Shutterstock

Nederlands + English

U mag geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HEERE, uw God, brengen ter inlossing van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE, uw God. Deuteronomium 23:18 (HSV)

Door: Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

Het linkse denkbeeld probeert de samenleving te ontdoen van het concept van geslacht en is binnengeslopen in de Israëlische bureaucratie, meest recentelijk in de bloeddonaties van Magen David Adom.

MDA: Geslachtsloze ouders

MDA heeft onlangs de formulieren veranderd die donoren invullen voordat zij bloed doneren. Op de formulieren werd de donoren gevraagd naar de namen van hun “moeder” en “vader”. Op de nieuwe formulieren is de formulering veranderd in “ouder 1” en “ouder 2”.

Normaal gesproken wordt het doneren van bloed door rabbijnen aangemoedigd als een onbaatzuchtige daad die levens kan redden. Veel yeshivot (Torah instituten) plannen bezoeken van mobiele bloeddonatie voertuigen. Maar nadat de nieuwe formulieren uitkwamen, spraken verschillende prominente rabbijnen zich uit tegen de verandering. Dvir Amar publiceerde een verslag in B’Sheva waarin staat dat een brief werd gestuurd naar de studenten van Yeshivat (Bijbel academie) Mitzpe Ramon waarin de verandering door MDA wordt bekritiseerd als “opzettelijke vervaging van het ware en gezonde idee van familie”. Sommige yeshivot annuleerden naar verluidt de bloeddonatiebezoeken door MDA en instrueerden de studenten om af te zien van donatie.

Rabbi Shlomo Aviner, hoofd van de Ateret Yerushalayim yeshiva in Jeruzalem, besprak de kwestie in de Srugim nieuwssite:

MDA die tot doel heeft levens te redden, moet zich niet inlaten met politiek, en levens in gevaar brengen,” schreef Rabbi Aviner. “Laat ons hopen dat hun verantwoordelijkheidsgevoel deze waanideeën zal overwinnen.”

Rabbi Aviner verklaarde dat iedereen die de formulieren invulde “legitimiteit gaf” aan een zonde die eerst door de Griekse cultuur werd genormaliseerd.

“Soms is er een jongen die verlangt een meisje te zijn of een meisje om een jongen te zijn,” schreef Rabbi Aviner. “Dit is een bekend probleem. We waren altijd geduldig, en in de loop der jaren, werkte het zichzelf uit.”

“Maar nu zijn er psychologen die deze neiging bevestigen en stellen dat geslachtsverandering geluk zal brengen. Daarom krijgt de jongen vrouwelijke hormonen die de groei van de baard blokkeren en zijn stem veranderen, en de meisjes krijgen mannelijke hormonen die de groei van de borsten blokkeren en de groei van een baard aanmoedigen.”

Rabbi Aviner beschreef deze aanpak als “gek” en als een gruwel.

“En later, als die persoon een weg terug wil, nee. Het is geen wonder dat er een groot percentage zelfmoorden is onder transgenders,” zei Rabbi Aviner, waarschuwend: “Elke legitimiteit begint met een verandering van taal.”

LGBT en bloeddonaties

MDA heeft onlangs ook het gedeelte van het formulier veranderd waarin gevraagd wordt of de mannelijke donor seksuele relaties heeft gehad met een andere man. De vragenlijsten zullen in plaats daarvan een nieuwe clausule bevatten die donaties verbiedt van mensen die “gedurende drie maanden risicovolle seksuele betrekkingen hebben gehad met een nieuwe partner of meerdere partners”. Homoseksuele mannen mogen momenteel bloed doneren als er een jaar is verstreken sinds hun laatste seksuele ontmoeting.

De beleidswijziging van Israël volgt op het besluit van Groot-Brittannië in juni om meer homo- en biseksuele mannen toe te staan levensreddend bloed te doneren, en een soortgelijke maatregel van de Verenigde Staten vorig jaar.

Geslachtsneutrale overheidsformulieren

Deze overgang naar genderneutrale formulieren door het MDA volgt op een soortgelijk proces dat vorig jaar op aandringen van minister van Defensie Benny Gantz door het ministerie van Defensie werd uitgevoerd.

“Dit is een symbolische en belangrijke stap van onze kant – van de kant van de staat om de verzoeken van gezinnen en hun manier van leven te erkennen,” zei Gantz destijds. “Ik heb alle blauw-witte ministers gevraagd om dit werk in hun ministeries te beginnen, zodat we alle burgers, in alle ministeries, het gevoel kunnen geven dat ze er deel van uitmaken.”

Dit is een recente wereldwijde trend, aangezien vorige week het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn eerste “gender X” paspoort heeft uitgegeven, ontworpen om “niet-binaire”, “intersekse”, en “gender-non-conforme” mensen een andere markering dan mannelijk of vrouwelijk op hun reisdocument te geven. Burgerrechtenorganisatie Lambda Legal zei dat haar cliënt Dana Zzyym, een “intersekse” activist en voormalig marine matroos, de ontvanger was. Zzyym werd geboren met ambigue fysieke geslachtskenmerken maar werd opgevoed als een jongen en onderging verschillende operaties die er niet in slaagden Zzyym volledig mannelijk te laten lijken, volgens gerechtelijke documenten.

Canada, Duitsland, Australië en India bieden al een derde geslacht aan op documenten.

 

ENGLISH:
No Israelite woman shall be a cult prostitute, nor shall any Israelite man be a cult prostitute. Deuteronomy 23:18 (The Israel BibleTM)

By: Israel365 News – Adam Eliyahu Berkowitz

The left-wing narrative that attempts to sanitize society of the concept of gender has crept into Israeli bureaucracy, most recently in Magen David Adom’s blood donations.

MDA: Genderless parents

MDA recently changed the forms donors fill out before donating blood. The forms were used to ask the donors for the names of their “mother” and “father.” The new forms changed the language to “parent 1” and “parent 2”.

Normally, donating blood is encouraged by rabbis as a selfless act that can save lives. Many yeshivot (Torah institutions) schedule visits by mobile blood donation vehicles. But after the new forms came out, several prominent rabbis came out against the change. Dvir Amar published a report in B’Sheva stating that a letter was sent to the students of Yeshivat (Bible academy) Mitzpe Ramon criticizing the change by MDA as “intentional blurring of the true and healthy idea of family.” Some yeshivot reportedly canceled the blood donation visits by MDA and instructed the students to refrain from donating.

Rabbi Shlomo Aviner, head of the Ateret Yerushalayim yeshiva in Jerusalem, addressed the issue in the Srugim news site:

MDA whose purpose is to save lives, should not engage in politics, and endanger lives,” Rabbi Aviner wrote. “Let us hope that their sense of responsibility will overcome these delusions.”

Rabbi Aviner stated that anyone who filled out the forms was “giving legitimacy” to a sin that was first normalized by the Greek culture.

“Sometimes there is a boy who desires to be a girl or a girl to be a boy,” Rabbi Aviner wrote. “This is a known problem. We were always patient, and over the years, it worked itself out.”

“But now there are psychologists who affirm this tendency and state that sex change will bring happiness. Therefore, the boy is given female hormones that block the growth of the beard and change his voice, and the girls are given male hormones that block the growth of the breasts and encourage the growth of a beard.”

Rabbi Aviner described this approach as “crazy” and as an abomination.

“And later, if that person wants a way back, no. It is no wonder that there is a large percentage of suicides among transgender people,’ Rabbi Aviner said, warning, “Every legitimacy begins with a change of language.”

LGBT and blood donations

MDA also recently changed the section of the form asking if the male donor had sexual relations with another man. Questionnaires will instead include a new clause prohibiting donations from people who “had high-risk sexual relations with a new partner or multiple partners” for three months. Gay men can currently donate blood if a year has passed since their last sexual encounter.

Israel’s policy change follows Britain’s decision in June to allow more gay and bisexual men to donate life-saving blood, and a similar move by the United States last year.

Gender free government forms

This change to gender-neutral forms by the MDA follows a similar process carried out by the Defense Ministry last year at the behest of Defense Minister Benny Gantz.

“This is a symbolic and important step on our part – the part of the State to recognize the requests of families and their ways of life,” Gantz said at the time. “I have asked all Blue and White ministers to start this work in their ministries, so that we can give all citizens, in all ministries, the sense that they are a part.”

This is a recent global trend as last week, the US State Department issued its first “gender X” passport designed to give “nonbinary”, “intersex”, and “gender-nonconforming” people a marker other than male or female on their travel document. civil rights organization Lambda Legal said its client Dana Zzyym, an “intersex” activist and former Navy sailor, was the recipient. Zzyym was born with ambiguous physical sexual characteristics but was raised as a boy and had several surgeries that failed to make Zzyym appear fully male, according to court filings.

Canada, Germany, Australia, and India, already offer a third gender on documents.