish citizens of the British Commonwealth will deeply mourn” the queen’s death.

“She was a steadfast friend of the Jewish community throughout the many decades of her reign,” he tweeted.

Dickson also noted in other tweets the Union Flag being displayed throughout Israel—land once administered by Britain—including on Tel Aviv’s City Hall and in the Old City of Jerusalem.

She never visited Israel

Still, her reign was not without controversy in the Jewish world.

A particularly sore point was that, despite her visits to many countries throughout her long reign, including Middle East and North African countries such as Egypt, Saudi Arabia, Qatar and Jordan, and countries with very poor human-rights records, she never visited Israel.

According to Aish.com, the queen caused concern with the British Jewish community during a visit to Jordan in 1984. Shown a map of Judea and Samaria (also known as the West Bank), which Israel took control of in the Six-Day War in 1967, the queen said it was depressing. She also described Israeli planes flying over the territory as “frightening.”

Her avoidance of Israel in her travels is believed to be at the behest of the British Foreign Office, according to The Jerusalem Post, which feared her visit could possibly spark a backlash from Britain’s Arab allies.

While King Charles has visited Israel on a few occasions unofficially and her late husband Prince Philip visited his mother’s grave on the Mount of Olives, the first official visit to Israel by a member of the royal family was made by Prince William in 2018.

Still, she welcomed Israeli dignitaries who came to visit her, including Israeli presidents Chaim Herzog—the father of Israel’s current president—Ephraim Katzir and Ezer Weizman.

She also conferred a knighthood on former president Shimon Peres in 2008. She conferred knighthoods on a number of prominent British Jews and raised former chief rabbis Immanuel Jakobovits and Sacks to the peerage, giving them noble titles.